สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  เหมโก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารี  แก้วนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทษา  จันทร์ดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารี  แก้วนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายตณปกร  ทองเพ็ง
 
1. นางกัญญา  บำรุงพฤกษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเกศกมล  ไชยมาส
 
1. นางทัศนีย์  สว่างวรรณ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สุวรรณกิจ
2. เด็กชายครรชนะ  คล้ายพิมล
3. เด็กหญิงพรลภัสสร  เดชโสภา
 
1. นางสุภาพร  ขันแก้ว
2. นางทัศนีย์  สว่างวรรณ