สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงพลอยอัมพร  บุญทองเพชร
 
1. นางวัลยา  คงหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงเจริญศรี  รักเงิน
 
1. นางวัลยา  คงหนู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ม่วงทอง
 
1. นางมยุรี  ณ นุวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.88 เงิน 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาษร
2. เด็กหญิงมนปริยา  วุ่นหนู
3. เด็กชายวุฒิชัย  ด้วงดี
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  ศรีพุฒ
2. นางวัชรี  คำไสยสาตร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายดนุสรณ์  คงบุญ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  รัตนพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงมนัสวรรณ  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  รัตนพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงธันทิวา  จันทวงค์
2. เด็กชายศุภกฤต  ศรีภักดี
 
1. นางเอมรินทร์  ชุมแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  ขุนเจริญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงชลดา  ทองดีนุ้ย
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชุมศรี
 
1. นายบุญฤทธิ์  ถวิลวรรณ์
2. นางรัชนก  ศิริอักษร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยหรำ
2. เด็กชายวัชรพล  รักเงิน
3. เด็กหญิงสมิตานันท์  พรหมสุวรรณ
 
1. นางวรรณี  แก้วเรือง
2. นางวริศรา  แก้วเอียด