หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ska3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางกรกช สืบพงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนกฤษณาวิทยากรรมการ
3. นางสาวผกาพรรณ ภุชงค์สินธ์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางอรพรรณ แก้วกับทองโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
5. นางจิราพร ศรีแก้วโรงเรียนบ้านป็องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางนันทิการ์ ทองศรีแก้วโรงเรียนบ้านคลองแงะประธานกรรมการ
2. นางสาวประสบพร สามแก้วโรงเรียนบ้านโคกกอกรรมการ
3. นางประไพ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นางอรุณ เพ็งโฉมโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางลัดดา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวินัย หมินเจะเกะโรงเรียนอุทยานอุทิศประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา ศรีจันทร์งามโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางพยอม สุขวรรณโณโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางศรีสุดา สุขสุวรรณ์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
5. นางสุนิษา โชติชูคงโรงเรียนลำไพลราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอรุณศรี เพ็ชร์ทองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางวลิญดา เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
3. นางวิไล ตระกูลกลกิจโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นางเกศราภรณ์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวฮาบีบ๊ะ เล๊าะล่อโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ไชยสาลีโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สังหาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวกรรมการ
3. นางวิไล ตระกูลกลกิจโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นางสาวฮาบีบ๊ะ เล๊าะล่อโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
5. นางเกศราภรณ์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โชติธรรมโรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวัลย์ กาเหย็มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชร)กรรมการ
3. นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้ายโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางอัสนายาตี นุ้ยสมันโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางอุไร ทองไสยโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายพีระพัฒน์ เพชรกาญจน์โรงเรียนวัดห้วยคูประธานกรรมการ
2. นางฮายาตี สามะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางปาจารีย์ รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางประจบ รักษ์วงศ์โรงเรียนลำลองกรรมการ
5. นางณัฐวดี ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ อินทองโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นางวนิดา จิตสุนันท์โรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี จันทร์เส้งโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางดวงพร เนียมคงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาวลดานที จินดานิมิตรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมมาต เอียดเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางระรวย อิสโรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางสีตีฝาตีเม๊าะ อำมาตย์โรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
4. นางมานิดา กรดเต็มโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
5. นางปีกแพร กอพูนพัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ ใหม่คงโรงเรียนวัดช่องเขาประธานกรรมการ
2. นางประยูร บุญจริงโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
3. นางสาวเสริมศิริ คล้ายทองโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางเมษยา รังศิลป์โรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจินดา เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านลำไพลประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ หรับจันทร์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
3. นางสุดใจ ใหม่คงโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการ
4. นางเมษยา รังศิลป์โรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นางสาวดวงจิต ทองคำโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสายจิตร์ หมื่นสะชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษบา หวังรังสีสถิตย์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
3. นางสาวนวลวดี สุวรรณกูฎโรงเรียนบ้านป่าชิงกรรมการ
4. นางพวงน้อย หมะสมานโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีกรรมการ
5. นางสาวจำนงค์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ศิลป์ภูศักดิ์โรงเรียนบ้านสำนักขามกรรมการ
3. นางกาญจนา เจษฎาปิติภัทรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นางจินตนา ไชยสุขังโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางพรรณศิลป์ วงศ์สำราญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ แก้วรงค์โรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อัศเดชโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นางหามีด๊ะ ชำนาญวารีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางเจนติมา พรหมทองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางนุชนาถ โสตโยมโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ มากชูชิตโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางประดับ ทองเจือเพชรโรงเรียนบ้านควนหัวช้างกรรมการ
4. นางศิรินาฎ ทองไฝโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
5. นางสาวระวิพรรณ โต๊ะอีสอโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสมสมร ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นายสุภัท สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสุพรรณา สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางวรรณี ราชแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางประวิศา แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทิพย์ ฉั่วสกุลโรงเรียนกฤษณาวิทยากรรมการ
3. นางสาวมารียะห์ หมีนเหล็บโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
4. นางสาวกัญชนา ยามาโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา หมุดหวันโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอาจิณ สุวรรณชนะโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวฝาตีหม๊ะ หัสหมัดโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางพจนา เขาแดงโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นายอับดุลอาซิ สมานโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ใจสมุทรโรงเรียนกฤษณาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดารุณี ร่มสกุลโรงเรียนบ้านม้างอนประธานกรรมการ
2. นางระวิดา หมอเต๊ะโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางอรุณศรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
4. นางดารารัตน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านล่องควนประธานกรรมการ
