เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ต.ค. 2559
13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ วันแข่งขัน
1 .การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ดังนี้
    2.1 ทีม 2 - 3 คน  เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
    2.2 ทีม 4 - 6 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
    2.3 ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
    2.4 ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
    2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดยให้ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนตัวต่อกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันแข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนตัว
 
  เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   - รายการการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
   - รายการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
         
หัวข้อในการแข่งขัน
1  เศรษฐกิจพอเพียง
2  ธรรมชาติแสนสวย
3  เด็กไทยสู่อาเซียน
4  เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด
5. ครอบครัวแสนสุข
6. ในหลวงของเรา
 
   
  แผนที่สนามแข่งขัน
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านลำชิง
โรงเรียนบ้านเก่า
โรงเรียนบ้านจะโหนง

 
 
  แจ้งข่าว     
ปฐมวัย  รายการปั้นดินน้ำมัน  และรายการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ
        หัวข้อในการแข่งขัน
1.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
2  โรงเรียนน่าอยู่
3.  ธรรมชาติรอบตัว
4.  บ้านน่าอยู่
5.  สัตว์สวยป่างาม


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   รายการ การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3
       
หัวข้อในการแข่งขัน
1  ขยัน
2.  ประหยัด
3  ซื่อสัตย์

        
 
 
  ประกาศ    โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน  กรรมการตัดสิน และครูผู้ฝึกสอน ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 


 
  ประกาศ      รายการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงตารางแข่งขันดังนี้
 
เรียนร่วม-ศิลปะ
     1.  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 
        
เดิม   แข่งขันวันที่  12 ต.ค. 59    เวลา  13.00 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ห้องวิชาการ  
        
เปลี่ยนเป็น  แข่งขันวันที่ 12  ต.ค. 59  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ห้อง ป.1
     
2.  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
         
เดิม    แข่งขันวันที่  12 ต.ค. 59   เวลา  13.00 -16.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 1 ห้องวิทยาศาสตร์
         เปลี่ยนเป็น   แข่งขันวันที่  12 ต.ค. 59  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านลำชิง  อาคาร 1 ห้อง ป.1

  เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     1.  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-6
          เดิม    แข่งขันวันที่  14 ต.ค. 59   เวลา 09.00 - 12.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านนาทวี  ห้องสมุด 1
          เปลี่ยนเป็น  แข่งขันวันที่   13 ต.ค. 59  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านนาทวี  อาคาร 6 ชั้นบน  ห้อง 29

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
     1.  การแข่่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
          เดิม    แข่งขันวันที่  12 ต.ค. 59    เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนบ้านนาทวี  อาคาร 6 ชั้นบน ห้อง 29
          เปลี่ยนเป็น  แข่งขันวันที่ 14 ต.ค. 59   เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านนาทวี  ห้องสมุด 1 
     2.  การแช่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
          เดิม    แข่งขันวันที่  13 ต.ค. 59    เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านนาทวี  อาคาร 6 ชั้นบน ห้อง 29
          เปลี่ยนเป็น   แข่งขันวันที่  14 ต.ค. 59  เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านนาทวี  ห้องสมุด 1

ปฐมวัย
     1.  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวั
          เดิม    แข่งขันวันที่  12  ต.ค. 59    เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ห้องอนุบาล 1-2
          เปลี่ยนเป็น  แข่งขันวันที่  13 ต.ค. 59  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านลำชิง อาคาร 2 ห้องอนุบาล 1-2
 
 
  รายการที่จะต้องส่งผลงานหรือรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม  จำนวน 5 เล่ม ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน โดยให้ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  4 ตุลาคม  2559  ดังนี้
          กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        
                      1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
                      2  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3

          กลุ่มคณิตศาสตร์
                      1.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
                      2   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3

           กลุุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                      -  การประกวดภาพยนตร์สั้น DVD   ระดับ ป.1-6 และ ม.1-3
          กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
                      - การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น ม.1-3
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรีบน
                      -  กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ป.1-6   
                      -  กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ป.1-ม.3
 
 

หนังสือขอเปลี่ยนตัวน้กเรียนและครูผู้สอน คลิกที่นี่

 
 
คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4

 
 
โลโก้ ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
 
  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับอำเภอ ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน โดยด่วน
ระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่  22  กันยายน  2559
 
  ปฏิทินการดำเนินงานการใช้โปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 235
จำนวนทีม 1,757
จำนวนนักเรียน 4,522
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,748
จำนวนกรรมการ 922
ครู+นักเรียน 7,270
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,192
ประกาศผลแล้ว 224/254 (88.19%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 103
สัปดาห์นี้ 739
สัปดาห์ที่แล้ว 1,593
เดือนนี้ 2,316
เดือนที่แล้ว 2,931
ปีนี้ 34,277
ทั้งหมด 291,152
 

  แบบสำรวจความพึงพอใจ