สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ทองรมย์
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสารีฮะ  ยีกะจิ
 
1. นางพจมาน  คงศรีแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  หลงจิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สมนวล
3. นายราเชนท์  เขมะชัยเวช
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญฒิตา  เม่งช่วย
2. นางสาวรุ่งทิวา  พลเยี่ยม
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
2. นางสำรวย  พรรคเสือ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บิลเหล็บ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  เสนาชัยสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาเดล  เส็นขาว
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  เสนาชัยสิทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหัทยา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  เสนาชัยสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภาม  ช่วยมณี
2. เด็กชายฮอซาลี  บิลหยา
 
1. นางณัฐวศา  บุญช่วย
2. นางลัดดาวรรณ  ตรีพงษ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  วรรณดาว
 
1. นางสาวปณิดา  กุลนิล