รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนธาทิพย์  ยอดประนัน
 
1. นางสมกิจ  เพ็ชร์สุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 1. เด็กหญิงมุกธิดา   ถีราวุฒิ
 
1. นางศรีกัญญา   อุทัยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงสุภา  สาและมะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชินวิรัตน์ชัย
 
1. นางสาวเพชรนภา  โภชนุกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงเสาวภา  หนูเกิด
 
1. นางสาวนูรุลฮูดา  ยะสะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงฮาฟีซ๊อน  เจ๊ะดือเร๊ะ
 
1. นางวิไล  ตระกูลกลกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 1. เด็กหญิงนูรฟาตินร์  บูซอ
 
1. นายปิยนนท์  แก้วบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงณารีรัตน์  สุขเกษม
 
1. นางอัสนายาตี  นุ้ยสมัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง
 
1. นางสุนิตย์  พรมทองบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพิยดา  หัสชัย
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. นางสาวปณิตตา  สมหวัง
 
1. นางละออง  แกล้วทนงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเพ็ง
2. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชชา   จิตนุกูล
 
1. นายปรีชา  ไชยสาลี
2. นางสุธาสินี  มากละม้าย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธนยศ  แสนราช
2. เด็กหญิงปักษาสวรรค์  มังกรสวรรค์
3. เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
2. นางเจนติมา  พรหมทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. นางสาวสุรีย์  จันทร์ธร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทพสุภา
3. นางสาวอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางวรรณี  ราชแก้ว
2. นางสายจิตร์  หมื่นสะชุม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงบุญสิตา  คงบุญ
 
1. นางปราณีต  อินทรัตน์
2. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  รักษาชล
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  รุจิระการกุล
 
1. นางสาวนิอร  เสาวรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กชายก้องภพ  ชูคลี่
 
1. นายวัชระ  แต้มทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงสินีนาถ  ขาวพรม
2. เด็กหญิงเขมกมล  บุญกูร
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  บุญกูร
 
1. นายอดินันท์  หัสบู
2. นางสาวธินิดา  คงสุขแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บิลระโอ๊ะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่างสัน
3. เด็กหญิงสมถวิล  พุทธพิม
 
1. นายอดินันท์  หัสบู
2. นางสาวธินิดา  คงสุขแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 1. เด็กชายกอฟฟารี่  โกสุมพันธ์
2. เด็กชายดนยวรรธน์  อุณาตระการ
3. เด็กหญิงนูฮาอ์  ซากีรี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  บัวสีทอง
2. นายอาหมัด  ก็เด็ม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นางสาวศศิวรรณ  นาวาทอง
2. เด็กหญิงสาลินี  แก้วมณีโชติ
3. เด็กชายแท็จ  ุถุงทอง
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
2. นางจินตนา  ทองคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายศิวัช  สิริศาสตร์กุล
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองขะโชค
 
1. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
2. นางครองสิน  เสาวนีย์พิทักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. นางสาววราภรณ์  ธรรมรัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางสาววลัยเพ็ญ  ไฝเสน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงศศิกาน  ทองแก้ว
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธนศักดิ์  ชนม์เรืองฉาย
2. เด็กชายธรา  วรานุเศรษฐ์
3. เด็กหญิงภัทรมล  แก้วเจริญ
 
1. นางปรีดา   ศรีถกล
2. นางนรีกานต์  แก้วศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  นวลอนงค์
2. นายธนัญชัย  ศิริพรม
3. นายสหพัฒน์  รอดหนู
 
1. นางชวนพิศ  โชติกรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงภูริดา  เอียดหมาน
2. เด็กหญิงรอซีด๊ะ  ศรีรักษา
3. เด็กชายอัฆบัร  มันอะ
 
1. นางปวีณา  ตาเฮร์
2. นางอาอีช๊ะ  หวันอะหลี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองอุไร
3. นางสาวพาลินี  วาทีรักษ์
 
1. นางณิขนันทน์   ชูชื่น
2. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธงไทย  แก้วคงอิน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ชรสิงห์
3. เด็กหญิงเทวี  พรหมอินทร์
 
1. นางพูนศรี  แก้วสุก
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงศรัทธา  ทองชนะ
2. นางสาวสุไลขอ  ส่าแหล่หมัน
3. เด็กหญิงอรอุมา  ล่าเส๊าะ
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
2. นางสาวจีราวรรณ  เจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปวรา  จันทร์ขุนพัฒน์
3. เด็กชายรัชพล  มณีเพิ่ม
 