2. นางสาววราทิพย์ บุญศรีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เนื่องแก้วโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา กฤษฏาวงศ์โรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ เพ็งรักโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านโต้นนท์ประธานกรรมการ
2. นายฮากีม ระยะหลงโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ พิทยาวิรุฬห์โรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
4. นางสายใจ ทองสุขโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางจามรี เฒ่าแก้วโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน จันทขัมมาโรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียน เอียดแก้วโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางนิตยา อินทรชุมนุมโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางทิพยาภา สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางสุกัญญา โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชากูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ รัฐฐานะโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นายสุไหลหมาน หมู่ห่ำหมัดโรงเรียนบบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
3. นางสุวิมล หีมงอยโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการ
4. นางจีราพร หนูรักษ์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ รอดคงโรงเรียนบ้านโมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางโสภา สายจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชาวดี เหมศิริโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
3. นางภาพมณี นวลละม้ายโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสีโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ ทัยศรีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายยูโส๊บ หลำเก็มโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดาโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
3. นางสาววันดี บ่อเตยโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดำแก้วโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
5. นางสาวรุสนานี ไทรทองโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ หะยีหวังโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางบูรณี ขวัญทองชุมโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
4. นายพันธุ์ ขวัญทองโรงเรียนบ้านประกอบกรรมการ
5. นายอำไพ ดำพลับโรงเรียนบ้านระตะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมินา อาญาพิทักษ์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149ประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางอาซีซ๊ะ บากาโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
4. นางจอมใจ คงจันทร์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางสาวอาดินา หนีสะเก็มโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุณา รักวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ทองคำหอมโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสุนิสา ชูศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
4. นางสาวนงนุช แดงเย็นโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางกนกทิพย์ อนันตพรรคโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุวินัย ขวัญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ ปัญญานีย์โรงเรียนกฤษณาวิทยากรรมการ
3. นางมะลินี หนูมากโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวมัสตูรอ หะยีโด๊ะโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
5. นางสมพร ขุนเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ โชติกรณ์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางสาวกันนภัค เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางกมลวรรณ จันทรัตน์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวสิยา เทพศรีโรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นางสาวอัสมารา จินดามณีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
3. นางจสุพร ทองหนูรุ่งโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
4. นางไลลา นิปะสิกิโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
5. นางฮัซนะ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพนิดา รัตน์น้อยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสีตีกอรีเยาะ เจะแตโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางสาวปัญชลี ศรีไชยรัตนาโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางสาวไตรทิพย์ รัตนเสถียรโรงเรียนสายชลกรรมการ
5. นางสุณี สะเล็มดอโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวแน่งน้อย ทองปลอดโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชูอาษาโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ถิ่นกาแม็งโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางฐิมลรัตน์ เส็นเหล็มโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางสุวิมล ยาอีดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา บูหัสโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายชิด เทพสุวรรณ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นางสาวโสรัยยา กะเส็มมิโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
5. นางอานีตา วัฒนพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา กมลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางแวนาปีเส๊าะ ยีตูวาโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางหัสนี สลำโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เพ็ชรนกโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ผอมนะโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอารี พุฒพงษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางกาญจนพันธ์ เพชรมณีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายปรีชา เมืองละอองโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ จันทรประทินโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบุญนำ หมีนยะลาโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอาคม เสนากัสป์โรงเรียนบ้านป่าชิงประธานกรรมการ
2. นางอามีเน๊าะ ขำเจริญโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวนุรหานา พันธ์ฉายาโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี ชัยเชื้อโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ทองขำโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณิชนันทน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านเคลียงประธานกรรมการ
2. นางฐิตา ตัญจะโรโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
3. นางสาวเพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นางอาภรณ์ จุลอดุงโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ ถิ่นกาแม็งโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับประธานกรรมการ
2. นางภรณ์วิรัตน์ อภินันตชัยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จันทนุพงศ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
