รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสงวันลอย
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วพลอย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ทองรมย์
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวอภิวรรณ  อุไรรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายศะตายุ  มณีโชติ
 
1. นางอุบลรัตน์  จันชูโต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุวรรณชนะ
 
1. นางมินตรา  ทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปอม 1. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ว่อง
 
1. นางสุดใจ  เหล่าอุตสาหะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสงตา
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เรืองเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองถิ่น
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ครองถิ่น
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ค่ำอ่อน
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  ช่วงพานิช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวนุชนารถ  หนูอินทร์
2. นางจำเนียร  ขุนภิบาล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรอบ 1. เด็กชายกิตติศร  ราชนาวี
2. เด็กหญิงมัตติกา  สุขงาม
3. เด็กหญิงวลินดา  เจนสกุลไพศาล
 
1. นางพรรัตน์  สุทธิชล
2. นางสาวทักษิณา  โยมเมือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1. นางสาวจุฬารัตน์  หลงจิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สมนวล
3. นายราเชนท์  เขมะชัยเวช
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 1. เด็กหญิงณิชา  ยัฆพันธ์
2. เด็กหญิงนิชา  สิกะพงศ์
 
1. นางศุภรัตน์  ศิริมุสิกะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1. นางสาวปัญฒิตา  เม่งช่วย
2. นางสาวรุ่งทิวา  พลเยี่ยม
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
2. นางสำรวย  พรรคเสือ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิธพรชัยกุล
 
1. นายกิตติวัฒน์  อิทธิพุฒิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต
 
1. นางสาวกาญจนา  ขวัญทองเย็น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสริน  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  นาคแป้น
2. เด็กหญิงนัฐทิชา  เจี้ยงยี่
3. เด็กหญิงบูชิตา  อู่อินทร์
 
1. นางญาซีเร๊าะ  สะมะแอ
2. นายเฉลิมศิลป์  พิชญเวทย์วงศา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงจัสมิน  หมานทอง
2. เด็กหญิงพรประภา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวอานิดา  หมิยิ
2. นางสุพัตรษา  เจริญดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายชนาภัทร  ปันถะ
2. เด็กหญิงอนุภา  ปิ่นสุข
 
1. นางนงเยาว์  จันทศรี
2. นางสาวภูษณิศา  คงสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  อยู่เล็ก
2. เด็กชายวรพงศ์  สุวรรณกาญจน์
 
1. นางสาวนุชนารถ  สหวิริยะสิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  โชติช่วง
 
1. นางสุจินดา  ยามาเจริญ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงธนพร  คงพันธะระ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภิรมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายธนภัทร  เหตุหมัน
 
1. นางสาวอาริยา  หมัดอะดัม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
2. เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล
3. เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล
 
1. นายณรงค์  ล้อมลิ้ม
2. นางสาวยุพยง  ธรรมสะโร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อรุณโชค
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เขียวสาตร์
3. เด็กหญิงโสรยา  รัตนพันธ์
 
1. นางสุปราณี  สาลีฉันท์
2. นายธนัช  เทพรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  อะทะขันธ์
3. เด็กหญิงอรสา  คำดำ
 
1. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
2. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงค่อม 1. เด็กหญิงนวมินทร์   หนูช่วย
2. เด็กชายพีระพัฒน์   เทพมณี
3. เด็กหญิงวิรัญญา   ดำแป้น
 
1. นางสาวจุติพร    คงสุวรรณ
2. นางสาวอโณทัย  เจริญคง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงวนิสา  ตุริตาคม
2. เด็กชายองค์กร  ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงอิงกมล  กลิ่นเขียว
 
1. นางผ่องภักดิ์  จันทรภาพ
2. นางนาถลดา  ก้องเดชาฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล
2. เด็กชายถิรวัฒน์  พุฒนวล
3. เด็กหญิงวรดา  โยกทรัพย์
 
1. นางภาวิณี  อุ้ยปิยะกุล
2. นางสาววิภาวี  เลิศล้ำไตรภพ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มลิหอม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  บาราสัน
3. เด็กหญิงอาริศา  ศรีษะสมุทร
 
1. นางสาวกมลชนก  ณ ภิบาล
2. นางสาวตรีทิพ  ชูช่วย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายอธิราช  แดงนกขุ้ม
2. เด็กชายอาจหาญ  เพชรสง
 
1. นางผ่องภักดิ์  จันทรภาพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กชายธีระวัฒน์  เกตุใหม่
2. เด็กชายพิชาชาญ  ปานแก้ว
 
1. นายโจ  ศรีรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สาหีม
2. เด็กชายบูรพา   สระแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  อัมโร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายนวพล  ณ มณี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เหลือแก้ว
 
1. นางสาวพิชญานิน  ลายเจียร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤษดา  คงเพ็ชร
2. เด็กชายอุดมเกียรติวงศ์  สังข์ทอง
 
