สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรศิริ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงชลลฎา  รักไชย
 
1. นายนาวี  เกศแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนิอานิฟ  แมะเลาะ
 
1. นายนาวี  เกศแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบัวบูชา  นิลพิศุทธิ์
 
1. นายนาวี  เกศแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อาศิรสิริวาณิช
 
1. นางสุจินต์  บุญทิม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงสิตานน  จำรัสศรี
 
1. นางสาวนวรัตน์  กรุงไกรจักร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65.55 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ดีสกุล
2. เด็กชายชิติพัทธ์  คณานุโกสน
 
1. นางสาวพัชรี  สมบัติวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 31 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเนติมา  ขลุกเอียด
 
1. นางสาวพัชรี  สมบัติวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายศุภวัฒน์  แพร่พิทยากุล
 
1. นางนงนภัส  ยอดแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชวัลวิทย์  เหล่าวิกรัย
 
1. นายเฉลิมพันธ์  จันทร์ฉาย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชกร  จิตติมงคล
2. เด็กหญิงฐานิตต  แก้วยวน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญกาญจน์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  โชติธนสุนทร
5. เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธชาต
6. เด็กชายอิธิเทพ  พันธ์นาม
7. เด็กหญิงเกวลิน  โยห์
 
1. นายยุทนา  ดาลัย
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงมีสุข   สุขแก้ว
3. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่หลี
 
1. นางสาวโชติกา  พัชกานต์กุณ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายณัฐภัทร  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  จำนงค์ภักดี
3. เด็กหญิงวิมลทิพย์  จุลรังษรี
 
1. นางจิรัชญา  อารมณ์ไวย
2. นางสาวจิราภรณ์  ด้ามทอง