สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองปอม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ว่อง
 
1. นางสุดใจ  เหล่าอุตสาหะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฎฐา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุดใจ  เหล่าอุตสาหะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิชชา  รัตนโสภา
 
1. นางนงค์นุช  ราชรองวังนุชิต
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ตนยะแหละ
2. เด็กหญิงอัญณี  ตนยะแหละ
 
1. นายธณกร  นพสุวรรณ
2. นางนภาภรณ์  ณะมณี