4. นางสาวจิราพร อ่อนประเสริฐโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพิศักดิ์ มาลินีโรงเรียนบ้านตะเคียนเภาประธานกรรมการ
2. นางศิรัญญา เหล็มปานโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายสุเมธ พนิตมนตรีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางนรีกานต์ แก้วศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางวัลลา ชุมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรนธี พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายบาสิทธิ์ ยะลาโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสาวสมศรี หมาดหมีนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นายบุญโชค จุลแก้วโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา หลีหมานโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางพิทยา อนันต์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายสนอง ชูมาปานโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวอามานี หัสด้นโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการ
4. นายอับดุลซอมะ มันยะโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิมล โชติพานิชโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี แก้วผนึกโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางสุภาวดี สุวรรณโรจน์โรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการ
4. นายบาสิทธิ์ ยะลาโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นายอุเส็น นิสันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปลื้มใจ แสงเจริญโรงเรียนบ้านควนหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ รัสสะวรรณโณโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฎ อินตะนัยโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นางสมจิตร ชายพรมโรงเรียนสายชลกรรมการ
5. นางสุทธิชา เพิ่มบุญโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี วงค์ไกรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางปิยะพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางชวนพิศ วงศ์เทพโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสุจิรา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสัยหนับ เสนานิคมโรงเรียนบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ผดุงโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสาวอาอีฉ๊ะ มะแซโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รัสสะวรรณโณโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางจิตรา คชพลายุกต์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะโรงเรียนบ้านป่าโอนประธานกรรมการ
2. นางพรนภา อมรมณีโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
3. นางสาวนราวดี จันทร์ศรีโรงเรียนศรีนิครินทร์กรรมการ
4. นางกมลชนก โหดนวลโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ รักช้างโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลมายีส บูหวังโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ศรีพรมทองโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีกรรมการ
4. นางสาวปราณี ตันจะโขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางภิญโญ จิตต์รัตน์โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ยอดเพชรโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
5. นายจารณ ถือเถี้ยนโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายก้อเสม เด็นหมัดโรงเรียนทุ่งไม้ด้วย ๑กรรมการ
3. นายมะแอ หะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
4. นายม่าดล จันอิโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสุภาพิตร จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดม นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ จันทะมีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ขุนพิทักษ์โรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางกอซีย๊ะ ผอมเขียวโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสนั่น เล่งซุ่นโรงเรียนบ้านกะทิงประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน วาสารีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางนาถชิดา ภืญโญธนภัทรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พันธุ์มณีโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นายอนันต์ ขวัญจันทร์โรงเรียนบ้านช้างคลอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเชาวนี ชูมาปานโรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นางอำมริสา นิติธรรมตระกูลโรงเรียนบ้านนนท์กรรมการ
4. นางชนัญญา วรรณทองโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเจตตินา หนูขาวโรงเรียนบ้านสำนักขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฉลอง อ่อนขวัญโรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นางประภาพร นะมะณีโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางวินิตา แก้วเทพโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
4. นายแก้วตา ทองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางสุภรณ์ ผุดผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรลภัส แต้มทองโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีย๊ะ ดนอารีโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นายสักการียา บินรัตแก้วโรงเรียนบ้านนนท์กรรมการ
4. นางสุรัสสา ทองฉายโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางสาวนัสรียะฮ์ อะลีหะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐติตา เสนะกูลโรงเรียนบ้านยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ยอดไกรโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี บัวทองโรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการ
4. นางสมนึก ซุ่นพงศ์โรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางผอิ้น ชาติวัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ปาลรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดประธานกรรมการ
2. นางผอื้น ชาติวัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
3. นางสุทิน ขวัญเพชรโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
4. นางจินตนา เหรียญไกรโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางจารุวรรณ แสงเกตุโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอนุตตร์ เพชรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา พีรภิรมย์รัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
3. นางดรุณี เสนาจิตต์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
4. นางทัศนัย ติ้งมุขโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
5. นางรัตติรส กันเกิดโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสุภาพ เชาวนาสัยโรงเรียนบ้านคลองแะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ชูการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางนฤมล สุดสายเนตรโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นายโอฬาร เสริมสุขโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางปราณีต อินทรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์โรงเรียนบ้านลำชิงประธานกรรมการ
