สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวชื่น
 
1. นางวรรณี  ยกรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงโสภิตา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวไพรินทร์  แซ่อ้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ผดุ้งกูล
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เขตสุนทร
 
1. นางสาวไพรินทร์  แซ่อ้วง
2. นางอุไรวรรณ  กรดแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนดล  สีสุข
 
1. นายเจริญ  ปิยะศาสตร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สีสุข
 
1. นางปรีญา  สุขสกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ
 
1. นางสาวสตรีรัตน์  รักษ์จันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.13 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวีย์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงภาสพร  แก้วสมวงศ์
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงสีพันธ์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  อินทรวิเศษ
2. นางสาวอรษา  สุขสันต์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  พนากิตติ
2. เด็กหญิงทิพาวดี  ศรีปัญญารัตน์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เทพนรินทร์
 
1. นางสาววาสนา  เดชรัตน์
2. นางสาวยุพาพร  จันทร์แก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  รัษฎาเพ็ชร
 
1. นางสาวิฐตรี  รักชุม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอียดแป้น
 
1. นางสาวจุรี  ธรรมรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 16 1. เด็กชายบวรกฤต   สุขแก้ว
2. เด็กหญิงแมรี่  เจมส์
 
1. นางสาวมันริกาญจน์  แซ่เท่า
2. นางนิสากร  โชติมณี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.75 เงิน 21 1. เด็กชายนฤเบส  ศรีโสม
2. เด็กหญิงรัตติยา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวมันริกาญจน์  แซ่เท่า
2. นางนิสากร  โชติมณี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงคุ้มพลอย  คงพรหม
3. เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วมาก
4. เด็กหญิงญาณิศา  พรรณราย
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิ่มปล้อง
6. เด็กหญิงณัฐวดี  หัสจำนง
7. เด็กหญิงปราณปรียา  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงพนิดา  หมัดเจะเร๊ะ
9. เด็กหญิงยศวรรณ  แก้วอุทัย
10. เด็กหญิงรวิสรา  บุญสิทธิ์
11. เด็กหญิงวิลาศิณี  ขุนริทธ์
12. เด็กหญิงศรัญญา  เดชกิตติมานนท์
13. เด็กหญิงศิรภัทร  จันทร์ศรี
14. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  พระธาตุ
15. เด็กหญิงสุพพัตรา  อักษรชู
 
1. นางวราภรณ์  แก้วอุทัย
2. นางสาวโนรี  ศรีแสง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิยะรัตนกุล
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  แซ่ตั๊ง
 
1. นายกันตภณ  อักษรคง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวปณัฏฐา  จันทร์สุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงเมทินี  ชุษณะพันธุ์
 
1. นางสาวปณัฏฐา  จันทร์สุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรนัชชา  ยอดเมฆ
 
1. นายฐิติกร  เหตุทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ณ สุพรรณ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมมา
3. เด็กหญิงคณัสนันท์  มากช่วย
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชัยศิริเลิศ
5. เด็กชายชนาธิป  ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงชนิกานต์  รัตติโชติ
7. เด็กหญิงชนิสรา  รัตติโชติ
8. เด็กหญิงชัญญานุช  ทัวยะบัตร
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  จงจิตร
10. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองเพิ่ม
11. เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วเสถียร
12. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพวรรณ
13. เด็กหญิงธันยธรณ์  ศรีเลิศ
14. เด็กชายนภเกตน์  แสงอุไร
15. เด็กหญิงปพิชญา  คำทอง
16. เด็กหญิงปรัชญนันต์  ศรีชาย
17. เด็กหญิงปาณิสรา  บุรีศรี
18. เด็กชายพลวัฒน์  อินอุทัย
19. เด็กหญิงพิชญาดา  พิชญาภรณ์
20. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิชญาภรณ์
21. เด็กหญิงภัทราวดี  ฟองมณี
22. เด็กชายฤทธิรัตน์  รัตนพันธ์
23. เด็กหญิงลลิตภัทร  คงขาว
24. เด็กชายศิริพันธ์  ศรีวิชัย
25. เด็กหญิงสาธิตา  ไพรินทร์
26. เด็กหญิงสาธินี  สะหะวิริยะ
27. เด็กชายสิรดนัย  คำสุวรรณ
28. เด็กหญิงสุคนธปัทม์  ทองรักษ์จันทร์
29. เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ
30. เด็กหญิงสุนิษา  ขุนทอง
31. เด็กหญิงสุพิชญา  แกล้วกล้าหาญ
32. เด็กหญิงสุภาวิตา  มีเสน
33. เด็กหญิงอภิสรา  ไวยนาค
34. เด็กหญิงอรนัชชา  ยอดเมฆ
35. เด็กหญิงอรปรียา  เนียมสมบัติ
36. เด็กชายอัสวเดช  อินอุทัย
37. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิกลาง
38. เด็กหญิงเมรัญญา  ปัทมเมธิน
39. เด็กหญิงเมษา  แซ่จุง
40. เด็กหญิงโชติชนิต  สุวรรณาคม
 
1. นายฐิติกร  เหตุทอง
2. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีสินธนินี
3. นางสาวปณัฏฐา  จันทร์สุข
4. นางสาวอรษา  สุขสันต์
5. นางสาวิฐตรี  รักชุม
6. นางอุไรวรรณ  กรดแก้ว
7. นางกัญญา  จุลแก้ว
8. นางเพ็ญศรี  ปัทมเมธิน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศิยา  ประดิษฐ์
 
1. นางสาววิภากร  ธรรมสุรีย์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล
2. เด็กหญิงกรวรรณ  จิตภักดี
 
1. นายสิทธินันท์  สุวรรณชาติ
2. นางสาวรัตนพร  บัวงาม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 1. เด็กชายชนสรณ์  นกแก้ว
2. เด็กหญิงโรสไอนี่  คะชะวาโร
 
1. นายสิทธินันท์  สุวรรณชาติ
2. นางสาวรัตนพร  บัวงาม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกุลวรา  มุสิกรัตน์
2. เด็กหญิงแพรพิไล  เพ็ชรสามสี
 
1. นายสิทธินันท์  สุวรรณชาติ
2. นางสาวรัตนพร  บัวงาม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกริษฐา  ฤทธินภากร
2. เด็กหญิงซัยนี  เลาะเหม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุวรรณชาติ
2. นางสาวรัตนพร  บัวงาม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ดำณกาฬ
2. เด็กหญิงอริสรา  แสงสิน
3. เด็กหญิงใบบุญ  บุญญดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุวรรณชาติ
2. นางสาวรัตนพร  บัวงาม
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกิรณา  ติ้วตระกูล
2. เด็กหญิงนภัสกร  เกื้อก่อยอด
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บัวงาม
 
1. นางสาววรรณวิภา  ทองฉิม
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คงศรี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  เหตุทอง
3. เด็กหญิงศุทธินี  ขุนริทธ์
 
1. นางชูใจ  ปานแป้นน้อย