สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายเดชรุษ  ธีราทรปัญญา
 
1. นางสุกานดา  เพ็ชรมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายปราบดา  จันทร์ทอง
 
1. นางวณัฐตา  ไชยกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชวกร  โกกิละวาที
 
1. นางสาวผุสดี  วัชชิร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิธพรชัยกุล
 
1. นายกิตติวัฒน์  อิทธิพุฒิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ
 
1. นายอุทิศ  ไชยวรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูกิจ  ศักดิ์สิทธิกร
 
1. นายกิตติวัฒน์  อิทธิพุฒิ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์
 
1. นายอุทิศ  ไชยวรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.13 เงิน 5 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  เสาวธารพงศ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์ธรรมรักษ์
3. เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ
 
1. นางสวนีย์  ปรางยิ้ม
2. นางสาววัชรี  โทสาลี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายจิรภัทร  พร้อมพุทธางกูร
2. เด็กชายธัชพล  แก้วตาทิพย์
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ผลทวี
2. นางนิตยา  พุทธทวี