2. นางละออง อินทมะโนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวฮาซือหน๊ะ กอมอนิงโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
4. นางอิสรา แก้วพรหมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
5. นางสุณีย์ บำรุงหนูไหมโรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางมานิตา เศรษฐพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นายเปาซี โจทย์สันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
4. นางรานี อินทภูมิโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
5. นางสาวปารมี รัตนะโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเทพ มากชูชิตโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นายมาณพ แก้วเกื้อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นายเอิบ แก้วพรหมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
4. นางวาสนา หวัดเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ คงเวชโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
3. นายวาศิล ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านบ่อโซนกรรมการ
4. นางอุษา ศิริเมฆโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัดโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอรัญ เจ๊ะหนุ่มโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายจารึก ยกรัตน์โรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
4. นายสมพร คลังธารโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร แก้วซังโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
2. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มณีโชติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นางสาวสูรี ขะเดหรีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายกิตติ เดชวราวิจิตรโรงเรียนบ้านเมาะลาแตประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ แก้วทิพมณีโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
3. นางจงจิต แก้วเดชโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นายสมชาติ คงเขียวโรงเรียนสายชลกรรมการ
5. นางสาวรัชดาภรณ์ ณรงค์กูลโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ผ่องถวิลโรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นายถาวร ลักษณาวงค์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ บุญยอดโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางปรีดาภรณ์ ปานบัวโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
5. นางนาฏยา หวันสนิโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปาประธานกรรมการ
2. นายถาวร ลักษณาวงค์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายสวิน แหละหมัดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นายฐากูร สังเพ็ชร์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางจันทิมา สุขเมตตาโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นางจินตนา คลังธารโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางเขมวันต์ สำเภาทองโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นายบุญศิริ จันทรโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการ
5. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก แซ่ย่วนโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
3. นายสมาน เล๊าะและโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
4. นางปราณี ศรีช่วยโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางสาวฟารินดา ลูกสะเดาโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชวน แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุตูประธานกรรมการ
2. นางโศภิตา หมาดนุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นายปิยะ ดอแนเล๊าะโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
4. นางสาวยามิหล๊ะ เหม๊าะหมุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สถานสมโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุคล สิมณีโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นางสาวอานีต้า วาเต๊ะโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางตือเราะ หนิเร่โรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ลักษณาวงค์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการ
3. นายนูเซ็น ดีสะธรรมโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ สถานสมโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัต โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชากูล)ประธานกรรมการ
2. นางมนทกานต์ ชูเลิศโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ แก้วทองโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สังข์ทองโรงเรียนศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางรอฮานี เดเระมะโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาการ)ประธานกรรมการ
2. นายหะหมะ ยุโส๊ะโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
3. นายบุญรักษ์ แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
4. นางสาวนิชาภา เชื้อขำโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางศิริพร กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางรจนา จิตตะปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสณีย์ อนันทบริพงค์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นายมะสารี มะซะโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
4. นางมนัสวาสดิ์ หนูสอนโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา โต๊ะเต๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางอรพิน ญานุปิติศักดิ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ญานุปิติศักดิ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอรพิน ญานุปิติศักดิ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒กรรมการ
3. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางอรพิน ญานุปิติศักดิ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
5. นางสุพรรณณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นางสุธาสิรี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
5. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนภดล นวลนภดลโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศิริประภาโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
3. นางรัตนา เลรักมานโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
5. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภัทยา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางรจนา บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
4. นางจตุพร ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมประธานกรรมการ
2. นางจีราพร หนูรักษ์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
4. นายภิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาวสิริมา หมาดหลีโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายติณณพัศ กล่ำจีนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางจตุพร เอียดยอดทองโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางภิญญดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางจตุพร ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา หมาดหลีโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
