สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สวัสดิ์คีรี
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวศรี
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอนัญธญา  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพนท์  บริเพชร์
2. เด็กชายประไณย  นันธิโย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตฉวี
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
2. นางสาวสุจิรา  คำแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานไพลิน  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงปุษยา  บุตรเสมียน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจสะอาด
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
2. นางสาวสุจิรา  คำแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีภัทร  บิลสะเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรรณวลี  บริเพชร์
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แก้วกาษร
 
1. นางสาวชญากาณฑ์  ชุมแก่น
2. นางจินตนา  มากแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายนันทกร  สุดตรง
2. เด็กชายบุญยกร  สลางสิงห์
3. เด็กหญิงปิยะพร  ทัศศรี
 
1. นางสาววันวิสา   ธรรมรัตน์
2. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายชาตรี  ทนงาน
2. เด็กชายอธิวัฒน์  นาฮับผล
3. เด็กชายโชติภูมิ  สลางสิงห์
 
1. นางสาววันวิสา  ธรรมรัตน์
2. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายศิรวิทย์  ดำจันทร์
2. เด็กชายเอกพล  มณีรักษ์
 
1. นางสุภาลักษ์  ทิมบำรุง
2. นางอำนวย  ยันตะสิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  ถาวรสุวรรณ
2. เด็กชายปาณวัฒน์  เภอเกลี้ยง
3. เด็กชายเนติพัฒน์  แก้วรัตนะ
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์  จันทร์ทอง
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ผกาเกตุ
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูจันทร์
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พลพยอม
2. เด็กชายทศพร  มูลตรี
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
2. นางสาววันวิสา  ธรรมรัตน์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  รักธรรม
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวุฒิ  พรหมจินดา
 
1. นางสุภาลักษ์  ทิมบำรุง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทรชาติ
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวรรษ  ทะสะระ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  จันทองพูน
 
1. นางสุภาลักษ์  ทิมบำรุง
2. นางอำนวย  ยันตะสิริ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วถาวร
2. เด็กชายทศพร  มูลตรี
3. เด็กหญิงสุนัดดา  สังข์ทอง
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
2. นายพนมยง  ชูตระกูลวงศ์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  มูลตรี
2. เด็กชายทศพล  มูลตรี
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวสี
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์  จันทร์ทอง