สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล
 
1. นางเบ็ญจมาตร  จิตปาโล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต
 
1. นางสาวกาญจนา  ขวัญทองเย็น
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  พงวิจิตรจินดา
2. เด็กหญิงปุณณภา  คงดำเนิน
 
1. นางสาวศิริมาศ  ด้วงฉีด
2. นางสาวภาณี  สุวรรณรักษา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แซ่ฟุ่ง
 
1. นางกิจตณา  มาตแม้นเหมือน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  อุณากัณฑ์พร
2. เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  ขวัญนิมิตร
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ก้องศิริวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุณากัณฑ์พร