หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายอุทัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางนันทา คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางจันทรา คืนตัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวสุชาดา ชุมแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเศรษฐพล เร็มเส็ม ผู่อำนายการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางดารา สิทธิเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสิริยา หนูสีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานเคียน คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายประพันธ์ ประทีปเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนป็อง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม ผูุ้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธีศิษฐ์ คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอายุรกิจโกศล คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวชาลิสา เพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอศรี คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายปิยทรรศน์ อินทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมย คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายเกรียงศักดิ์ แก้วบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเร็ด คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายอนันต์ แดงเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คณะกรรมการอำนวยการ
25 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ คงธรรม ผู่อำนวยการโรงเรียนบบ้านกะทิง คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายประภาส ยอดนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายกมล จันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายจรัส แก้วสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุหวา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายจุมพล นิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองอยู่นุตกูล คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประกอบ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายกิตติวัฒน์ ภัทรพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางทิวาภรณ์ มุทะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายบรรชา ขวัญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายอานนท์ จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเขา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสายพร ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายวุฒิชัย บำรุงหนูไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพระ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายณรงค์ พรหมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชิง คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางวาสนา ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคลอง คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายอุดม คงยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้างอน คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายประสงค์ ภูมิพัทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางมุทิตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายศุภชัย ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหมาก คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายธงฉัตร จิตทนง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัก คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางเจษฎาพร สาแหละ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายครรชิต อุทยมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองควนกรด คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายมนัส คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพร้ว คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายสุรัตน์ชัย ดอนแดงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายนิรัฐ ด้วงปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายเกษม บูหัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทาก คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางสาวกวิสรา มั่นคง บิลหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขี้แรด คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางอำภา เวชสารศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าหลัง คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสามารถ จันทลิกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกอม คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางกันยา ราชชำรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลียบ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายสุทธิพงษ์ เหมเหาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโชน คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายมนตรี ธรรมโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนท์ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสุชาฎา ประพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเหร่า คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายอรรณพ เนียมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางสาววัชรี ยกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายสมชัย อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายนิยม ไกรสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายวิสุทธิ์ ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายโสภณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายเอกพจน์ นราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายไวพจน์ จิตมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นายอุทัย เพชรหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพดจินดาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นางสาวกาญจนจิตต์ คงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาววารี แซ่เจียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวปรีดา แสงช่วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางสาวพรรณปพร ชูชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นายพงศ์พันธุ์ สุวรรณชาติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสม็อง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
83 นางลดานาท เขมนาทนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
84 นางสาวอารี แก้วคีรีวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
85 นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์ ลูกจ้างลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
86 นางอัมพร ศิริบุญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
87 นายมูฮำหมัด หมะประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
88 นายวัชรพงศ์ ไฝสุข ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
89 นางละไมย์ กิตติวรุณโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
90 นางบุณยวีร์ ณ พัทลุง ครูโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
91 นายวิเชียร ปลื้มใจ ครูโรงเรียนบ้านเคลียง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
92 นายอาจิณ สุวรรณชนะ ครูโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
93 นายภิรมย์ อินตะมะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
94 นางวาทินี รัตนวนาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
95 นางสาวนวพร หนูแก้ว ครูโรงเรียนวัดนาปรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
96 นายธีรนนท์ หนูเขียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
97 นางสุวิชญา ระบุญถิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
98 นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
99 นางสาวธัญพร ศรีมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
100 นางสาวนลัทปวัน แก้วพรหม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
101 นางสุดารัตน์ นิลวิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
102 นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
103 นายสุโก ขะมิมะ พนักงานธุรการ ส 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
104 นายอุทัย แก่นทอง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
105 นายสมคิด อินชัย พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
106 นายเอียด ทองตีบ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
107 นายสมพร ชูชาลี พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
108 นายเดชบุรินทร์ สะอาด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
109 นายวชิรวิทย์ จันทร์คง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
110 นางสาวกาญจนา บุญพรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
111 นายสมมาตร มากบัวแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
112 นายเฉลิมศักดิ์ โชติรัตน์ ยาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
113 นางสาวิตรี มโนวรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
114 นายคล่อง สุดตะนก ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
115 นางอุไร ทองไสย ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
116 นางฉะอ้อน เมืองตัง ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
