สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองปอม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองสิบพันโญ
 
1. นางนภาภรณ์  ณะมณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.43 เงิน 5 1. เด็กชายวีรพงษ์  คงไชย
2. เด็กชายเอกรัฐ  ขุนเดื่อ
 
1. นายชาติชาย  ศิริเดช
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายทิวานนท์  เพชรรัตน์
 
1. นางประไพ  มีมุสิก