สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสรา  พัฒยา
 
1. นางอุไรวรรณ  เหล่าจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมถวิล  เชื้อทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  เหล่าจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสริน  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายคเชนทร์  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัจน์  ดำแก้ว
2. นายพงษ์สวัสดิ์  แก้วยศสกุล
 
1. นางรีนา  ภูมิระวิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามรี  เดชภักดี
2. เด็กชายธนากร  บุญทิพย์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โสมแหละ
4. เด็กชายสนธยา  จันทสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นอบเชย
 
1. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
2. นายสายัญ  มูเก็ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายภูธเนศ  ยอดตุกา
 
1. นายพนัสพงษ์  ผลอ่อน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยกร  เหลี่ยมเพชร
2. เด็กหญิงปารีณา  ทองปักต์
 
1. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศร  ถาวรจิตร์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ปานแก้ว
 
1. นายเกษม  แก้วประทุมวัน
2. นายชวนัท  บุญญะสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีราพร  บุญยอด
 
1. นายเกษม  แก้วประทุมวัน
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิยา  บุญเลิศ
2. เด็กชายวรธรรม  เจริญมี
3. เด็กหญิงศศิธร  คำสิงห์นอก
4. เด็กหญิงศิรประภา  เพ็งวัฒนะ
5. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่เล้า
6. เด็กชายองศกร  พรหมศรีทอง
7. เด็กหญิงอรทัย  ศรีนวลขาว
8. เด็กชายอรรถพล  ส่องแสงกล้า
9. เด็กหญิงอินทิรา  ขะหมิหมะ
10. เด็กชายเขมิน  แก้วยศกุล
 
1. นางสาวสุทธิดา  พรหมจรรย์
2. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
3. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขุนสดับ
2. เด็กชายจักรกฤษ  สุขสว่าง
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ไชยหนู
4. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งวัฒนะ
5. เด็กชายประวิช  มะลิวัลย์
6. เด็กหญิงรจนิสา  บิลและหมัน
7. เด็กหญิงรักชนก  อินทมะโน
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองแก้ว
9. เด็กหญิงสุพัตรา  เนียมเกตุ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำฝ้าย
 
1. นางสาวสุทธิดา  พรหมจรรย์
2. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
3. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วมาก
2. นายภานุพงศ์  คงมี
3. เด็กชายวรพล  คงเต็ม
 
1. นายสายัญ  มูเก็ม
2. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ไชยมาลีอุปถัมภ์
2. เด็กชายพงศธร  อรุณรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขขวัญ
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ส่องแสงกล้า
5. เด็กหญิงอินทิรา  พัฒยา
6. เด็กชายเตียวตรานนท์  เดชโสภา
 
1. นางประเจิน  ไชยมาลีอุปถัมภ์
2. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
3. นายณัฐวุฒิ  สาบวช
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทสุวรรณ
2. เด็กหญิงพีรดา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงภัชราวรรณ  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงรุ่งรวิน  โสภาพงค์
5. นางสาวอัญชลี  รองสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเกณิกา  คงเจริญ
 
1. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
3. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  บิลและหมัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวาหลำ
3. เด็กชายอริญชย์  คงฉิม
 
1. นางสาวปัทมา  จันทมณี
2. นางรีนา  ภูมิระวิ