สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.58 ทอง 13 1. เด็กชายธีรเดช  ชุมแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราวดี  วุ่นซิ้ว
 
1. นางสาวพรพรรณ  สหะวิระยะ
2. นางสาวอาภรณ์  จันทะภาโส
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกษิรา  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  บุญศรี
3. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดี
 
1. นายนิพนธ์  แท่นขวัญ
2. นางวัลยา  คงหนู