สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงลักษิกา  เพชรมุณี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สกุลวงศ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แทนด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไหมฟ้า  ภักดี
 
1. นางสาวอุไร  พรหมจรรย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปัณศิรภา  สุขสะปาน
 
1. นางสาวราเราะ  มิง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปลิตา  คงทอง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แทนด้วง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิเวศวงษ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สุมณฑา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนฤมล  เหย็มโหน้ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริยทรรศินี  รังษีธรรม
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  วรรณชาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  แสนมนตรี
 
1. นางกมลชนก  พรหมพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงอัสมา  บินอาหวา
3. เด็กหญิงโฟกัส  เหมสลาหมาด
 
1. นางประนอม  ปรัชญดารา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนม์ชนะนันท์  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  มีเมตตา
 
1. นางสาวผุสดี  แก้วฉิมพลี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงวนัชพร  แซ่โล๊ะ
 
1. นางสาววรวรรณ  โชติพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เยี่ยมพานิช
 
1. นางช่อลัดดา  เอกพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎ์  ตันติพิมลพันธ์
2. เด็กชายทีฆทัศน์  จันทร์รัศมีภัทรา
 
1. นางสาวปราณี  สาดล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายจิรภัทร  พืชมงคล
 
1. นางสาวกัญจณา  ภักดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายบุญยภู  เลี่ยมโชคไพศาล
 
1. นางสาววิมล  อิสสระสุขยิ่งยง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกวิสรา  อารามรมณ์
2. เด็กหญิงชญาธร  วิจะสิกะ
3. เด็กหญิงปานทิพย์  ไชยมุณี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ยานะวิมุติ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์แก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โกศัยยะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวชิรวัฒน์
3. เด็กหญิงนรมน  กลิ่นไกล
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุขพันธ์
2. นายหัสดี  สุขพันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เภาพูล
2. เด็กชายนัฐชล  โฮ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ถนอมศรีมงคล
4. เด็กหญิงวาสนา  แดงสกุล
5. เด็กชายศักย์ศรณ์  พัฒนา
 
1. นางสาวฐิติชญาน์  อินเอก
2. นางสาวสุทธิมา  สุวรรณมณี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัทณฎา  อ่อนอุบล
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สะยุคงทน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.66 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรทับทิม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดำโรม
 
1. นางสาวสิริยา  แก้วบุตร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 30 1. เด็กชายปรเมศวร์  ฤทธิพรพันธุ์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พูลศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ศิริ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองชูช่วย
2. เด็กหญิงกชกร  หมวดสังข์
3. เด็กหญิงญาณิศา  พูนเกิด
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  อ่อนรักษ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิขิตศรีไพบูลย์
6. เด็กหญิงธนัทกัญญ์  จัน
7. เด็กหญิงนฤภร  วิมลธนาบูลย์
8. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วพิทักษ์
9. เด็กหญิงมณฑิตา  ทองเเจ่มเเจ้ง
10. เด็กหญิงมาริสา  จันทภาโส
11. เด็กหญิงวรัตน์ติกาล  บุญหลง
12. เด็กหญิงศิระกานต์  ไชยวรณ์
13. เด็กหญิงศุภิสรา  เลิศเกียรติรัชตะ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกียรติกานต์บุญ
15. เด็กหญิงเทพธิดา  คชเสนีย์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไชยเเบน
2. นางสาวอามีเนาะ  แซเเม็ง
3. นายสมคิด  มณีรัตน์
4. นายบรรจง  บุญสิทธิ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกษมา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลดา  ศิริบุญ
 
1. นายสุพจน์  จีระรัตน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพ็ชรจำรัส
 
1. นางสาวอารยา  มะมนัง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เลิศพลังเวทย์
 
1. นางสาวคณีรัตน์  พูนจันทร์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางสาวอารยา  มะมนัง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพุทธิดา  มากเเสง
 
1. นางสาวคณีรัตน์  พูนจันทร์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญชุดา  ธนากฤติยากุล
2. เด็กหญิงชัชวรรณ์  สวนสีห์นที
 
1. นางสาวอารยา  มะมนัง
2. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งแก้ว
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เกียรติตระกูล
2. เด็กหญิงภัททิยา  พลพงศ์
 
1. นางสาวคณีรัตน์  พูนจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งแก้ว
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองทอง  เครือทอง
2. เด็กชายซ็อฟฟาร  แดงเเสง
3. เด็กหญิงยลรดา  แซ่ภู่
 
1. นางสาวอารยา  มะมนัง
2. นางสาวคณีรัตน์  พูนจันทร์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายคณิน  วอง
2. เด็กหญิงพิชฎา  โภคินวรศักดิ์
3. เด็กชายลิเหว่ย  แต้
 
1. นางสาวคณีรัตน์  พูนจันทร์
2. นางสาวอารยา  มะมนัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายสุกฤษฐ์  แก้วหนู
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุขพันธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วหนู
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุขพันธ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 7 1. เด็กชายภาคิน  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวสุไรยา  หมัดบินเฮด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงมยุรี  คะเณย์
 
1. นางสาวสุไรยา  หมัดบินเฮด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกล้าธรรม  ชิตมณี
 
1. นางสาววิมล  เตชะวรรณโต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาววิมล  เตชะวรรณโต
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤติน  สุภาวไตร
 
1. นางสาววาสนา  เธียรพิทยามาศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุรภา  สุวรรณะ
 
1. นางสาววาสนา  เธียรพิทยามาศ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม    
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ภู่ประดับศิลป์
 
1. นางกุ้ยยิง  แซ่จาง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายตฤณจร  คงหนู
2. เด็กชายธีรเทพ  ขาวทอง
3. เด็กชายบวรทัต  จองเดิน
4. เด็กชายพงษ์พระยา  ฆังวารี
5. เด็กชายสรวิชญ์  พิมพา
6. เด็กชายเอกพล  โพธิ์แก้ว
 
1. นายบรรจง  บุญสิทธิ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณะ
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีกุลณะ
 
1. นางสาวนันทิยา  โส๊ะสมาน
2. นางสาวจีรนัน  ขวัญทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธฤต  ทองมอญ
2. เด็กหญิงวรพิชา  หนูจรเพ็ชร
 
1. นางสาวระวีวรรณ  เรนภักดี
2. นางสาวจีรนัน  ขวัญทอง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายภูริวัจน์  หิรัญขจรพันธ์
2. เด็กชายสิริเศรษฐ  น้อยเอียด
 
1. นางสาวนันทิยา  โส๊ะสมาน
2. นางสาวจีรนัน  ขวัญทอง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แดง
2. เด็กชายชนพัฒน์  ทวนทอง
 
1. นางสาวจีรนัน  ขวัญทอง
2. นางสาวระวีวรรณ  เรนภักดี
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณญาดา  อยู่โต
2. เด็กหญิงอริสา  แซ่พัง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ระฆังทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ขวัญสกุล
2. นางสาวศิริพร  จันทรมงคล
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายปรัชญ์พิศุทธิ์  สารานพกุล
2. เด็กชายพาสิต  ปราบพารา
3. เด็กชายสืบพงศ์  หวังสุข
 
1. นางสิหยะ  เสนาทิพย์
2. นางอธิษฐาน  ค้าขึ้น
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกนภา  วีระชาลี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  กัญจนกาญจน์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีวิโรจน์
 
1. นางสาวจีรารัตน์  ไหมสวัสดิ์
2. นางสาวสกุณี  นวลประไพ