สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงแพรธารา  มหาเกตุ
 
1. นางสาวกิตติมา  ปุราวัฒนากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ถิระผะลิกะ
 
1. นางสุปราณีย์  บุญโยดม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุทธิกมล  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวกิตติยา  หมัดเล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศะตายุ  มณีโชติ
 
1. นางอุบลรัตน์  จันชูโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยนฤทธิ์  ปรางอ่อน
 
1. นางศิริรัตน์  เทพคุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ช่วงพานิช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวนุชนารถ  หนูอินทร์
2. นางจำเนียร  ขุนภิบาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  รบกล้า
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  วังธนากร
3. เด็กหญิงสิริยากร  บุตรพรมธิราช
 
1. นางสาวญาณี  ศรีนุรจน์
2. นางสุดารัตน์  เพ่งพิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวรีย์  ทองสมสี
 
1. นางสาวกิ่งอร  สิทธิสาร
2. นางสาวนฤมล  เบนอับดลมานัน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวชิดชนก  สวัสดิ์ผดุงกิจ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์
 
1. นางวลัยพร  เชี่ยวชาญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  ลาภณรงค์ชัย
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  หยูทองคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สรประสิทธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย
2. เด็กชายริชวรรณ  ตอหิรัญ
3. เด็กหญิงวิชยา  ช่่วยมาก
 
1. นายเอกลักษณ์  กฤษสุริยา
2. นางสาวปิยมาศ  สิทธิชัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล
2. เด็กชายถิรวัฒน์  พุฒนวล
3. เด็กหญิงวรดา  โยกทรัพย์
 
1. นางภาวิณี  อุ้ยปิยะกุล
2. นางสาววิภาวี  เลิศล้ำไตรภพ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  พูลสุข
 
1. นางสาวฐิติชญาน์  ชุมทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายทานุทัต  วงค์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  อินทนิล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เต้
2. เด็กหญิงปวิชญา  ด้วงศรีทอง
 
1. นางเนตรนภา  หยูมาก
2. นางสาวฉัตรวรรณ  พลเพชร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญพนต์  สุดธาราภิรมณ์
2. เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวกิตติมา  วรรณศรีจันทร์
2. นางเนตรนภา  หยูมาก
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนัสรีน  หนูจันทร์
2. เด็กหญิงศิริประภา  แท่นมาก
 
1. นายชวลิต  ชุมอินทร์
2. นางสาวพรทิพย์  วระกาญจน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชุสิงห์แค
 
1. นายสหรัถ  มุ่งหามณี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สาลีเกษตร
 
1. นางสาววันมาดีน่า  มานิง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองยิ่ง
 
1. นางสาววันมาดีน่า  มานิง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิรัญยา  หกสี
 
1. นายสหรัถ  มุ่งหามณี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงสมิตา   แซ่เลี้ยง
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุญศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัธยาน์  พูนศิลป์
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุญศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพรรษา  แสงนาค
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุญศรี
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจมิตร
3. เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์
4. เด็กหญิงวรกมล  สงสุรินทร์
5. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีวิตตจินดา
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ชลภักดี
 
1. นางจิรภา  เหมรัญ
2. นางสาวเกศรินทร์   โชติมูล
3. นางสาวฉัตรกมล   เหมตะศิลป์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญานิศ  เทพรัตน์
 
1. นายจิ้น จิ้น   แซ่จึง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชญเวทย์วงศา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โหรารัตน์
 
1. นายธรรมรัตน์  ทองไชย
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภพงษ์  ใบอิสสระ
2. เด็กชายอิทธิกร  วงศ์เจริญ
 
1. นางบุญราตรี  เพ็ชร์สุวรรณ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์
2. เด็กชายสรวิศ  ทองวงศ์
 
1. นางผาณิต  แก้วพิบูลย์
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมจริง
2. เด็กชายธีรเมธ  สันติชัยศรี
3. เด็กชายศรัณญ์  กาญจนทัด
 
1. นายศุภฤกษ์  แซ่เช่า