สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมัฑณา  ไชยภักดี
 
1. นางสาวอุมารัตน์  ชนะโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายชินกฤต  นวลศรี
2. นางสาววรรณวสา  ขำอ้วม
3. นายวิชยุตม์  นนทะสร
 
1. นางสาวณัฐชยา  เกลี้ยงประไพ