สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานไพลิน  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงปุษยา  บุตรเสมียน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจสะอาด
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
2. นางสาวสุจิรา  คำแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายนันทกร  สุดตรง
2. เด็กชายบุญยกร  สลางสิงห์
3. เด็กหญิงปิยะพร  ทัศศรี
 
1. นางสาววันวิสา   ธรรมรัตน์
2. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายชาตรี  ทนงาน
2. เด็กชายอธิวัฒน์  นาฮับผล
3. เด็กชายโชติภูมิ  สลางสิงห์
 
1. นางสาววันวิสา  ธรรมรัตน์
2. นางประทุม  ศรีรัตน์