1. นางปฏิมา  เรืองอร่าม
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก   สังโคมินทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรเมือง
3. เด็กหญิงอธิตา  ปังแลมาปุเลา
 
1. นางอารี  พุฒพงษ์
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายธีรเดช  กาญจนสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญาวดี  แก้วอัมภรณ์
 
1. นางซีด๊ะ  อินทรสาร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นางสาวชนรดี  ดวงมะณี
2. นางสาวซีตีมาเหรียม  ส่าแหล่หมัน
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายศรายุทธ  ไชยนาเวียง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  -
 
1. นางพเยาว์  แก้วศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กชายจีรยุทธ  นิ่มน้อย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แดงทองเกลี้ยง
 
1. นายบาสิทธิ์  ยะลา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายชนะชัย  ย่างกุ้ง
2. เด็กชายภูวดล  แดงศรีวัลย์
 
1. นายจรูญ  ปิณฑโก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซอล๊ะ  มาแน
2. เด็กชายฮานาฟีร์  ขะรีทัดมา
 
1. นายสัมพันธ์  เสนขวัญแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายจีรภัทร  มูณี
2. นายสมศักดิ์  รามัญเศษ
 
1. นายอุเส็น  นิสัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงกายกาญจน์   นุ้ยหมัน
2. เด็กหญิงณัชชา   สาหัส
3. เด็กหญิงมัยซาน   กาเหย็ม
4. เด็กหญิงสุนิตา  บัวศรี
5. เด็กหญิงอรจิรา   ชาติวงศ์
 
1. นางระรวย  อิสโร
2. นางทัศนีย์   มุสิกะชาติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชญาดา  จันทะชาลี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงปัณจรีย์  บุตรจำปี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญใจ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสุคล  ผิวสร้อย
2. นายวิรัต  โต๊ะเส็น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกัลยา   อะนวล
2. เด็กหญิงนิตยา   บัวนาค
3. เด็กหญิงสุนิษฐา   บากาหวี
4. เด็กชายสุรเษฐ์  ปานเส็ม
5. เด็กหญิงอัสมา   โดยหัด
 
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2. นางทิพวรรณ   ฤทธิ์โต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายก้องภพ  ราตรีพฤกษ์
2. เด็กหญิงปลอบขวัญ  ระสุโสะ
3. เด็กหญิงวีน่า  ทิพแก้ว
4. เด็กหญิงสุรัยดา  สนิ
5. เด็กหญิงเอลิกา  ชิตมณี
 
1. นางแก้วตา  ทองบุญ
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจแจ้ง
2. เด็กหญิงปพิชญา  บรรยงกิจ
3. เด็กหญิงปิยนุช  สุขสังข์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  สระโร
5. เด็กชายสพลดนัย  หาญณรงค์
 
1. นางโสภา  สายจันทร์
2. นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงอัลฟาตอนี  ยียุโสะ
3. เด็กหญิงอารีนี  มันนะ
4. เด็กหญิงฮัมดียะห์  เจะและ
5. เด็กหญิงไวดะห์  หมะเยะ
 
1. นางซ่อฝีย๊ะฮ์  จาปารัต
2. นางวนิดา  บุญมณี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงด้ายอันดา  รามณี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิจิตร
3. เด็กชายพงษ์พนัส  แดงแก้ว
4. เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วอ่อน
5. เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข
 
1. นายพงค์ศักดิ์   แก้วเพ็ชร์
2. นางสาวสายชล  เหมเดโช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงซาร์ดิเนีย  คะนิง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนกรณ์  หอมกลิ่น
4. เด็กหญิงศศิประภา  สมคิด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทะมี
2. นางสาววันดี  แสงแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. นางสาวซอบารียะห์  อาบูทัดสา
2. เด็กหญิงซากีย๊ะ  มะลี
3. เด็กหญิงซูรียานี  บีแตบูแล
4. นางสาวนิรชา  ดือรามัน
5. นางสาวนูรอ  เต๊ะมอบา
6. นางสาวนูรี  เต๊ะมอบา
7. นางสาวนูรีษา  เจะมามะ
8. นางสาวฟิรดาวส์  เต๊ะมอยา
9. นายมะกอเซ็ง  ลาเตะ
10. นางสาวมาธิกา  สมุห์สุข
11. เด็กชายลุตฟี  ขะเร็มปุ
12. นายสุริยา  ซะเร็มดีเย๊าะ
13. นางสาวสุลัยดา  สะอะ
14. นายอับดุลรอมัน  เติมตำเดาะ
15. เด็กชายอัสมิง  ตอไดหมะ
16. นางสาวอัสลีณา  รอยา
17. นางสาวอาดีล๊ะ  แห่เหล็ม
18. เด็กหญิงอามีนา  อาบูทัดสา
19. เด็กหญิงอามีเนาะ  กามู
 
