สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใต้ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายริสกี  หมัดบินเฮด
 
1. นางสุจิตรา  ศรีสมบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอันนา  บินอาหวา
 
1. นางสาวสุนี  โสพิกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายซิคดิก  มะหมัด
2. เด็กชายธนากร  สะตะหมัด
3. เด็กหญิงนาดียะฮ์  จิตนุราช
4. เด็กหญิงนาตญา  ชาติเพชร
5. เด็กชายวีรศักดิ์  หมัดศรี
6. เด็กชายอาดัม  บินล่าเต๊ะ
 
1. นางสาวธันยพร  อร่ามเรือง
2. นายพนม  วัชระ
3. นายยุทนา  หมัดหมัน