สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญรนันท์
 
1. นางสาวกิตติมา  สุขศิริ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา   เชื้อพราหมณ์
2. เด็กหญิงสกลรัตน์   สัตบรรย์
 
1. นางสาวสุมล   เหล็บเลิศ
2. นางสาวนิตยา   ทองขวัญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงธาญาดา   ดีสกูล
2. เด็กหญิงปิยาพัชร   เพ็ชรสง
 
1. นางสาวสุมล   เหล็บเลิศ
2. นางสาวนิตยา   ทองขวัญ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินธิดา   สมทอง
2. เด็กหญิงปาญาดา   ไชยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรรณปพร   แดงหวังหมาก
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   แก้วรัตนะ
2. นางอ้อมอรุณ  สวัสดิรักษา