สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณมุณี
2. เด็กชายสรวิชญ์  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงสราวดี  สุวรรณมุณี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ทองหอม
2. นางสาวนูรฮีดาญะ  ใจดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทศรี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร์  สมมาตร
3. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นันทิโล
 
1. นางบุญญาพร  จอกถม
2. นางบุญโชค  แล้วด้วยบุญ