สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสงวันลอย
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงแก้วตา  ศรีเมือง
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประสานสงฆ์
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 7.41 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชุติพนธ์  ห่อทอง
2. เด็กชายปริญญา  รัตนบูลย์
 
1. นางสุดารัตน์  เก้าซ้วน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บูสามารถ
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงเกตต์นิภา  นพคุณ
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.89 ทอง 6 1. เด็กชายพัชรพงศ์  ชาติแก้ว
2. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์นะรักษ์
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  สิริเพ็ชร
2. เด็กหญิงนิโลบล  ทวีจันทร์
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์