1. นางสาวอาอีฉ๊ะ  มะแซ
2. นายโกสินทร์  โสภากัณฑ์
3. นางประไพ  ไชยทอง
4. นางสุธาสินี  ดังแก้วสี
5. นางสาววนิพร  ไฝสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขหนู
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กหญิงวศินี   คงร่ม
 
1. นางนิจพร  รอดคง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวกนกพร  ตรีรัญเพชร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  ชูช่วย
2. เด็กชายเจตพล  แก้วฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  หนิแส๊ะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาญณรงค์    จีรวงศ์ไกรสร
2. เด็กหญิงบุษกร   หงษ์ทอง
 
1. นางณัฐฐิกา   เทพสุริวงค์
2. นางสาวกรรณิกา  เจริญรูป
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงศิรัญญา  แฝกโคกสูง
2. เด็กชายสุชาครีย์  ชูแก้ว
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
2. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนอินทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พันธุ์วงศ์
4. เด็กหญิงณัตรนรี  คงฉิม
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยอดปาน
6. เด็กหญิงธัญกานต์  ถนอมศักดิ์
7. เด็กหญิงปาริตา  ประดา
8. เด็กหญิงศศิภา  ธรรมพุทธ
9. เด็กหญิงสิณีนาถ  แก้วกับบัว
10. เด็กหญิงสุชาวดี  กีสะบุตร
 
1. นางปราณีต  อินทรัตน์
2. นางไตรรัตน์  เกตุบรมย์
3. นายธีระศักดิ์  อร่ามเรือง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เซ่งอิ้ว
2. เด็กหญิงกันติยา  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงกิ่งดาว  ทองเอียด
4. เด็กหญิงกุลรัตน์  นวลศรี
5. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  พิรุณ
6. นายชัยวัฒน์  หนูมนต์
7. นายปริญญา  มณีรักษ์
8. เด็กหญิงยุพาพรรณ  วันกาโย
9. นายราเมศร์  ขาวกระจ่าง
10. นายอาทิตย์  หนุนทอง
 
1. นายสุวิชา  ประกอบพันธุ์
2. นางสุกัญญา  ชนะสิทธิ์
3. นางสุกัญญา  ลือขจร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วมณี
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประกอบกิจ
4. เด็กหญิงจีราพร  สองแก้ว
5. เด็กชายธีรเมธ  พรมแก้ว
6. เด็กหญิงนิจิรา  หลักทรัพย์
7. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบแก้ว
8. เด็กหญิงปนัดดาพร  ธาตุไพบูลย์
9. เด็กหญิงพิมมาดา  ทองสองศรี
10. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ขาวประดิษฐ
11. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์จร
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ยีมะหลี
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำภีระ
15. เด็กหญิงเพชรชมพู  สุวรรณแพทย์
 
1. นายอนุรัตน์  ขวัญมา
2. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
3. นางสุชีพ  พรมแก้วพันธ์
4. นางวรรณดี  ฉันทอุไร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยแพทย์
2. เด็กหญิงจินดาภา  คงฉิม
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขมาก
5. เด็กหญิงนัฐชญา  เฉ้งเหา
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่อนด้วง
7. เด็กหญิงบุษยา  คงดี
8. เด็กหญิงพิมพิสา  มณีเกิด
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริรัตน์
10. เด็กหญิงภัทราวดี  ถาวร
11. เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน
12. เด็กหญิงยอชนก  จันทฤทธิ์
13. เด็กหญิงศิริวรานันท์  ขวัญหวาน
14. เด็กหญิงอรดี  รามณี
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามวิชัย
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
3. นางกลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว
4. นางสาธิดา  เพชรย้อย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโมย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หลำเอียด
2. เด็กชายมูอัซซิน  หัดหมัน
 
1. นางรานี  อินทภูมิ
2. นางสุไรดา  หวันเส็น
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายธีระพล  สันทอง
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  ปะดู่กา
 
1. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
2. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. นายนพดล  ขำวิจิตต์
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายธนปพน  ยงเกียรติกานต์
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงสิริกร  เพ็ชรขวัญ
 
1. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงชุติมา  สันสน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  นิลบรรจง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงพุธิตา  หมะ
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร
2. เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
2. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ไบราหมาน
2. เด็กหญิงซูฟียา  วาโด
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
2. เด็กหญิงอามาณี  มามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ   หนิเร่
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. นายฮาเชษฐ์  มามะ
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงกนกพร   ชูทอง
2. เด็กหญิงการะเกด   บุญทวี
3. เด็กหญิงสลิลลา   พรมจรรย์
 
1. ดาบตำรวจหญิงพัชรี  ปานถาวร
2. นางสาวพรธิดา   พุทธิระ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายนาวิน  สุขขวัญ
2. เด็กชายอาดือนัน  เวาะมะ
3. เด็กชายอารีฝีน  หมานขมิ๊
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางดวงเดือน  อุสมาน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มูพะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  สาบอเฮ็ง
3. เด็กชายแวฮารีฟีน  หะยีแวฮามะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
2. นายขจรยุทธ  มาประสม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ชัยยะ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชริตา  เปียยะ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายยุทธนา  หัดกาเจ
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณิศา   เพชรบูรณ์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เจนทะเล
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีขวัญ
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ตัน
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีช่วย
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 1. เด็กหญิงณัฐศิตา  สมาน
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายอิสระ  ครองก่ำ
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กหญิงลลิตวดี  จันทร์เกื้อ
 
1. นางสาวสุนี  เมฆธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กชายจักรภัทร  ชินช้าง
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บัวขวัญ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีขวัญ
2. เด็กชายจักรินทร์  สุวรรณอารี
3. เด็กหญิงพงษ์พิพัฒน์  วิศพันธุ์
4. เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์
5. เด็กหญิงวรรณกร  ทับถม
6. เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลรัตน์
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลอดแก้ว
9. เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
2. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
3. นายนิภาส  ยอสม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. นางสาวกมลชนก  เดี่ยววาณิชย์
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  เกื้อสกุล
3. นางสาวจิดาภา  จุลกัณฑ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีพรหม
5. เด็กหญิงพัชริตา  รักเพ็ญไทย
6. เด็กชายภูริวัฒน์  ไชยพรรณ
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เจตนานัง
8. เด็กหญิงเนตรมณี  พรหมจันทร์
9. เด็กหญิงแสงเทียน  คล้ายประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
2. นางสุธีรา  หนูคล้าย
3. นางสาวสุริยะ  อนันทบริพงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   ชัยยะ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เพชรบูรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   คงทอง
4. เด็กชายธนา  งามไตรไร
5. เด็กหญิงพิมพิลา   สุโพธิ์
6. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงนุ่น
7. เด็กชายสุรศักดิ์   แซ่แต้
8. เด็กหญิงเจนจิรา   ด้วงนุ่น
9. เด็กชายเทพทัต   อินทรมณี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เจนทะเล
11. เด็กชายเอกรัตน์   หนูทอง
12. เด็กชายโยธิน    เปลี่ยนสิริ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นายภัทยา  พิชญาวัตร
3. นายปิยวรรฒ   แสงทอง
4. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงจริวรรณ  ยอดนุ้ย
2. เด็กหญิงจัยดาห์  เส็มอุมา
3. เด็กชายซายูตี้  เตะจิ
4. เด็กหญิงตัสนีม  โต๊ะบ่าหมะ
5. เด็กหญิงนัซนีน  เส็นหวัง
6. เด็กชายนัศรุน    ล่อฮอย
7. เด็กหญิงนาตาชา  หวังหะ
8. เด็กชายบัณณธร  หมัดสอ
9. เด็กชายปิยะวัช  หลีกา
10. เด็กหญิงฟารีดา  หมะโอะ
11. เด็กหญิงยามีล๊ะ  หลีกา
12. เด็กหญิงวรินนา  หวังหนิ
13. เด็กหญิงสุไรนี  ถิ่นไทย
14. เด็กหญิงอติมา  หมะโอะ
15. เด็กหญิงอานุซซีกีน   หวังเร๊ะ
16. เด็กหญิงอาลีหย๊ะ  หนิแล๊ะ
17. เด็กชายฮาดิษ  หมัดสอ
18. เด็กชายฮาดีฟ  และกา
19. เด็กหญิงฮายาตี้  หมัดหนิ
20. เด็กหญิงฮูดัยบีย๊ะ  หวังเหร๊ะ
 
