สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริตา   เม่งเอียด
 
1. นางจินตนา  สีขาว
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุชอัยนี  บิลสะเพชร
2. เด็กชายยะฝาด  หวันมะแสะ
 
1. นางปริศนา  ศรีทองช่วย
2. นายจีรนันท์  ราชแดหวา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัยฮานา   หวังเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงอามีนา   เทพคุณ
3. เด็กหญิงเมยาวี  มูเก็ม
 
1. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
2. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนิสา   มูเก็ม
2. เด็กหญิงตัสนีม  โลดโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงนาฟีซะห์   สวยงาม
 
1. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
2. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีสิน   นิลพรหม
2. เด็กหญิงธิญาดา   หมัดอาดัม
3. เด็กชายฟาริด  อ่อนนวล
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงซอบารีย๊ะ   มูเก็ม
2. เด็กหญิงตัสนีม  ระหัส
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ระหัส
 
1. นางพเยาว์   อังกสิทธิ์
2. นางพนิดา  หมัดอะดัม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   หวังเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงนูไรนา   เทพคุณ
3. เด็กหญิงปณัฎนันท์  เศรษฐอารักษ์
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเซบีญ่า  ชุมประมาณ
 
1. นางศิริญญา  สุริยะวงศ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายสงกรานต์  ปังแลมาปุเลา
 
1. นางภิญโญวดี  ชิตมณี
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  หม่าหลี
2. เด็กหญิงซุนนูรัยด้า  บ่าหมะ
3. เด็กหญิงอาลีชา  จันโส๊ะ
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางบุญเพ็ญ  แสงแก้ว
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ชอบหวาน
2. เด็กชายชัยวรุฒิ  มรรคาเขตต์
3. เด็กชายวราวุธ  หลำบินสะ
 
1. นางสุไหวบ๊ะ  ฤทธิ์เดช
2. นางฐิดากาญจน์  นาวาพันธ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บินโต๊ะหีม
2. เด็กชายเอกวัฒน์  สวยงาม
 
1. นางปริศนา  ศรีทองช่วย
2. นางจุฑามาศ  หวังสวาสดิ์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพณ  วรรณพันธุ์
2. เด็กชายนัสรี  โวะยู
3. เด็กชายรอซีดี  เบ็ญหมัดอาหลี
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมฆ  คงทน
2. เด็กชายอัฟฟาน  บินเด็น
3. เด็กชายฮานีฟ  หวันมะแสะ
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์