สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรอบ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนนทิยา  ภาคโร
 
1. นางพรรัตน์  สุทธิชล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายพิสิฐ  สุทธิชล
 
1. นางสมเพียร  ชุมชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศร  ราชนาวี
2. เด็กหญิงมัตติกา  สุขงาม
3. เด็กหญิงวลินดา  เจนสกุลไพศาล
 
1. นางพรรัตน์  สุทธิชล
2. นางสาวทักษิณา  โยมเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวีณา  ศิริ
2. เด็กชายพิทูร  สุทธิชล
3. เด็กหญิงอภิชญา  เห็นดีน
 
1. นางพรรัตน์  สุทธิชล
2. นางอาทิชา  แสงเสน่ห์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรามล  ทองอินไข่
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยพูล
 
1. นายสม  ชุมชาติ