3. นางอสุนี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทองโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา เหมือนหนูโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
2. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายประหยัด คงแก้วโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีกรรมการ
4. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ชัยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
4. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ แก้วบุญโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางสาวแฉล้ม ไชยแก้วโรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี วิริโยโรงเรียนบ้านกรงอิตำกรรมการ
3. นายอับดลกอเด มะเด๊าะโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
4. นายวิชิต พรหมทองโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางอวยพร สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางสุวรรณี หัดสาหมัดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
4. นายมนูญ ชัยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
5. นายณฐกานต์ หนักทองโรงเรียนบ้านคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา หมอขวัญโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นายนภดล นวลนภดลโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
4. นางสาวบุญตา รัตนญาติโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
5. นางสาวจินตหรา แหละกุบโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรรณี จำนงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดประธานกรรมการ
2. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นางวาทินี รัตนวนาวงศ์โรงเรียนบ้านคูศักสิทธิ์กรรมการ
5. นางนภาพรรณ คงเอียดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สวัสดีโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
3. นางบุณยวีร์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
5. นางสาวรสรินทร์ แก้วบรรดาลโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภิญญดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส พิลากรณ์โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ คงคาวงศ์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางจารุณี ชุมหนูโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนงนุช สวัสดีโรงเรียนบ้านระตะประธานกรรมการ
2. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นางกลอยใจ เพ็ชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
4. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ ชัยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายถาวร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
3. นางกติกา ภูมิพัทธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ จิตตรัตน์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายเก้าศักดิ์ ชะนะทองบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวริส เจะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายชยนต์ ยมนัตกุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชญาภา เหมือนหนูโรงเรียนบ้านสุเหร่าประธานกรรมการ
2. นางปิยภาณี อุสมาโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางละออ ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางชยานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายปัญกร สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา จอมพิพัฒพงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสาวอันทิรา แก้วประดับโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
5. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปาจรีย์ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ทองผสมแก้วโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
4. นางสาวนรินดา เกตุนุกูลโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาจารีย์ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ทองผสมแก้วโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
4. นางสาวนรินดา เกตุนุกูลโรงเรียนวัดนาหมอศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางจินตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางฉนันท์นภัส อ้าสะกะละโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายปัญกร สุวรรณณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
6. นางละออ ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายมนัส จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
3. นายสามารถ วงศ์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
4. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นายปิยวรรฒ แสงทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศรา อักษรภักดิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร์ลดา คงเนียมโรงเรียนศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล มีลาภโรงเรียนสายชลกรรมการ
4. นางสาวพรพรรษ์ บุญวรรณโนโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายถาวร วัดฑะทองโรงเรียนบ้านโคกม้าประธานกรรมการ
2. นางนฤมล หัสบดีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายปิยพงษ์ คงภักดีโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายอันวา สะมะแอโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮกโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุุจินต์ แพ่งเมืองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายประยูร ศรีวรรณโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายอภิเดช เหล็มและโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นายดนัย มุทะจันทร์โรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
5. นายนิภาส ยอสมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอประธานกรรมการ
2. นายวฤหัต ไชยสุวรรณโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดากรรมการ
3. นายนิทัศน์ ใหมแก้วโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นายวิเชียร ปล่ื้มใจ โรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุรัต ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านม้างอนประธานกรรมการ
2. นางสะรีย๊ะ เสมอภพโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการ
3. นางกานต์สิรี กมลเจริญโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายอับดุลอาซีร หลีกันชะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายคีรีวัฒน์ แซ่ซู้โรงเรียนบ้านเมาะลาแตประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายวิชัย ดิษสุวรรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 สะเดากรรมการ
4. นางสาวอนิสรา จิตรประวัติโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางภาวนา สุวรรณพาหุโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓กรรมการ
3. นางจรรยา ยอดไกรโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ ไชยชนะโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
