สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรวิทย์  สุวรรณชิต
2. เด็กชายสรวิชญ์  นวลจริง
 
1. นายพีระ  บุญรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรี  สุขพรหม
2. เด็กหญิงวรัทยา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  สองเมือง
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณกูล
2. เด็กหญิงภัทรชิต  ยอดสวัสดิ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เลิศคารม
 
1. นางองศา  ฉันทจิต