117 นางกุมารี หนูกุ้ง ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
118 นางกมลพรรณ อินตะมะ ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
119 นางโชตนา แก้วทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
120 นางจำเรียง ทองหนัก ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
121 นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
122 นายฆบฝาด หีมหวัง ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
123 นางชลิตา ไชยทอง ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
124 นางณัฎฐณิชา มุณีรัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
125 นางวลิญดา เพ็ชรนิล ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
126 นางสาวสาลูม๊ะ เอียดแอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำชิง
127 นายสมชาย ยอดเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
128 นายเฝด ดูล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
129 นายอาบูบากาศ ผอมเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
130 นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
131 นางสาวกาญจนา ชนะชัย ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
132 นางสาวอรภรณ์ วิเวกอรุณ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
133 นายอุดมรัตน์ พรมภักดี ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
134 นางสาววาสนา เทพยจาย ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
135 นางวนิดา เกื้อเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
136 นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
137 นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
138 นายปรีชา ไชยสาลี ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
139 นายธีระศักดิ์ อร่ามเรือง ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
140 นางดวงพร นนทกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
141 นายภานุกร นิ่งดวง ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
142 นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
143 นายนิภาส ยอสม ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
144 นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
145 นายถวัลย์ แก้วขาว ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
146 นายวีรวัฒน์ ทองจินดา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
147 นายถิระพงษ์ อ่อนมนิล วิทยากรโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
148 นายอาคม สุประทุม ช่างไม้ 2 โรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
149 นางสาวณฐพร ดีหมัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
150 นางอารีย์ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
151 นายปรีชา พ่อนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี
152 นายพิชิต ศรีมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโหย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
153 นายสมควร จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
154 นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไพล คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
155 นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้ ครูโรงเรียนบ้านเมาะลาแต คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
156 นายวิรัตน์ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
157 นายศิริพงษ์ เพชรมณี ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
158 นางพินญา จันมณี ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
159 นางสาวอารีย์ ศรีทวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
160 นางเอมอร อร่ามเรือง ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
161 นางสุจิตรา จันทร์ธำรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
162 นางสาววรรณวิศา ทองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
163 นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำเปา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
164 นายวิสูตร ไชยสุริยา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาปรัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
165 นายประยูร ศรีวรรณ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปริก คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
166 นายวีระศักดิ์ แดงแก้ว ช้างไม้ 4 โรงเียนบ้านเก่า(นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
167 นายธวัช พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
168 นายจรัญ ชูศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านเก่า
169 นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
170 นางสาวณัฐกานต์ พิทักษ์ฉนวน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
171 นางยนัญญ์ ณ นคร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
172 นางสาวสุกัลยา ทองช่วย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
173 นายสันทัด ปักษิณศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
174 นางสาวภัทรา ณะนวล เจ้าหน้าที่ธุรการชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
175 นายพิมล หนูกุ้ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
176 นายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
177 นายปรารถนา สุพรรณศิริ ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
178 นางสาวอนงค์ ไหมพรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
179 นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
180 นางลดานาท เขมนาทนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
181 นางคนึุงนึจ ขวัญชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
182 นายโสภณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
183 นายอนันต์ แดงเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
184 นายอุทัย เพชรหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพดจินดาราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
185 นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไพล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
186 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
187 นางขวัญตา ประสานสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
188 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
189 นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเขา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
190 นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
191 นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
192 นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
193 นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
194 นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
195 นางสาววัชรา อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ที คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
196 นางวราภรณ์ ศรีขวัญ ครูโรงเรียนวัดท่าประดู่่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
197 นางจตุพร ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
198 นางเพ็ญแข ชูมาปาน ครูโรงเรียนสะบ้าย้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
199 นางอธิษฐาน ยอดเอียด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
200 นางสาวพรรณหทัย เคล้าดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทับยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
201 นางสาวสุกัญยา จิตรภูษา ครูผู่ช่วยโรงเรียนบ้านเมาะลาแต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
202 นางสาวสิริมา หมาดหลี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยางเกาะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
203 นางสาวรจนา ทองแก้ว ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเก่า (นาทวี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
204 นางสาวศิศิขวัญ เอียดยีสะอิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาแปด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
205 นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
206 นางกันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
207 นายสุทัศน์ จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
208 นายม่าดน จันอิ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
209 นายอายุทธ สะอุ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
210 นางสาลินี ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
211 นายนิยม พิมลไทย ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
212 นางสาวอรวรรณ เทพศิริ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
213 นายสะมะแอ สาแหละ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
214 นางวรรณา พระไพรี ครูโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
215 นายมารุต ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
216 นางจันทร์เพ็ญ ดำคง ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
217 นางสาวเสาวภา คิ้วนาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
218 นางสาวอาทิตยา ชะนะบัญญัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่า คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