1. นางบุปผา  ไชยเวทย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายชนะกร   ดุกพรหม
2. เด็กชายณัฐพล   คงไชย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ
2. เด็กหญิงนฤพร  รัตนอุไร
3. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  สิงห์เกลี้ยง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช
5. เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ
 
1. นางจันทิมา  อ๋องเซ่ง
2. นางลาวัลย์  แก้วลายทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เสมอนุ่น
2. เด็กหญิงชุตินันท์  พรหมเพชร
3. เด็กหญิงศิริอักษร  ศรีประสม
4. เด็กหญิงสูฮันน่า  หลีหมัด
5. เด็กหญิงอลิษา  สมัคหานาย
 
1. นางสาวซอลีหะห์  บินสมัน
2. นางเสาด๊ะ  มะยีหมูด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ดำโอ
2. เด็กหญิงจิราพร  สายแก้ว
3. เด็กหญิงสรัญพร  ทองมรกต
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สังขกุล
5. เด็กหญิงแอนจิรา  ซ้ายศรี
 
1. นางกนกวรรณ  เหมมัน
2. นายเจษฎารัฐ  ประกอบกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญณ์   แซ่เจ้า
2. เด็กหญิงนิชา    บินล่าแต๊ะ
3. เด็กหญิงพรทิพย์   หลงวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา    ทองเพ็ชร
5. เด็กหญิงพิริษา   ตาเฮ
 
1. นางโสภา   ธิวงค์
2. นางรุ่งรัตน์   ชูมณี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กชายกรธิชัย  บุญศาสตร์
2. เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณชาตรี
3. เด็กชายธีรเดช  สุทธิโพธิ์
4. เด็กหญิงปุณยาภัทร  ทวีรัตน์
5. เด็กหญิงเกตุสุดา  ลิเจ้ยวิระ
 
1. นางฉลวย  สุวรรณรัตน์
2. นางปราณี  เฉลิมบุญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ยมขันธ์
2. เด็กหญิงธิดาพัฒน์  บรรณา
3. เด็กหญิงพรรณพษา  นะวาโย
4. เด็กหญิงวรรวิสา  บัวสม
5. เด็กหญิงศกมลวรรณ  ศรีวัง
 
1. นางฐิติพร  ฉิมยินดี
2. นายนุกูล  สกูลวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์น้อย
2. เด็กชายพลพิชัย  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงวรกมล  จันทสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรรณพร  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองนุ้ย
 
1. นางอารมณ์  กองวงค์จันทร์
2. นางบุญญาพร  จอกถม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงจามรี  เดชภักดี
2. เด็กชายธนากร  บุญทิพย์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โสมแหละ
4. เด็กชายสนธยา  จันทสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นอบเชย
 
1. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
2. นายสายัญ  มูเก็ม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชาอร  ไชยวรรณ
 
1. นางอาไลย์  บุญวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลชญา  พิราชัย
 
1. นางลัดดาวรรณ  คชวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วรวุฒิวราภรณ์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขอำไพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงนิธิดา   สะ
2. เด็กชายพิษณุ   บุตรบะรัถยา
 
1. นางสุวรรณา   ทองอร่าม
2. นางสาวอาภรณ์   มากสังข์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สุวรรณชาตรี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดอกไม้
 
1. นางสมพร  วิจะสิกะ
2. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนที  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
 
1. นางสมพร  วิจะสิกะ
2. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1. เด็กหญิงชมพู่  เชตตะวิน
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ฉิมเมือง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไตรสุวรรณ
4. เด็กหญิงนันทกาล  หมื่นหลัก
5. เด็กหญิงพนิดา  รักชัย
6. เด็กหญิงรัตติกาล  หมื่นหลัก
7. เด็กหญิงลักษณา  ปราบณรงค์
8. เด็กหญิงวิรดา  ขวัญเจริญ
9. เด็กหญิงอนุธิดา  นวลละออง
10. เด็กหญิงอุทุมพร  ภูวิโคตร์
 
1. นายบุญชัด  สุวรรณคง
2. นางจิตรา  เพชรกาญจน์
3. นางสาวอรุณวดี  อุ่นชู
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเสน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สะทุน
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลัดทอง
4. เด็กหญิงจันทิมา  นกหนู
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วนวล
6. เด็กหญิงชีวาพร  อะทะขันธ์
7. เด็กหญิงณัฐธิกา  อุตสาหะ
8. เด็กหญิงภัทรวดี  กายฤทธิ์
9. เด็กหญิงยุวริญย์  ทองขวัญ
10. เด็กหญิงวรรณิดา  ปุสวิโร
11. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  โทวาท
13. เด็กหญิงอริสรา  คงสม
14. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงสว่าง
15. เด็กหญิงแพรวรรณ  ด้ามทอง
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
2. นายสมพงษ์  นันทโย
3. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
4. นางอุดมพร  เสวีพงศ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงคุ้มพลอย  คงพรหม
3. เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วมาก
4. เด็กหญิงญาณิศา  พรรณราย
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิ่มปล้อง
6. เด็กหญิงณัฐวดี  หัสจำนง
7. เด็กหญิงปราณปรียา  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงพนิดา  หมัดเจะเร๊ะ
9. เด็กหญิงยศวรรณ  แก้วอุทัย
10. เด็กหญิงรวิสรา  บุญสิทธิ์
11. เด็กหญิงวิลาศิณี  ขุนริทธ์
12. เด็กหญิงศรัญญา  เดชกิตติมานนท์
13. เด็กหญิงศิรภัทร  จันทร์ศรี
14. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  พระธาตุ
15. เด็กหญิงสุพพัตรา  อักษรชู
 
