สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวิภาพร  พงศากาล
 
1. นางสายหยุด  ยังปากน้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  ตะอะด้ำ
 
1. นางสุนิตา  เพชรโร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงอรณิชา  ไลยพันธ์
 
1. นางสายหยุด  ยังปากน้ำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอภิชญา  หนูแดง
 
1. นางปาหนัน  บิลหมุด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 21.65 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรยุทธ  นนทะพุทธ
2. เด็กชายภมรพล  นนทะพุทธ
 
1. นางปิยาภรณ์  ปานกำเหนิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  แซ่ฮ้อ
 
1. นายไพบูลย์  ธีรเมธากร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงเหล่
2. เด็กหญิงนิชานันท์  สุนทรากร
3. เด็กหญิงอัสมา  เภอเกลี้ยง
 
1. นางอารยา  หมัดเบ็ญสา
2. นางสายหยุด  ยังปากน้ำ