5. นางพงษ์จันทร์ ปานพรหมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรุณี รัตนจำนงค์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางคอเย๊าะ จันทร์สงค์โรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
3. นางดวงเดือน บุลวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางสาวยุพา คงกระพันธุ์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เดชาวุฒิกุลโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ ราชพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวิจิตรา จันทร์เขียวโรงเรียนมหิดลกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เนตรสว่างโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา คงเอียดโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิมล ขวัญทองยิ้มโรงเรียนบ้านเกาะค่างประธานกรรมการ
2. นางสาวอังสนา สีตะพงศ์โรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นางสุมนมาศ จุลพิภพโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นางสุณีย์ เล่งซุ่นโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒กรรมการ
5. นางอังคณา หะยีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางอัมพาพร แก้วสมวงค์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายยะฝาด นิแหรมโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
3. นางสาวอภิรดี กูลดีโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นายยะยา สันสะและโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
5. นางสาวณัฐญา นิลรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายซัมซูรี ใบเย็มหมะโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นางสาวอามีน๊ะ สารีกามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ธนูศรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางสิรินดา เกิดศิริโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางสาวณภัทร เนื่องศรีโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นายมะนันท์ ดอแนเล๊าะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสาวเร๊าะหนา เล๊าะเต๊ะโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ใจ หัชบูนโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา พร้อมญาติโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางธนิสสรา ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ ทองมากโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
5. นางสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสะมะแอ สาและโรงเรียนบ้านลำลองประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางภัทราวดี ราชรองวังนุชิตโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววนิดา แก้ววิชิตโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นายอิศระพงศ์ เพ็ชร์ชระโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แสงแก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
4. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
5. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีเส้งโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายอับดลกอเด มะเด๊าะโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
5. นางสาวฉันทพิชญา รัตนบุตรโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายไพรินทร์ หวังเบ็ญหมูดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
3. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
4. นายบรรณพล อุยสกุลโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางสุริยาพร นวลทองโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบรองประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นางวาสนา ราชหนูโรงเรียนบ้านพอบิดกรรมการ
5. นายม่าดน จันอิโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา บิลละเบ๊ะโรงเรียนเทศบาลตำบลปริกกรรมการ
3. นายกัณตภณ พาหุมันโตโรงเรียนศรีนครินทร์กรรมการ
4. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวกนกกช วัชรวรานนท์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางบุตรสดี หะมะโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
3. นางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ทองจืดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฆบฝาด หีมหวังโรงเรียนบ้านลำชิงประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาดียา ล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จิตมั่นโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางอรวรรณ เจีะแอโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
5. นางสาวหัสนีซา สุรพลโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ ลาโมะโรงเรียนบ้านกระอานประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย เดชอดิศัยโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายทรงยศ ราษฎรโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางนุชจรีย์ เพ็ชรจรูญโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิจสิน ชุมแก้วโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นางนัชรินทร์ดา แอเดียวโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวจีราวรรณ เจริญโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ จีรกาญจน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางธัญสิริ มูนีโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิรมย์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านป็องประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ หลีมะพรรณโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ จีรกาญจน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวปรียา สินดุกาโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
5. นายนิทัศน์ พรหมศรียาโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอับดลคอเด เจะหมะโรงเรียนบ้านล่องควนประธานกรรมการ
2. นายละออ ชะโณวรรณะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นายเวค ถิ่นเรืองสินโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางอารีย์ จันทร์คล้ายโรงเรียนสะกอมกรรมการ
5. นางสมส่วน ชุมวาสโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิลาศ เสาะสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายยะโกะ สาแลหมันโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
3. นางอารี จิตร์สุริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางปราณี โขมพัตรโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
5. นางวาณีย์ มาชาตรีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายกีรติ กองการณ์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ ศรีวัชรวงศ์โรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ชัยถาวรโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
4. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางตรีนุช คงคาเนรมิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ อินตะมะโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวปริศนา สุขแก้วโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนิตย์ จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางนัยนา กาญจนเพ็ญโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
3. นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางพรศรี กฤษณพันธุ์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นางสมศรี ประกอบศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์โรงเรียนบ้านแม่ทีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาซีย๊ะ สันดาโอ๊ะโรงเรียนกีญามุดดีนกรรมการ
3. นางพรศรี กฤษณพันธุ์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางนัยนา กาญจนเพ็ญโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
5. นางซ่อฝีย๊ะฮ์ จาปารัตโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางบุญชื่น ณ นรงค์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นายชนะ วรรณจันทร์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เมฆนิติโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
5. นางสาวปรียา สินดุกาโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์กรรมการ
3. นางสาวรัตชลีพร พิทักษ์มณีบุญโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ พันนุกิจโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณี ทองนวลจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา สังข์แก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางสาววนิพร ไฝสุขโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา อินทร์ช่วยโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลิมปเลขา ไชยสาลีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางปราณี แก้วชังโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คลังธารณ์โรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางอัสมา สู้หลงโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา อินทร์ช่วยโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจารุณี ประกอบพุ่มโรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่าโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ศรีทองคำโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางรอปีอะ โต๊ะหีมโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางโรจนา สถิตโรงเรียนวัดม่วงก็องประธานกรรมการ
2. นางดรุณี กุลศิริโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางจารุณี ประกอบพุ่มโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ กาลสงค์โรงเรียนบ้านป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอวยพร ทองทวีโรงเรียนบ้านห้วยบอนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี มลิพันธ์โรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
3. นางพิณฑา สุขศรีทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔กรรมการ
4. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ไชยวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นางนาดียา เด็นหมัดโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นายมูฮัมมัด หมัดหมันโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ เสนะพันธุ์โรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์รัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านพังลา (ตรีวณิชวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิศา วงศ์ขจรเลิศเมธาโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสุคนธ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ฐิติกิตติ์โรงเรียนทองอยู่นุตกูลประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
3. นางตวงรัตน์ มุกดาหารโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางฉอ้อน ทองแจ่มโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางวิมล จรูญสอนโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางณัฐญา ชนะภัยโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางปริยานุช พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
3. นางแวรอสิียะ มูดอโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
4. นางผุสดี จินดามณีโรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการ
5. นางสาวเพชรลัดดา สุพรรณศิริโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้าประธานกรรมการ
2. นางวิภา หะยีเตะโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
3. นางนิตยา มิตรศิลลาโรงเรียนธรรมมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่่ทีกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ เง่านิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่่ทีกรรมการ
3. นางวิภา หะยีเตะโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
4. นางนิตยา มิตรศิลลาโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ เง่านิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ยอดรักโรงเรียนบ้านสำนักหว้าประธานกรรมการ
2. นางวิภา หะยีเตะโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
3. นางนิตยา มิตรศิลลาโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ เง่านิติกุลภักดีโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูประธานกรรมการ
2. นางพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หลีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางสาวฟิตราวาตี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ หลีโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวฟิตราวาตี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
5. นางพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ หลีโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล ขุนทองโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สุขะบุญพันธ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
4. นางสาวฟิตราวาตี ยงหมะเกะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางพิมรดา จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางกนกพร ตรีรัญเพชรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสชาศิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางกนกพร ตรีรัญเพชรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางสชาศิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางลดา ประกอบพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายประสิน อนันตประเสริฐโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
4. นางกรกมล ไชยมณีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลดา ประกอบพันธ์โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายประสิน อนันตประเสริฐโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางกรกมล ไชยมณีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมัทนา กามาแลบาโรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวซูกี สีทองโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ท่านทรัพย์โรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางสาวสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นายมัทนา กามาแลบาโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
5. นางสาวซูกี สีทองโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมัทนา กามาแลบาโรงเรียนบ้านทำเนียบประธานกรรมการ
2. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นางสาวซูกี สีทองโรงเรียนบ้านปากสะกอมกรรมการ
4. นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
5. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นางมัทนา กามาแลบาโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
5. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีประธานกรรมการ
2. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วน้อยโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
5. นางปิยะพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีประธานกรรมการ
2. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
4. นางปิยะพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
5. นางธีรมาส สุวรรณชาติโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นางปรีดาพร บุญโสภาโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
5. นางสชาศิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นางปรีดาพร บุญโสภาโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นางสชาศิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นางสชาสิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
5. นางปรีดาพร บุญโสภาโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวพาอีซะห์ สาอิโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
4. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางกลอยใจ เพชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพาอีซะห์ สาอิโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
3. นางกลอยใจ เพชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
4. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
5. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสชาศิริ ศรีคงอยู่โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นางปรีดาพร บุญโสภาโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางกลอยใจ เพชรสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
3. นายมนูญ ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
4. นายพาอีซะห์ สาอิโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
5. นางสาวสรารัตน์ ปลอดทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงประธานกรรมการ
2. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางอุราวดี หมื่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางสาวรูสนา เดสุหลงโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางละเมียด ศรีทรงโรงเรียนบ้านคลองแงะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละเมียด ศรีทรงโรงเรียนบ้านคลองแงะประธานกรรมการ
2. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางปิยนันท์ มิ่งมุฮัมวงศ์โรงเรียนบานโคกสิเหรงกรรมการ
4. นางณูรีซัน มะรงโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางจันเพ็ญ ดำคงโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางสาวหับเส๊าะ แตมะโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ ทองมากโรงเรียนวัดประจ่่ากรรมการ
4. นางสาวอัญชิษฐา บุญวิรัตน์โรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่างโรงเรียนบ้านกรงอิตำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญชื่น ณ นรงค์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชยโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
3. นางหัสยานันท์ หมันเหร็นโรงเรียนบ้านกรงอิตำกรรมการ
4. นางสาวพจนา บุญสนองโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางสาวชลิตา บูดาเล็งโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อโรงเรียนบ้านพรุตูประธานกรรมการ
2. นางสาวภัตมา แหลหมันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นายณัฐนันท์ ติ้นไล่โรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อโรงเรียนบ้านพรุตูประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ ติ้นไล่โรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
3. นางสมศรี ประกอบศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑กรรมการ
4. นางสาวภัตมา แหลหมันโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนัญชัย เกื้อก่ออ่อนโรงเรียนบ้านควนหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวนิกัษมา หนิเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๓กรรมการ
3. นายกำชัย ผ่องผุดโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางนัช่รินดร์ดา แอเดียวโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางนิจิตร สุโนคบุตรโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนัญชัย เกื้อก่ออ่อนโรงเรียนบ้านควนหมากประธานกรรมการ
2. นายกำชัย ผ่องผุดโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นางสาวนิกัษมา หนิเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๓กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ แดงวังหมากโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางนิจิตร สุุโนคบุตรโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสายกมล พัทบุรีโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
2. นางธีรนาถ สุขธรณ์โรงเรียนบ้านเลียบกรรมการ
3. นายมุฮัมหมัด หมัดหมันโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายกมล พัทบุรีโรงเรียนบ้านแซะประธานกรรมการ
2. นางธีรนาถ สุขธรณ์โรงเรียนบ้านเลียบกรรมการ
3. นางนันทาพร พันธมาศโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นายมุฮัมมัด หมัดหมันโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา คงคตโรงเรียนบ้านบ่อเตยประธานกรรมการ
2. นายวรวรินทร์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายวศิน ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แดงเปียโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสถาพร จุฬามณีโรงเรียนบ้านแซะประธานกรรมการ
2. นายวรวรินทร์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวสาวินี แซ่เล่าโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา คงคตโรงเรียนบ้านบ่อเตยประธานกรรมการ
2. นายวรวรินทร์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายวศิน ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา แดงเปียโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวรินทร์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวินี แซ่เล่าโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
3. นายวศิน ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นายสถาพร จุฬามณีโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวาท โร๊ะศรีโรงเรียนบ้านกรงอิตำประธานกรรมการ
2. นายสำเริง สุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางนูรีย์ ขุนดำโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นางวรณาภรณ์ ศตะรัตโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดร วรรณจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางประดับ ทองเจือเพชรโรงเรียนบ้านควนหัวช้างกรรมการ
3. นางอรวรรณ สกุลทองโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางสาววรานุช บุญมีโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนพร จันทร์จิตจริงใจโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]