1. นางวราภรณ์  แก้วอุทัย
2. นางสาวโนรี  ศรีแสง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คชสงคราม
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ยกศิริ
 
1. นายเอกพล  หาญณรงค์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. นายกรรชัย  เทศอาเส็น
2. นายธันวาพล  คงพูล
 
1. นายวิทยา  นิลสุวรรณ
2. นายอาณัต  ล่าดั้ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1. เด็กหญิงมัซนีย์  กลลาบันหลง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลมา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายสุทธิชัย  ปั้นเจริญ
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์บุหลัน
 
1. นายแสนพิสิฐ  นฤภัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงแวโซเฟีย  แวหะมะ
 
1. นายประกาศิต  สุวามิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริเพ็ญ
 
1. นายอภิชาติ  จินณรัตน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วทอง
 
1. นายแสนพิสิฐ  นฤภัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงศศิกานต์มณ๊  จันทร์ชุม
 
1. นางณัฐธัญยา  ลิ้มกิจประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รินไธสงค์
 
1. นางพิมพิมลรัตน์  นวนสี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กชายนิฮานาล  นิมะ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ราชนุช
 
1. นางเสาด๊ะ  มะยีหมูด
2. นางสาวซอลีหะห์  บินสมัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนพรหม
2. เด็กหญิงพัชราภา  พุทธชาติ
 
1. นางนันท์ฤพร  ทองศรี
2. นางบุญเรือง  ถาวรวิสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริชุม
2. เด็กหญิงลลนา  ทองสิพพัญญู
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงรุ่งพร  จรัญสวัสดิ์
 
1. นายขวัญ  ฤทธิ์เทวา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงดารอมีย์  บินโต๊ะหีม
2. เด็กชายอลัมชา  เหรียญนุ้ย
3. เด็กชายอะหมัด  หลีอรัญ
 
1. นางอาภรณ์  ซุ้นหั้ว
2. นางมาเรียม  อนันตัง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายธีรภัทร  ตำหล๊ะ
2. เด็กชายสันติภาพ  อะหลีกะเส็ม
3. เด็กชายสันติราษฎร์  อะหลีกะเส็ม
 
1. นางอาภรณ์  ซุ้นหั้ว
2. นางวาทินี  สว่างรัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายสรัณยศ  เทพกูล
2. เด็กชายสหภาพ  ไชยภักดี
3. เด็กชายสหรัฐ  เทพกูล
 
1. นายอมรเทพ  สุพงษ์
2. นางมาลินี  ศิริอักษร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายวรินทร   หนูสง
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายณัฐนิกร   นิคาโม
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลอย 1. เด็กชายอธิชัย  วงวอน
 
1. นายมนตรี  แก้วสัตยา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุขยะฤกษ์
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงสุชญา   ขุนทองเพ็ชร์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงธัญญมน  บุญศรี
 
1. นางอรภาณี  ผอมภักดิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายเอกวิทย์   อินทะสระ
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงภิชารณ์  ปานแก้ว
 
1. นางอรภาณี  ผอมภักดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสะตอ 1. เด็กหญิงอารียา  เส่หล๊ะ
 
1. นายธีรชาติ  ชูโสต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงวรรนิษา  วุฒิรักษ์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงอรอุมา   หว่างเปีย
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง
2. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  วิจิตร
4. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
5. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
6. เด็กหญิงฟ้าใส  หวานแก้ว
7. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสุธีกานต์  ศิริวัฒน์
9. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
2. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
3. นายกฤตภาส  บุญศาสตร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวฉิม
2. เด็กหญิงจิตรานุช   หนองหงอก
3. เด็กชายณัฐนิกร    นิคาโม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรมพิมพ์
5. เด็กชายนพดล    โมลกุล
6. เด็กหญิงนูรูลฮายาตี   ดอเลาะ
7. เด็กชายพังพอน   ยศจันทึก
8. เด็กชายวราพร    ฉายพันธ์
9. เด็กชายวรินทร    หนูสง
10. เด็กหญิงวาศินี   ศักดิ์พุธ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุขยะฤกษ์
12. เด็กหญิงเมทิตา   เสณีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายทัตพงศ์  สะทุน
2. เด็กชายนรา  แจ่มจันทา
3. นายวีรพงษ์  พัทธานิล
4. เด็กชายศุภโชค  ชิตกูล
5. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
6. เด็กชายอาทิตย์  เสมอใจ
 
