สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นกแก้ว
 
1. นางนึก  มาศวิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขใส
 
1. นางนึก  มาศวิวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.58 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  มีชัย
2. เด็กชายเทพกรณ์  แก้วอ่อนจริง
 
1. นายนึก  มาศวิวัฒน์
2. นางธนพร  รัตนมณี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาณิศา  นกแก้ว
 
1. นางธนพร  รัตนมณี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายภาณุ  จันทะสะโร
2. เด็กชายโดมินิค  มูลเดอร์
 
1. นางนิลประภา  เทพช่วย
2. นายภูวินท์  เพชรกาญจน์