219 นางสาวสรัลยา แก้วไกรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอุทยานอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
220 นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
221 นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
222 นางสาวรุ่งรัตน์ เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
223 นายฆบฝาด หีมหวัง ครูโรงเรียนบ้านลำชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดข้อมูลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์
224 นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
225 นางสาวปรีดา ชูมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
226 นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
227 นายประภาส นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
228 นายนุห์กานต์ เอสเอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
229 นางมาลีณีย์ หลำเหมาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
230 นายธัญญา บินโหรน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสารการแข่งขัน
231 นางรัชนี ณ ชาตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
232 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
233 นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
234 นางพัชรนันท์ สีแก้วน้ำใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
235 นางสุรีย์ พูลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
236 นางสาวศุภิสรา สุชาติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
237 นายวิรัตน์ อินทสระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
238 นางดวงพร นนทกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
239 นายพจนาถ มากรักษ์ ผู้อนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
240 นายสะมะแอ สาแหละ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
241 นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
242 นายวรพจน์ มณี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
243 นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม
244 นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
245 นางสาวรุ่งรัตน์ เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
246 นางจันทร์เพ็ญ ดำคง ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
247 นายม่าดน จันอิ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
248 นายอายุทธ สะอุ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
249 นายนิยม พิมลไทย ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
250 นางสาวอรวรรณ เทพศิริ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
251 นางสาลินี ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประจ่า คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
252 นางสาวเสาวภา คื้วนาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
253 นางสาวอาทิตยา ชะนะบัญญัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่า คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
254 นางสาวสรัลยา แก้วไกรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอุทยานอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนลงในระบบโปรแกรม
255 นางสาวพรรณี จิตพงศ์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางกุหลาบ ณรงค์ชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางสุวิมล จันทบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางกาญจนา ชนะชนม์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางสาวิตรี มโนวรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางนุสรา เพ็ชรมีค่า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นางวาสนา ขลิกโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
262 นางสาวภรภัทร จันทสะโร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางสาวรัชนี พรหมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นายวัชรพล นนทิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นายเดชบุรินทร์ สะอาด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นายวชิรวิทย์ จันทร์คง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาวกาญจนา บุญพรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวอุทุมพร สิงหพล จฃนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นายจรัญ หวันหะ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ยอุทธรณ์และร้องทุกข์
273 นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
274 นางวาสนา ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคลอง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
275 นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
276 นางสุชาฎา ประพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเหร่า คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
277 นางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
278 นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
279 นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
280 นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
281 นางนงลักษณ์ มากนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบวบ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
282 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
283 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต้นนท์ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
284 นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
285 นายสุชาติ สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
286 นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
287 นางขวัญตา ประสานสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
288 นายอรุณ คานยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
289 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
290 นายทศพร พงค์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับยาง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
291 นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
292 นางณัฎฐนิชา เลาะปนสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
293 นางจรวยพร บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจะแหน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
294 นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
295 นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน (เทพา) คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
296 นายวินัย รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
297 นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
298 นางอุษา หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 2 คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
299 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลอง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
300 นายสมควร จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
301 นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
302 นายพิชิต ศรีมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโหย คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
303 นายธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
304 นายนิยม เอียดศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาปรือ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
305 นางวรรณา อุยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอบิด คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
306 นางรัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
307 นายสุระกำพล รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการกลางตัดสินชี้ขาด
308 นายสมมาตร มากบัวแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
309 นายเฉลิมศักดิ์ โชติรัตน์ ยาม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
310 นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
311 นางสาวมณฑา ไชยถาวร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
312 นางสาวจิรวรรณ ศรีไชย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
313 นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
314 นางสาวฮัสลีนา แมละมัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
315 นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
316 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
317 นางสาวมยุรี แซ่จ้อง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
318 นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
319 นางสาววัชรี ยกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
320 นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขี้แรด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
321 นางนรีกานต์ แก้วศรี ครูโรงเรียนบ้านนาทวี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
322 นายประภาส นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
323 นางสุุรีย์ พูลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
324 นางสาวนูรีเย๊าะ เหมเภอ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
325 นางสาวเทวิกาญจน์ แสนดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโต้นนท์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]