1. นายภาณุวัฒน์  แก่นหามูล
2. นายสมพงษ์  นันทโย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ณ สุพรรณ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมมา
3. เด็กหญิงคณัสนันท์  มากช่วย
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชัยศิริเลิศ
5. เด็กชายชนาธิป  ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงชนิกานต์  รัตติโชติ
7. เด็กหญิงชนิสรา  รัตติโชติ
8. เด็กหญิงชัญญานุช  ทัวยะบัตร
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  จงจิตร
10. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองเพิ่ม
11. เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วเสถียร
12. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพวรรณ
13. เด็กหญิงธันยธรณ์  ศรีเลิศ
14. เด็กชายนภเกตน์  แสงอุไร
15. เด็กหญิงปพิชญา  คำทอง
16. เด็กหญิงปรัชญนันต์  ศรีชาย
17. เด็กหญิงปาณิสรา  บุรีศรี
18. เด็กชายพลวัฒน์  อินอุทัย
19. เด็กหญิงพิชญาดา  พิชญาภรณ์
20. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิชญาภรณ์
21. เด็กหญิงภัทราวดี  ฟองมณี
22. เด็กชายฤทธิรัตน์  รัตนพันธ์
23. เด็กหญิงลลิตภัทร  คงขาว
24. เด็กชายศิริพันธ์  ศรีวิชัย
25. เด็กหญิงสาธิตา  ไพรินทร์
26. เด็กหญิงสาธินี  สะหะวิริยะ
27. เด็กชายสิรดนัย  คำสุวรรณ
28. เด็กหญิงสุคนธปัทม์  ทองรักษ์จันทร์
29. เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ
30. เด็กหญิงสุนิษา  ขุนทอง
31. เด็กหญิงสุพิชญา  แกล้วกล้าหาญ
32. เด็กหญิงสุภาวิตา  มีเสน
33. เด็กหญิงอภิสรา  ไวยนาค
34. เด็กหญิงอรนัชชา  ยอดเมฆ
35. เด็กหญิงอรปรียา  เนียมสมบัติ
36. เด็กชายอัสวเดช  อินอุทัย
37. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิกลาง
38. เด็กหญิงเมรัญญา  ปัทมเมธิน
39. เด็กหญิงเมษา  แซ่จุง
40. เด็กหญิงโชติชนิต  สุวรรณาคม
 
1. นายฐิติกร  เหตุทอง
2. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีสินธนินี
3. นางสาวปณัฏฐา  จันทร์สุข
4. นางสาวอรษา  สุขสันต์
5. นางสาวิฐตรี  รักชุม
6. นางอุไรวรรณ  กรดแก้ว
7. นางกัญญา  จุลแก้ว
8. นางเพ็ญศรี  ปัทมเมธิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1. เด็กชายนวพล  ทองมี
 
1. นายสิชาติ   ธรรักประยูร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปาลา
 
1. นายวัลลภ  โพธิ์รัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  บุญยอด
 
1. นายเกษม  แก้วประทุมวัน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กชายนะรัตน์  รงค์เดชา
 
1. นางรัชนี  นิลพันธุ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1. เด็กชายอาเดล  เส็นขาว
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  เสนาชัยสิทธิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  หัสเล็ม
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กชายกล้าธรรม  ชิตมณี
 
1. นางสาววิมล  เตชะวรรณโต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายหัตถวัช  ชูช่วย
 
1. นางสิรินารถ  กังแฮ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ทองชัย
 
1. นางพรทิพย์  ช่วยดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก 1. เด็กหญิงเสาวณิชย์  วงศ์เป่าสุขกรี
 
1. นางนงลักษณ์  อินทมณี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพิซัย 1. เด็กชายทวีรักษ์   นิลมณี
 
1. นางปรียา   บาลทิพย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทขวัญ
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงประกายมุก  วิจะสิกะ
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วสุข
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว
2. เด็กชายชวิศ  จันทรวงศ์ไพศาล
3. เด็กชายนรวัฒน์  รอดถนอม
4. เด็กชายพชร  วีระประดิษฐ์
5. เด็กชายรังสิมันตุ์  จันทร์คล้าย
6. เด็กชายวรปรัชญ์  ธนพัฒน์สกุลชัย
7. เด็กชายอาริฟีน  อนนต์ตรี
8. เด็กหญิงโยษิตา  อุทัยรังสี
 