1. นายธวัชชัย  หนูคล้าย
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
3. นางวิจิตรา  แก้วสุข
4. นางเกษมสุข  แก้วสุข
5. นางปวีณา  ตาเฮร์
6. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายกันตพล  สะหลำ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เบ็ญหมาด
3. เด็กหญิงชัยดา  ชุ่มชื่น
4. เด็กชายธนกร  บูเอียด
5. เด็กหญิงประวีณา  หมูนี
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมะหมุ
7. เด็กชายภัทรพงศ์  บูยูโส๊ะ
8. เด็กหญิงวรรณรญา  หัดขะเจ
9. เด็กหญิงศศิประภา  บุญจันทร์
10. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  หัสมัด
12. เด็กชายสราวุฒิ  ยีสลำ
13. เด็กหญิงอทิตา  หีมยิ
14. เด็กชายอนันต์  เหล็มสา
15. เด็กหญิงอริสา  กะลอเอียด
16. เด็กชายอัมรินทร์  สุขคำ
17. เด็กหญิงอัสมาอ์  บุปผาดง
18. เด็กหญิงอาทิตยา  บูยูโส๊ะ
19. เด็กหญิงอารียา  หีมยิ
20. เด็กชายเลอศักดิ์  หวังหมัด
 
1. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
2. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
3. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
4. นางพราวภร  จันทรของชุม
5. นางวนิดา  จิตสุนันท์
6. นายอุเส็น  นิสัน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  จินดาราม
2. เด็กชายปิยะพัตร์  บัวหมุน
3. เด็กชายภูริเดช  ขวัญพัทลุง
4. เด็กชายอัมรินทร์  สังข์แก้ว
 
1. นายธรรมนพ  เล็งเจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกชกร  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงกรกนก  เพ็ชรมณีศรี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  มะโนเรศ
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  เม่งเจริญ
5. เด็กหญิงชนาภัทร  ยูโซะ
6. เด็กหญิงชนิสรา  ไชยแก้ว
7. เด็กชายชยณัฐ  ทองบุญชู
8. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  เพิ่มเขตกิจ
9. เด็กหญิงธนพร  งอดสุวรรณ์
10. เด็กหญิงธัญชนก  ทองเอียด
11. เด็กชายธีรพงศ์  แสงจันทร์ศิริ
12. เด็กหญิงนนท์  สักมน
13. เด็กหญิงนภัสสร  หลีหม๊ะ
14. เด็กหญิงนันทิยา  จุลิวรรฬี
15. เด็กหญิงนิธิวดี  ศรีช่วย
16. เด็กหญิงนิสริน  สอมัน
17. เด็กหญิงน้ำฝน  คำมูล
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเสน
19. เด็กหญิงบัณทิตา  วัดบุญช่วย
20. เด็กหญิงปาริฉัตร  เหมแก้ว
21. เด็กหญิงพรรณิพา  แก้วสุข
22. เด็กหญิงพัทธนันท์  หาญณรงค์
23. เด็กหญิงพานิดา  โดยหัด
24. เด็กหญิงพิชยา  เจริญจิต
25. เด็กชายพีรภัทร  อ่อนทอง
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์วร
27. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โมสิกมาศ
28. เด็กหญิงราษฎร์รักษ์  วสุลีวรรณ
29. เด็กหญิงรุสนาเดียร์  คงเงิน
30. เด็กชายวสวัตติ์  จันทวาโร
31. เด็กหญิงวันอาษา  พรมขาว
32. เด็กหญิงวานิดา  โดยหัด
33. เด็กชายศราวุธ  สะเม๊าะ
34. เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะแม
35. เด็กหญิงสุภชา  นวลงาม
36. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ธรรมเนียม
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ๋์  บากา
38. เด็กหญิงเมธาวดี  บุญญะ
39. เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วเกษตร
40. เด็กหญิงโรสนาณี  หมัดอาหลี
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
2. นายสมชัย  กลับทับลัง
3. นางภิญญดา  บิลหมัด
4. นางอุทัยวรรณ์  เหล่าทอง
5. นางลดา  ประกอบพันธ์ุ
6. นางสาวอามีนะห์  เละดุวี
7. นางฉนันท์นภัส  อ้าสะกะละ
8. นางสาวชนกวรรณ  แก้วเพ็ชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
 
1. นางอุทัยวรรณ์  เหล่าทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. นายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางอรุณศรี  อินทรัตน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนเอียด
 
1. นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  องมาก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กชายวิสุทธิ์   สอหัด
 
1. นางวาทินี   รัตนวนาวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. นายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  หนิหลำ
 
1. นางจรรยา  สินน้อย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กชายวิวัฒน์  จาโร
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. นายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
 
1. นางจิระนนท์  แก้วประสิทธิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
 
1. นางอุทัยวรรณ์  เหล่าทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นายอนุรักษ์  ศรพรหม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
 
