สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศะตายุ  มณีโชติ
 
1. นางอุบลรัตน์  จันชูโต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ช่วงพานิช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวนุชนารถ  หนูอินทร์
2. นางจำเนียร  ขุนภิบาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์
 
1. นางวลัยพร  เชี่ยวชาญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย
2. เด็กชายริชวรรณ  ตอหิรัญ
3. เด็กหญิงวิชยา  ช่่วยมาก
 
1. นายเอกลักษณ์  กฤษสุริยา
2. นางสาวปิยมาศ  สิทธิชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล
2. เด็กชายถิรวัฒน์  พุฒนวล
3. เด็กหญิงวรดา  โยกทรัพย์
 
1. นางภาวิณี  อุ้ยปิยะกุล
2. นางสาววิภาวี  เลิศล้ำไตรภพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  พูลสุข
 
1. นางสาวฐิติชญาน์  ชุมทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายทานุทัต  วงค์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  อินทนิล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เต้
2. เด็กหญิงปวิชญา  ด้วงศรีทอง
 
1. นางเนตรนภา  หยูมาก
2. นางสาวฉัตรวรรณ  พลเพชร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญพนต์  สุดธาราภิรมณ์
2. เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวกิตติมา  วรรณศรีจันทร์
2. นางเนตรนภา  หยูมาก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัธยาน์  พูนศิลป์
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุญศรี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจมิตร
3. เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์
4. เด็กหญิงวรกมล  สงสุรินทร์
5. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีวิตตจินดา
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ชลภักดี
 
1. นางจิรภา  เหมรัญ
2. นางสาวเกศรินทร์   โชติมูล
3. นางสาวฉัตรกมล   เหมตะศิลป์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญานิศ  เทพรัตน์
 
1. นายจิ้น จิ้น   แซ่จึง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภพงษ์  ใบอิสสระ
2. เด็กชายอิทธิกร  วงศ์เจริญ
 
1. นางบุญราตรี  เพ็ชร์สุวรรณ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมจริง
2. เด็กชายธีรเมธ  สันติชัยศรี
3. เด็กชายศรัณญ์  กาญจนทัด
 
1. นายศุภฤกษ์  แซ่เช่า