1. นายภูพิพัฒน์  วัฒนพงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูเงิน
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  รักนุ้ย
3. เด็กหญิงชนิตา  แสงชมพู
4. เด็กหญิงชุติมา  ทองชูช่วย
5. เด็กหญิงณชนก  เต็มพร้อม
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัคฆะ
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนขวัญ
8. เด็กชายธิติวุฒิ  วิฬาสุวรรณ
9. เด็กหญิงบุษกร  สกุลดี
10. เด็กหญิงปรวิศา  โอภาโส
11. เด็กชายปริวัตร  ฆังคะสะเร
12. เด็กหญิงปานิตา  คำเจียม
13. เด็กหญิงปุณชนก  โรจนภิทักษ์
14. เด็กหญิงพนิดา  แก้วอารี
15. เด็กหญิงพรธีรา  สังข์คีรี
16. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทะสะเร
17. เด็กหญิงมัทลิตา  เพ็งแก้ว
18. เด็กหญิงมุฑิตา  ปานแก้ว
19. เด็กชายรพีภัทร  คงกล้า
20. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีทวีกูล
21. เด็กหญิงรัญชิดา  หนูเงิน
22. เด็กหญิงรุจิรา  จันทภาโส
23. เด็กหญิงวศิวรรณ  โฆรวิส
24. เด็กชายวายุ  บุญธรรม
25. เด็กหญิงศิริรัศมี  ศิริมุสิกะ
26. เด็กหญิงสาวินี  หีมเจริญ
27. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงจินดามณี
28. เด็กหญิงสิรภัทร  สุขหอม
29. เด็กหญิงสุจารี  เส้งห้วน
30. เด็กหญิงสุชาวดี  ติละ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวแก้ว
32. เด็กหญิงสุธารัตน์  ศิริอักษร
33. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จิท้ายเส้ง
34. เด็กหญิงอนุตรา  จันทร์ชู
35. เด็กหญิงอัญธิกา  หนูนวล
36. เด็กหญิงอารยา  อาสา
37. เด็กหญิงอุษาภรณ์  นกแก้ว
38. เด็กหญิงเนตรชนก  จันทศรี
39. เด็กหญิงเพียงใจ  แก้วอัมพร
40. เด็กหญิงเมธินี  ชาตรี
 
1. นางปราณี  สุขหอม
2. นางศิริขวัญ  คงจินดามณี
3. นางขวัญเรือน  อรุณรัตน์
4. นางสาวธนิศราพัชร์  ทุมพร
5. นางณัฐนรี  ทองชูช่วย
6. นางรสิตา  พงษ์จีน
7. นางรัชนีพร  ทองทุ่ม
8. นางสุจินดา  ยามาเจริญ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายกฤตพล  ชูโตชนะ
2. เด็กหญิงณิธิษา  แกล้วทนงค์
3. เด็กชายตรีภพ  คงสุข
4. เด็กชายนฤเดช  ทองศรี
5. เด็กหญิงปวีณา  หมัดนุ้ย
6. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองแก้ว
7. เด็กหญิงเขมจิรา  ราชพิมพา
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางแก้วทิพย์  จุลนิน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายจิรายุทธ์  กลมศักดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมวงค์
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ระวังชัยสงค์
4. เด็กชายผล  ลุงสุ
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ยอดเกลี้ยง
6. เด็กหญิงยมลพร  พินิจ
7. เด็กหญิงสุนิสา  เจ้ยแก้ว
8. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทองศรี
 
1. นางแก้วทิพย์  จุลนิน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1. เด็กหญิงกลอยตา  สุขพงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนมโนรมย์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สำราญ
4. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม
 
1. นางชินรัตน์  แก้วถาวร
2. นางสุภาพร  สงเปีย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงกชนน  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงธิญาดา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสุวรรณ
4. เด็กหญิงปุณยนุช  ชุ่มชื่น
5. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สาแม
6. เด็กหญิงวรลักษณ์  แสงแก้ว
7. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสนิท
8. เด็กหญิงอมเรศ  สมศรี
 
1. นางพนิดา  จันทกาญจน์
2. นางอารีย์  แก้วบรรดาล
3. นางสาวกมลทิพย์  หิรัญสาย
4. นางศิริอร  ขวัญแก้ว
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ดาวโชติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาวผัด
3. เด็กชายณัฎชนน  พูลสุวรรณ
4. เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์มณี
5. เด็กหญิงนิตยา  ก้งวัตร
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  จ่าโอษฐ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยแก้ว
8. เด็กหญิงวาสิตา  เจนจิตภักดีเดชา
9. เด็กหญิงศรัญญา  สาระธนะ
10. เด็กหญิงศรัญยา  สิทธิศักดิ์
11. เด็กหญิงอภิชยา  คงแก้ว
12. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีไหม
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  เพชรมาก
2. นายวีรยุทธ  ชอบแต่ง
3. นางสาวอุมา  เหมมันต์
4. นางสาวมณสนงศุจี  ณัฐพลศิระกุล
5. นางสาวอรวรรณ  วิทยา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 1. เด็กชายธนพล  เหมซะ
2. เด็กชายนวพล  ทองมี
3. เด็กชายภมรินทร์  ติบุญ
4. เด็กชายวรวุฒิ  โลหะชิน
 
1. นายสิชาติ  ธรรักประยูร
2. นางสาวสุดารัตน์  รอดกุบ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  ภู่ประดับศิลป์
 
1. นางกุ้ยยิง  แซ่จาง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ประชุม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเรือง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายวินันท์  ฤทธิจอม
 