1. นางจิระนนท์  แก้วประสิทธิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
2. นางสาวชาลิณี  เตชะ
3. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
4. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
5. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
6. เด็กชายวัชรพงศ์  เพ็งพัตรา
7. เด็กชายสัตยา  กาหนุง
8. เด็กหญิงสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
9. นางสาวอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
10. เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญแก้ว
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
3. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กชายคอซาฟี  เหมาะแสะ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พันมะลี
3. เด็กหญิงซันญา  อาแว
4. เด็กชายซาฟาอัต  ภูมิพัตร
5. เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  เหลาะเหร็ม
6. เด็กชายซูกิฟลี  ซะมะ
7. เด็กชายซูวานิง  หะรงค์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดือเร๊ะ
9. เด็กชายดนอาฟิต  มันเม๊าะ
10. เด็กหญิงตัสนีม  สาหมัด
11. เด็กหญิงนริศรา  อิจิ
12. เด็กหญิงนาดียา  โตะยี
13. เด็กหญิงนุชรี  มันนิ
14. เด็กหญิงนุตอาวาตี  สาเมาะ
15. เด็กหญิงนูรอัยนี  อาบู
16. เด็กหญิงนูรีซัน  สะมะแอ
17. เด็กชายภูมรินทร์  อ่อนแก้ว
18. เด็กหญิงมุตาวัลลี  บินวามะ
19. เด็กหญิงยัสมี  หมัดเกะ
20. เด็กหญิงรอบีอ๊ะ  ขมิรักษา
21. เด็กหญิงลักษิกา  อารมณ์ฤทธิ์
22. เด็กหญิงลาตีฟ๊ะ  บินวามะ
23. เด็กชายวาลิด  มันเหมาะ
24. เด็กหญิงวิภา  เพ็ชรโส๊ะ
25. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฉลูทอง
26. เด็กหญิงศุภาวิตา  สาหลำ
27. เด็กหญิงสากีน๊ะ  หลงหลี
28. เด็กหญิงสุธารัตน์  ดารา
29. เด็กหญิงสุนิสา  สันหมาด
30. เด็กหญิงสุไรดา  เจะเย็น
31. เด็กชายอฟาลร์  เจะดะ
32. เด็กชายอัสรี  จู
33. เด็กชายอัสรี  สาล่า
34. เด็กชายอัสลัน  งอยลัง
35. เด็กชายอานัส  หลีเหร็ม
36. เด็กหญิงอารยะ  หมัดล๊ะ
37. เด็กหญิงอารูณี  สาเม๊าะ
38. เด็กชายอิบรอเฮง  หามะ
39. เด็กหญิงอุษามณี  ชูประสิทธิ์
40. เด็กหญิงโซเฟียนา  นั่นแน
 
1. นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง
2. นางพัชรินทร์  ทองไฝ
3. นางสาวอุไรวรรณ  แก้วเพ็ชร
4. นางสาวนุสรา  เสกสรรค์
5. นางสาวสุธิดา  ดำแก้ว
6. นางสาวสุวิมล  หีมแอ
7. นางสาวซานิต้า  แสสะเหตุ
8. นางพจณีย์  อาแว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกาญจนชาติ  ชโลธรทักษิณ
2. นางสาวจิราพัชร  จอมเชื้อ
3. นางสาวจุฬารัตน์  สงแก้ว
4. เด็กชายชาญณรงค์  คำปาวีระ
5. เด็กหญิงชาลิณี  เตชะ
6. เด็กหญิงชาลิตา  แก้วทอง
7. นายชินวัตร  อาหวัง
8. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  คงประดิษฐ
9. เด็กชายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
10. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
11. นางสาวปภัสรา  นพภาษี
12. เด็กหญิงปิยารัตน์  หมื่นเดช
13. เด็กชายพชร  คูนิอาจ
14. นางสาวพลอยนิล  บุญใหญ่
15. นางสาวภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
16. นางสาวภาวินี  อินสอน
17. นางสาววรรณนิษา  ทับอาษา
18. นางสาววรรณนิษา  บู
19. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
20. นายวรเดช  กาหนุง
21. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
22. นางสาววิลาวัณย์  หมาดจามัง
23. เด็กชายวิษณุ  ช่างปัด
24. นายศราวุธ  หวันละเบ๊ะ
25. นางสาวศุณิสราษ์  แก้วมุงคุณ
26. เด็กชายสัตยา  กาหนุง
27. เด็กหญิงสุกัญญา   อาหลัง
28. เด็กหญิงสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
29. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชุมผอม
30. นางสาวสุนิตา  แอหลัง
31. เด็กหญิงสุนิสา  แปงยวง
32. นางสาวสุพิชฌาย์  คำโส
33. นายสุภัทรชัย  เจริญ
34. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่หวง
35. เด็กชายอดิศร  ชุรัตน์
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
37. นางสาวอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
38. เด็กหญิงอริสรา  บู
39. นางสาวเกวลี  นวลขนาย
40. นายเหินฟ้า  สุภาพเจริญกุล
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์
3. นางนิตยา  โรจนหัสดิน
4. นายติณณพัศ  กล่ำจีน
5. นางพิทยา  อนันต์
6. นางสาววันดี  แสงแก้ว
7. นางสาวนิษณา  สงกา
8. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ง่วนเส็ง
2. เด็กหญิงชลกานต์  ธนภัทร
3. เด็กหญิงนาตาชา  แซ่แท่น
4. เด็กชายนิติพงษ์  ร่มแก้ว
5. เด็กชายปฏิพัฒน์  จีนชุม
6. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์
7. เด็กชายวิชชากร  เกยุรินทร์
8. เด็กชายสิปปนนท์  ปานบัว
9. เด็กหญิงสุวพิชชา  หลงละเลิง
10. เด็กชายโสภณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
2. นางวิไลลักษณ์   เกษมไชยานันท์
3. นางชุติมา  เพชรหนู
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายกำชัย   คงบก
2. เด็กหญิงจันจิรา   นิยิ
3. เด็กชายชนินธร  กาญจนแก้ว
4. เด็กชายธรรณกร   ล่าเต๊ะ
5. เด็กหญิงปนัดดา   ยินดี
6. เด็กชายศตวรรษ   จันทร์งาม
7. เด็กหญิงสิรา  นิยิ
8. เด็กหญิงอัญมณี   พิมโคตร
9. เด็กหญิงเสาวรส   ศรีวรรณ
10. เด็กชายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นางสุพรรณ๊  ณรงค์กูล
2. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางสาวสุทธวรรณ  จันทร์ขวัญ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชื้อ
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
4. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง
5. เด็กหญิงธัญกร  อะสัน
6. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล
7. เด็กหญิงรักษิตา   ณ สงขลา
8. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
3. นางจตุพร  ขวัญแก้ว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงจารุกร  บัวขาว
2. เด็กหญิงนุสราภร  แก้วรุ่งศรี
3. เด็กหญิงพจนารถ  จงไกรจักร
4. เด็กหญิงสุนิสา  ช่วยคงมา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพชรช่วย
6. เด็กหญิงเยาวภา  ติ้งถิ่น
 
1. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
2. นายณฐกานต์  หนักทอง
3. นางธัญลักษณ์  ชูบัวทอง
4. นางอรุณศรี   อินทรัตน์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตนฺ์
2. เด็กหญิงกีรติกา  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   สิเดะ
4. เด็กหญิงชาริณี  พลสงคราม
5. เด็กหญิงธัญชนก  เมฆะมานัง
6. เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง
7. เด็กหญิงสิริพร  จามิกร
8. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วยวน
 
1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
2. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
3. นางชุติมา  เพชรหนู
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงจารุกร  บัวขาว
2. เด็กหญิงนสุธาภร  แก้วรุ่งศรี
3. เด็กหญิงรจนารถ  จงไกรจักร
4. เด็กหญิงสุนิสา  ช่วยคงมา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพชรช่วย
6. เด็กหญิงเยาวภา  ติ้งถิ่น
 
1. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
2. นายณฐกานต์  หนักทอง
3. นางธัญลักษณ์  ชูบัวทอง
4. นางอรุณศรี  อินทรัตน์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูเสือ
2. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
3. เด็กหญิงจิดาภา  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมชื่อ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูขจร
6. เด็กหญิงตียานาร์  แสะเด็น
7. เด็กหญิงนูไรดา  ใสสะ
8. เด็กหญิงประกายมุก  ราชดาเพชร
9. เด็กหญิงมนต์ศิริ  บุญยู่ฮง
10. เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณรัตน์
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณมณี
12. เด็กหญิงศันศนีย์  แก้วสุข
13. เด็กหญิงอรพรรณ  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
2. นางฉนันท์นภัส  อ้าสะกะละ
3. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ล้วนมณี
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  แซ่หลี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เส็นขาว
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  เส็นขาว
5. เด็กหญิงนันทวดี  ประดับ
6. เด็กชายปฐวี  โพธิน
7. เด็กหญิงปริศนา  หมัดอาดัม
8. เด็กหญิงภาวินี  เกิดทวี
9. เด็กหญิงรจนา  สุขเกษม
10. เด็กชายรพีวิทย์  โชครุ่งกาญจน์
11. เด็กชายวีรเดช  สีหาคำ
12. เด็กหญิงสาม่า  หลียะลา
13. เด็กชายอรัญ  พลแสน
14. เด็กชายอรุญ  พลแสน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  นวลละออง
16. เด็กหญิงไซร่า  สันหลง
 
