สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงภิริฎา  จิตตะระ
 
1. นางสาวสุกานดา  ยูงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชริญา   ดวงตา
2. เด็กหญิงภูริชญา   วั่นลี
3. เด็กหญิงศุภิศรา   ชูหะรัญ
 
1. นางสุกัญญา   วั่นลี
2. นางสาวสุกานดา  ยูงทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ดาวประดับ
2. เด็กหญิงทิพรดา   คชกูล
3. เด็กหญิงสุมินทรจาค์   ยางทอง
 
1. นางสุกัญญา   วั่นลี
2. นางสาวพรรณพิไล  ช่วยเอียด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชชาภพ   แซ่อึ่ง
 
1. นางชฎาพร  ประสวนศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนัดดา   พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   คงชำนาญ
3. เด็กหญิงปทิตตา   มณีสว่าง
 
1. นางจีรติ   ศิริวัฒน์
2. นายวีรชล   ภาคภูมิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.25 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร   บุญยอด
2. เด็กหญิงนีรภา   ธรรมรัตน์
3. เด็กชายภัครพล   ยูงทอง
 
1. นางสาวสุดาพร   สิมมา
2. นางสาวพวงทิพย์  ภิรมณ์ทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ทองนิมิตร
3. เด็กชายลักษิกา   สุนสระบุตร
 
1. นางสาววิจิตรตรา  หนูราช
2. นางปฏิญญา  หนูราช
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกริชณรงค์  ผ่องมหึง
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  บุญประดับ
 
1. นางปฏิญญา  พิจารณาธรรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ถีราวุฒิ
2. เด็กชายซัลฟาร์   บิลหมัด
3. เด็กชายนนทวัฒน์   จิตตพงศ์
4. เด็กชายภีวิทย์   เนสะแหละ
5. เด็กหญิงเพชรโศภา   บุญแพทย์
 
1. นางศลิษา   สว่างรัตน์
2. นางเปมิกา   มุณีแนม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา   คงล้อม
2. เด็กชายทัชฮาล   เหล็มนุ้ย
3. เด็กชายพัชรพล   เส้งแดง
4. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สาครินทร์วิทยา
5. เด็กชายภาณุพงศ์  มณีโชติ
6. เด็กชายศักรินทร์  จองทอง
 
1. นายไกรศรี   ประสวนศรี
2. นายสุบิน   พุดแก้ว
3. นายนิธิศ  ไหมวัด