1. นายควาน  แซ่สง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงปนัดดา   ตรีวัย
2. เด็กหญิงปนัดดา   พังไธสง
3. เด็กหญิงวรรณนิษา    สุวรรณเดชา
4. เด็กชายวิโรจน์   โสกา
5. เด็กหญิงศศิกานต์   หมัดอะด้ำ
6. เด็กหญิงสรัญญ่า   หมัดอะด้ำ
 
1. นายธีระพล  อร่ามเรือง
2. นายอิดดาเร็ช  หมัดอะด้ำ
3. นายเกรียงไกร  ดวงพาพล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายจรูญ  ปานรักษ์
2. เด็กชายชยานนท์  รวยรื่น
3. เด็กชายพรชิต  ไม่ปรากฎนามสกุล
4. เด็กชายหัตถชัย  พันทอง
5. เด็กชายอภิสาร  ทุมหอม
6. เด็กชายเจนวิชญ์  ตรัยราช
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจันชรี  เยาดำ
3. นางวิภารัตน์  พิบูลย์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงการน์รวี   ฉายซุ่ย
2. เด็กหญิงนภัสสร   นะแหล่
3. เด็กหญิงปิยะเนตร   นับถือบุญ
4. เด็กหญิงปุณยนุช   ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงพานสจี   มุกดา
6. เด็กชายรุ่งวษา    พรหมรินทร์
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   นับถือบุญ
8. เด็กหญิงเบญญาภา   ติ้นหนู
9. เด็กหญิงแก้วขวัญ   แซ่ฟุ้ง
 
1. นายบัณฑิต    เสวีพงศ์
2. นางสุดารัตน์   ทรรทรานนท์
3. นางโสภา   ธิวงค์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สืบประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกฤตยา  แก้วงาม
3. เด็กหญิงจิราพร  สายแก้ว
4. เด็กหญิงฉัตรรวี  ระเมียด
5. เด็กหญิงณัฏธิดา  สันประภา
6. เด็กหญิงดวงกมล  จรัญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธนัญญา  ยอดแก้ว
8. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วงาม
9. เด็กหญิงนฤมล  ซุ่นอินทร์
10. เด็กหญิงรุ่งพร  จรัญสวัสดิ์
 
1. นายไพโรจน์  นวลบุญ
2. นางละมุน  ทองวิเศษ
3. นางกนกวรรณ  เหมมัน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงชญานันท์  ขำวิลัย
2. เด็กหญิงนัทธิชา  วันชัยวงศ์
3. นางสาวพรรณิษา  กิ่งแก้ว
4. นางสาวลัดดา  ดำแนบ
5. นางสาวเบญจพร  คชรัตน์
 
1. นางวารี  แก้วเรือง
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวะ 1. เด็กหญิงขวัญสุรีย์   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชรา   เสิกกันยา
3. เด็กหญิงอารีน่า  รัตโนภาส
 
1. นางฐิติกมณฑ์   จันทโกศล
2. นางอมรรัตน์   ประทุมชาติภักดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ปานชะเล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เจตนา
3. เด็กหญิงพัฐมาศ  ภูมิภาค
 
1. นางปทุมกาญจน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวหัตถภรณ์  สุวรรณชาตรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญนำ
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  เสนะกูล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธรรมโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  สินธุพาชี
2. นางสาววราภรณ์  อรัญดร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวนัส  สุดสม
2. เด็กหญิงวาริชา  ไชยภูธร
3. เด็กชายอภิชาติบุตร  สิทธิไกร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ศักดา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานควาย 1. เด็กหญิงสะดีหย๊ะ  หมัดหลี
2. เด็กชายฮาดิษ  หมัดสะแล่หมัน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ขำแข
2. นางสาววิชุดา  โหดหมาน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 1. เด็กชายธรณ์เทพ  สาครินทร์
2. เด็กชายแบงค์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวชญาภา  ศรีรุจี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  ผลุบญ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงนาตยา   ทองนุ้ย
2. เด็กหญิงพรศิริ   หนูปลอด
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายศุภพงษ์  ใบอิสสระ
2. เด็กชายอิทธิกร  วงศ์เจริญ
 
1. นางบุญราตรี  เพ็ชร์สุวรรณ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กชายธนพล  รักสอาด
2. เด็กชายสุทธิพล  สุุขกา
 
1. นายเจษฎารัฐ  ประกอบกิจ
2. นายวิชา  ณ สงขลา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายธีรวัต  วิจิตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คงไชย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงการเกด   สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   คงพูล
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายชูศักดิ์  หมัดสี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สาครินทร์
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายปกรณ์  ทองกรด
2. เด็กหญิงรัชิตา  ดุกพรหม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงธัญชนก   ทองดำ
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วมาก
2. นายภานุพงศ์  คงมี
3. เด็กชายวรพล  คงเต็ม
 
