สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุดารัตน์  ณ ปริกคาม
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  โม่โสย
 
1. นางศิริพร  เปียทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสมศักดิ์  สุวรรณ
2. เด็กชายเอกรถ  แขวงเพ็ชรแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ผ่องสุวรรณ
2. นายวิโรจน์  ผ่องสุวรรณ