สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงอากีเราะ   บินโต๊ะหีม
 
1. นางสุไหวบ๊ะ   ฤทธิเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมัยวีย์  แก้วมณี
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวนิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิติกานต์   อุบลจินดา
 
1. นางสุกันยา   นุขุนครู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงธนิดา  ถนอมภูมิ
 
1. นางพนิดา  หมัดอะดัม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงตรรณุญ่า  จันสุกแก้ว
 
1. นางจินตนา  สีขาว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายตอฮา    ตะอะด้ำ
2. เด็กชายอโนชา   อนนตรี
 
1. นายไมตรี   หวังจิตต์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กชายภัสพงศ์  มูเก็ม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  หมัดอะดั้ม
 
1. นายอาคม  หลำเบ็นสะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริตา   เม่งเอียด
 
1. นางจินตนา  สีขาว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  มูเก็ม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   เดชหล่อหีม
 
1. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
2. นางจินตนา  สีขาว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมัสลีฮ๊ะ  ยีสมันอาหลี
2. เด็กหญิงวนัชพร   หมัดลีหมีน
 
1. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
2. นางจินตนา  สีขาว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤษยา   หมัดสัน
2. เด็กหญิงฟา  สันสะอีด
3. เด็กหญิงรวินร์นิภา   แสงศรี
4. เด็กหญิงสุภาวดี   จิสวัสดิ์
5. เด็กหญิงหัตยา   ก็เด็ม
6. เด็กชายอานีฟ  รอดกุบ
 
1. นางสุคนธ์  รุยอ่อน
2. นายอาคม  หลำเบ็นสะ
3. นายจีรนันท์  ราชแดหวา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนาตาชา   เจ๊ะพงศ์
2. เด็กชายมูอาซ   จิสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิรินยา  แอเหย็บ
4. เด็กหญิงศิริมา  ทราบรัมย์
5. เด็กชายอธิป  แก้วนวลจริง
6. เด็กหญิงอัฎฮา  ศรัทธาสุข
 
1. นางสุคนธ์  รุยอ่อน
2. นายอาคม  หลำเบ็นสะ
3. นายจีรนันท์  ราชแดหวา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดา   เหล๊าะหมัน
2. เด็กหญิงนัซนีน  งะนิ่ง
3. เด็กหญิงมาลีก๊ะฮ์  หวันมะเสะ
 
1. นางสุกันยา   นุขุนครู
2. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุชอัยนี  บิลสะเพชร
2. เด็กชายยะฝาด  หวันมะแสะ
 
1. นางปริศนา  ศรีทองช่วย
2. นายจีรนันท์  ราชแดหวา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 46.1 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิชาพัตร์  พงษ์เกตุ
2. เด็กหญิงรัยฮาน   ละยู่สะ
3. เด็กหญิงเปมนีย์  พรหมอักษร
 
1. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
2. นางสุไหวบ๊ะ   ฤทธิเดช
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัยฮานา   หวังเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงอามีนา   เทพคุณ
3. เด็กหญิงเมยาวี  มูเก็ม
 
1. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
2. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนิสา   มูเก็ม
2. เด็กหญิงตัสนีม  โลดโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงนาฟีซะห์   สวยงาม
 
1. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
2. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีสิน   นิลพรหม
2. เด็กหญิงธิญาดา   หมัดอาดัม
3. เด็กชายฟาริด  อ่อนนวล
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงซอบารีย๊ะ   มูเก็ม
2. เด็กหญิงตัสนีม  ระหัส
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ระหัส
 
1. นางพเยาว์   อังกสิทธิ์
2. นางพนิดา  หมัดอะดัม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   หวังเบ็ญหมัด
2. เด็กหญิงนูไรนา   เทพคุณ
3. เด็กหญิงปณัฎนันท์  เศรษฐอารักษ์
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางบุญเพ็ญ   แสงแก้ว
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายสักกรียา  วิเชียร
2. เด็กชายอานนท์  หวันชิตนาย
3. เด็กชายฮากรีฟ  หมัดหมาน
 
1. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
2. นางสุกันยา  นุขุนครู
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเซบีญ่า  ชุมประมาณ
 
1. นางศิริญญา  สุริยะวงศ์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายสงกรานต์  ปังแลมาปุเลา
 
1. นางภิญโญวดี  ชิตมณี
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  หม่าหลี
2. เด็กหญิงซุนนูรัยด้า  บ่าหมะ
3. เด็กหญิงอาลีชา  จันโส๊ะ
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางบุญเพ็ญ  แสงแก้ว
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ชอบหวาน
2. เด็กชายชัยวรุฒิ  มรรคาเขตต์
3. เด็กชายวราวุธ  หลำบินสะ
 
1. นางสุไหวบ๊ะ  ฤทธิ์เดช
2. นางฐิดากาญจน์  นาวาพันธ์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกษมา  รัตนชู
2. เด็กชายนันทวุฒิ  แก่นอาสา
3. เด็กชายรอซิก  รอดกุบ
 
1. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
2. นางบุญเพ็ญ  แสงแก้ว
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บินโต๊ะหีม
2. เด็กชายเอกวัฒน์  สวยงาม
 
1. นางปริศนา  ศรีทองช่วย
2. นางจุฑามาศ  หวังสวาสดิ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพณ  วรรณพันธุ์
2. เด็กชายนัสรี  โวะยู
3. เด็กชายรอซีดี  เบ็ญหมัดอาหลี
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมฆ  คงทน
2. เด็กชายอัฟฟาน  บินเด็น
3. เด็กชายฮานีฟ  หวันมะแสะ
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์