1. นายสายัญ  มูเก็ม
2. นางสาวประพฤกษา  ส้มแก้ว
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมจริง
2. เด็กชายธีรเมธ  สันติชัยศรี
3. เด็กชายศรัณญ์  กาญจนทัด
 
1. นายศุภฤกษ์  แซ่เช่า
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1. เด็กชายภาวิน  โชติศศิธร
2. เด็กชายอามีน  สายสาลาม
3. เด็กชายอารีฟ  สายสาลาม
 
1. นางนิธินันท์   ไซร้สุวรรณ
2. นางสาววิชชุตา  แซ่เจียง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวดี 1. เด็กชายชัยมงคล  แก้วสมนึก
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณกิจ
3. เด็กชายนัสรอนี  หีมเจริญ
 
1. นายธนู  สีดำ
2. นางวิลาวัณย์  แก้วทอง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ปันถะ
2. เด็กชายพงศธร  ชูพันธ์
3. เด็กชายพีรวัฒน์  สังข์พรามหมณ์
 
1. นายภาณุพงศ์  ไตรทิพยานนท์
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   ดวงแก้ว
2. เด็กชายอนุชา   กะรัมเดชะ
3. เด็กชายอนุพงศ์   วรรณสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายจตุรานนท์   สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายวรรณธิชัย   วรรณสังข์
3. เด็กชายเอกราช   ดำไช
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บัวนาค
2. เด็กหญิงมรกต  ไชยยะ
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  บ่าวแช่มช้อย
4. เด็กหญิงสุชาวดี  เบญฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุภาพร  เยราณี
 
1. นางสาวผะกานาจ  สุคนธรัตน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยถาวร
2. เด็กหญิงณิชกมล  กิจฉาโณ
3. เด็กหญิงพรรณ์ภษา  ยี่เซ่ง
4. เด็กหญิงสุรัสดา  โศจิศิริกุล
5. เด็กหญิงอรรถวดี  ทองมี
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เถาถวิล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวชนิตร์นันท์  หมัดจันทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวะ 1. เด็กหญิงธนัญทิพย์   ไชยคีรี
2. เด็กหญิงธนัฏฐา   ฟองฟัก
3. เด็กหญิงปุญญิศา  สฤกพฤกษ์
 
1. นางดรุณี  หนูดำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อวะภาค
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วันดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายทวีสิน   นิลพรหม
2. เด็กหญิงธิญาดา   หมัดอาดัม
3. เด็กชายฟาริด  อ่อนนวล
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นายปรีชา  วุฒิพันธุ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุขบูรณ์
2. นายธนบดี   ทองจีน
3. นายสรายุทธ   ไชยยะ
 
1. นายสามารถ  จุลวรรณา
2. นางนาถลดา  ก้องเดชาฤทธิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายคณาธิป  ธีรธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมมัน
3. เด็กหญิงสาริต้า  บิลหยา
 
1. นางบุญเรือง  ถาวรวิสิทธิ์
2. นางนันท์ฤพร  ทองศรี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงดุสิตา  จินนุกูล
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  กลิ่นทอง
 
1. นางอัมพร  ทองยอด
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  รัตนแก้วมณี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญรัตม์  กิตสังข์ทอง
2. เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณสะอาด
3. เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์
 
1. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
2. นางจุไรรัตน์  ผิวเหลือง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สองสี
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงอาลดา  มิดคาดี
 
1. นางพัชนี  บุญรักสงค์
2. นางอำไพ  คำแสน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  คำวิน
2. เด็กหญิงนาตาลี  มณีคุณ
3. เด็กหญิงวิยะดา  สว่างรัตน์
 
1. นางสุวดี  รัชฎาภิบาล
2. นางสาวสุปราณี  หมัดอะดัม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะโชติ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วงปลอด
3. เด็กหญิงอริสา  บุญวงศ์
 
1. นางมณฑา  แสงสุวรรณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธนินันท์  รักษาชน
2. เด็กหญิงศศิธร  จังอินทร์
3. เด็กชายเวชสิทธิ์  จันทนา
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายบุรธัช  ยอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองมาศ
3. เด็กหญิงอธิชา  จันทมณีโชติ
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงชามีนี  หมาดโหยด
2. เด็กหญิงซีมียา  อาหลีกะเส็ม
3. เด็กหญิงอัสมา  ก้อเด็ม
 
1. นางซีดา  เบ็ญสลามัน
2. นางซากีเร๊าะ  หมาดโหยด
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วชะโน
2. เด็กชายธนกฤต  หนูสง
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญมณี
 
1. นางสาวระเบียบ  แสงวิจิตร
2. นางพิชชา  เพ็งอุบล
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองรักษ์
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณจินดา
 
1. นางวรรณี  คภะสุวรรณ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กหญิงอมิตา  เพ็ชรนก
 
1. นางวัลย์ลี  แก้วมณี
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรพยาบาล
 
1. นางพัชรี  พานิช
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ผกาเกตุ
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กหญิงพุทธิดา  เจะอาหลี
 
