สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พูนจันทร์
 
1. นางสาวอภิวรรณ  อุไรรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ธัญญานนท์
 
1. นางสาวปริฉัตร  พรหมเมศร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภิสา  พรหมเมศร์
 
1. นางสาวอภิวรรณ  อุไรรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.63 เงิน 10 1. เด็กหญิงกีรนันท์  พรหมศิลา
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สงเนียม
 
1. นางสุกานดา  แสงเพชร
2. นายประกาศิต  กิติลาโภ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.25 เงิน 18 1. เด็กชายภัทรพงศ์  โอสถวิสุทธิ
2. เด็กหญิงอาลิสา  วุ่นบัว
 
1. นางสาวไพริน  ติธรรมโม
2. นางสาวญานิศา  ผดุงสุวรรณ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  พุทธศุกร์
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  โอสถวิสุทธิ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พรมศรี
2. นายประกาศิต  กิติลาโภ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงตาลธิกา  แก้วบุตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พรมศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุลลิตา  คงกัลป์
 
1. นางสุนีย์  กิติลาโภ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงชูช่วย
 
1. นางสุนีย์  กิติลาโภ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองชุมนุม
 
1. นายประกาศิต  กิติลาโภ