สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกิตติวิทย์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปลุพร  โกศัยสุข
2. เด็กชายศรัณยพงศ์  พุ่มนก
3. เด็กหญิงเนตรชนก  จารุวรรณกุล
 
1. นางสาวพันธิภา  ปูเงิน
2. นางสาวจริยา  กันจินะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะวันอรุณเลิศ
2. เด็กชายอาทินันท์  เที่ยงดาห์
 
1. นายรณกฤต  เพ็ชร์สุวรรณ
2. นางฤทัยชนก  แก้วจันทร์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงทรงกนก  บุญพรหม
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทวงศ์
3. เด็กชายสุกฤษฏ์  อัจจิกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  พรมการ
2. นางสาวอินทิรา  ประดิษฐ์สกุล