สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกตุฤดี  ศรีนุ่น
 
1. นางดรุณี  หนูดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงบิสมินลา  ไชยวงษ์
 
1. นางดรุณี  หนูดำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอภิมุข   ทองหนูนุ้ย
2. เด็กชายอัตพล   สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  เจริญช่วย
2. นางสาวณัฐชยา  ระสิตานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงขวัญนภา  -
2. เด็กหญิงณัชชา   กำไรรักษา
3. เด็กหญิงพัชรี   รัตนพลที
4. เด็กหญิงลักษิกา   มุเซะ
5. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  วงศ์โคทอง
 
1. นางนันทวดี   เส็นหล๊ะ
2. นางศิริสรณ์   เอกะโรหิต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอ่าวโซ  -
 
1. นายจีระศักดิ์   ติยวรพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภัสกร   แก้วหาญ
 
1. นายจีระศักดิ์   ติยวรพันธุ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญสุรีย์   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชรา   เสิกกันยา
3. เด็กหญิงอารีน่า  รัตโนภาส
 
1. นางฐิติกมณฑ์   จันทโกศล
2. นางอมรรัตน์   ประทุมชาติภักดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   รัตนแก้วมณี
2. เด็กหญิงปวีณา   ทองศรีแก้ว
3. เด็กหญิงยุวดี   เจือกโว้น
 
1. นางฐิติกมณฑ์   จันทโกศล
2. นางอมรรัตน์   ประทุมชาติภักดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษดา  รัตนแก้วมณี
2. เด็กหญิงธนพร  ทองศรีแก้ว
 
1. นางสาวณัฐชยา  ระสิตานนท์
2. นางสาวกาญจนา  เจริญช่วย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภากร   ชัยชะนะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   แสงแก้ว
 
1. นางสาวณัฐชยา  ระสิตานนท์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญทิพย์   ไชยคีรี
2. เด็กหญิงธนัฏฐา   ฟองฟัก
3. เด็กหญิงปุญญิศา  สฤกพฤกษ์
 
1. นางดรุณี  หนูดำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งมณี   กวมทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยะดา  คงเนียม
3. เด็กหญิงเมวิกา   ทองโอน
 
1. นางฐิติกมณฑ์   จันทโกศล
2. นางสาวณัฐชยา  ระสิตานนท์