1. นางอามินะ  สาดีน
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  ไชยโยธา
 
1. นางสาวอามานี  กะนอง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก 1. เด็กหญิงนุชไรนา  บิลเหล็บ
2. เด็กชายอนุรัตน์  รักนุ้ย
3. เด็กชายเอกอนันต์  เพ็ชรคง
 
1. นางนันทวรรณ  พันธ์เพชร
2. นางสาวจรัสศรี  ทองเลิศ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
2. เด็กชายรุ่งวิกรัย  พรหมสุบัน
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนพงศ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กรีพงค์
 
1. นางอารีย์  แก้วบรรดาล
2. นางบุญทอง  เกษรพันธุ์
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กชายนรากร  หวานหนู
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมิ่ง
 
1. นางสาวนิพัทธ์  อุไรรัตน์
2. นางกรรณิการ์  มัชฌิมาภิโร
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บัวสม
 
1. นางสมจิต  ทองจันทร์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กชายพีรพัทธร์  หลีหลัด
 
1. นางสาวเอมอร  ธุระทำ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายคลอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  พินสุพรรณ
 
1. นางสาวกนกอร  จิตต์ภักดี
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายวงศธร  รักธรรม
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายธนวุฒิ  พรหมจินดา
 
1. นางสุภาลักษ์  ทิมบำรุง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงอมิสรา  หมัดอะดัม
 
1. นายไพบูลย์  ธีรเมธากร
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายธีรภัทร  การะบูรณ์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงอังคณาวรรณ    บุญพรัด
 
1. นางพัชนี  จันทมาศ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายชนกันต์  เพชรมุณี
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กชายปรัญญาวัฒน์  เหมโก
 
1. นางปัทมา  สังขไพฑูรย์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงรัตชฎา  ผาสีกา
 
1. นางอุราพร  อินทร์แก้ว
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายวุฒินันท์  กาญจนสุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  หนุนอนันต์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายคุณากร  หมู่ประเพณี
2. เด็กชายจักรภัทร   สุขวัฒโน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทัวยะบัตร
4. เด็กชายภูริภัทร  ชมก้อน
5. เด็กหญิงลลิตา  ศิริบูรณ์
6. เด็กชายสถาพร  เขื่อนคำป้อ
 
1. นางสมพร  หลุยยะพันธ์
2. นางอัมพร  ทองยอด
3. นางสาวจิตลัดดา  ปลื้มใจ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ชู
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ดิษฐ์แก้ว
3. เด็กหญิงโสธิญา  โสภา
 
1. นางสุวดี  รัชฎาภิบาล
2. นางสาวสุกัญญา  บุญพรัด
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายทิราพล  ขุนนุ้ย
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พินิจสกุล
3. เด็กหญิงสุชาลินี  ชัยสงคราม
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  รัตนแก้วมณี
2. นางฉวีวรรณ  ปาโต
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลอย 1. เด็กหญิงปารดา  สุวรรณลักษณ์
2. เด็กหญิงปารมิตา  นาคอ่อน
3. เด็กหญิงพัชฎาพร  ศรีขวัญ
 
1. นางฉายาลักษณ์  วุฒิพันธุ์
2. นางธรรญธร  สุวรรณทวี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กชายธนกฤต   ทองสลับล้วน
2. เด็กชายรพีพัฒน์   โลหกาญจน์
3. เด็กชายวีระชาติ  ทองปัญจา
 
1. นางยุพเรศ   หนูฉ้ง
2. นายสว่าง  นิลรัตน์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงกรรธิชา  แสงสอน
2. เด็กชายชยพล  บุญสุริยวงศ์
3. เด็กชายเดชาณัฐ  บุญสุริยวงศ์
 
1. นางนภสร  ภาคเพียร
2. นางอมรรัตน์  ผลอ่อน
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
2. เด็กหญิงทิวาพร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงมลทิพย์  วัณบวร
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นายไพจิตร์   จิตต์โสภณ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเชิด
2. เด็กชายทินกร  สะเอ็ม
 
1. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายวรวิทย์  เบ็ญโส๊ะ
2. เด็กชายใหม่  ไชยวรรณ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  รัตนแก้วมณี
2. นางสาวนิรินทร  เพชรอักษร
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายธนพล  เผือกมณี
2. เด็กชายนิรัติศัย  ชูแก้วประการ
 
1. นางสาวปารวี  แม่นศรแผลง
2. นางอำนวย  ศิริมุสิกะ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายนันทพงศ์  แป้นเอียด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองทอง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  รัตนแก้วมณี
2. นางสาวนิรินทร  เพชรอักษร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายกฤตพณ  วรรณพันธุ์
2. เด็กชายนัสรี  โวะยู
3. เด็กชายรอซีดี  เบ็ญหมัดอาหลี
 
1. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
2. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายปรเมฆ  คงทน
2. เด็กชายอัฟฟาน  บินเด็น
3. เด็กชายฮานีฟ  หวันมะแสะ
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์