สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมัฑณา  ไชยภักดี
 
1. นางสาวอุมารัตน์  ชนะโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายชินกฤต  นวลศรี
2. นางสาววรรณวสา  ขำอ้วม
3. นายวิชยุตม์  นนทะสร
 
1. นางสาวณัฐชยา  เกลี้ยงประไพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลลดา  โพธิ์สมบูรณ์
2. นางสาวพลอยพรรณ  ต้องกิ้ม
3. นายสรรพวรรธน์  พานิช
 
1. นางสาวนาเดีย  คาเร็ง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  คงชะนะ
2. เด็กชายปฎิภาณ  เหล็กหมาด
 
1. นางสาวมัลลิกา  ขุนศรีรักษา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  อินทชิด
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เตีย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวชนิตร์นันท์  หมัดจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กชายชุติชัย  ลิ่มศุภสิน
3. เด็กหญิงนารดา  ธรดุษฎี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวชนิตร์นันท์  หมัดจันทร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยถาวร
2. เด็กหญิงณิชกมล  กิจฉาโณ
3. เด็กหญิงพรรณ์ภษา  ยี่เซ่ง
4. เด็กหญิงสุรัสดา  โศจิศิริกุล
5. เด็กหญิงอรรถวดี  ทองมี
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เถาถวิล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวชนิตร์นันท์  หมัดจันทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิยา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ยะวัง
3. เด็กหญิงอธิชา  แซ่หลี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวชนิตร์นันท์  หมัดจันทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.34 ทอง 4 1. เด็กชายธนพงศ์  วันแรก
2. เด็กชายปิยวรัช  อินทรัศมี
3. นายสุธี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวชนิตร์นันท์  หมัดจันทร์