1. นายเมธี  บุญธรรม
2. นางสาววันดี  หยีสมัน
3. นางสาววิชชุตา  จงศรีวัฒนพร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์ไข่
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็ชร์จันทร์
3. เด็กชายพงศธร  ง่วนเส็ง
4. เด็กชายพรรษชล  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายสุธนร์  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายนุร  กามาจิ
2. เด็กชายอาณัติ  อีสอปูเต๊ะ
 
1. นายธานินทร์  แก้วจุรัตน์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
 
1. นายชัยยุทธ์  เพ็ชรมุณี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี้
 
1. นางนิตยา  โรจนหัสดิน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงอัสลินดา  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  ลาดบัวศรี
2. เด็กชายณัฐพล  อนุวัฒน์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอัมพร
4. เด็กชายนิกร   สะอะ
5. เด็กชายวิทวัส  เจียมพรรัตน์
6. เด็กชายสุกริช  คูละสุวรรณ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จุ้ยฮก
2. นางอนงค์  จันทร์เขียว
3. นางขนิษฐา  มู่สา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายดะลัน  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายดัยลามี  ขะเดได้หวัง
3. เด็กชายอัฐพล  แลมันเส็น
4. เด็กชายอัฟนันท์  อาบูทัดสา
5. เด็กชายอาดาฟี  กือมอ
6. เด็กชายอีมานุดดีน  สาวีซา
 
1. นายวรินทร์  พุฒิทวี
2. นายยศกร  ศรีทวีวัฒน์
3. นายมะซารี  มะซะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. นายกฤษฏา  จรรยาดี
2. นายฐิติกร  มะโนวงศ์
3. นายณัฐวุุฒิ  สิทธิโภชน์
4. นายถิรวัฒน์  พรหมวิหาร
5. นายทวีศักดิ์  กล้าจริง
6. นายวรายุทธ  เสียมไหม
7. นายอดิเทพ  ชุณหเมธา
8. นายอภิรักษ์  พิชิตเสรี
 
1. นายวฤหัต  ไชยสุวรรณ์
2. นายอำมร  ผ่องศรี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายจักรภัทร  เณสอิ
2. เด็กหญิงนาดีย๊ะ  กุ้งแก้ว
3. เด็กหญิงนูรไอนา  หัดคง
4. เด็กหญิงรอชาดา  กะจิ
5. เด็กหญิงวันวีด๊าด  แวเยง
6. เด็กหญิงสุชีรา  จิตอซอ
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  หงีเอียด
8. เด็กหญิงสุไรยา  พูลแก้ว
9. เด็กหญิงหวันฟัยรูซ  จิตอซอ
10. เด็กหญิงเมริสา  หนิหมิ
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
3. นางสาวสารีต้า  หากมุสา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญศรีเจริญ
2. นางสาวนริญญา  ทองสองศรี
3. เด็กหญิงพรลภัส  แก้วบุญทอง
4. นางสาวรัชฎาพร  บัวสมบัว
5. เด็กชายวรวุฒื  มีใจตรง
6. นายวีรภัทร  ธาตุไพบูลย์
7. เด็กหญิงศุภักษร  ประกอบกิจ
8. นางสาวสุภาวดี  สีแก้วอ่อน
9. นางสาวอธิตา  ไชยมงคล
10. เด็กหญิงอรฤทัย  จันทสะเร
 
1. นายปิยพงษ์  คงภักดี
2. นายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชรรักษ์
3. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงธนัชชา   บุญเชื้อ
2. เด็กหญิงธิมากร    ณ ชาตรี
3. เด็กชายภารดร  สมสีลา
4. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิดา  มณีเพ็ชร
 
1. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
2. นางอังคณา  หนูแสง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกิรณา  มิกาศ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วโชติรุ่ง
3. เด็กชายเอกชัย  พรหมทอง
 
1. นางพงษ์ฺจันทร์  ปานพรหม
2. นางวรรณาพร  สุขเวทย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงปภัสรา  นพภาษี
2. เด็กหญิงภานุมาส  บุญทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิตา  แอหลัง
 
1. นางสุจิตรา  เระเบ็นหมุด
2. นางสาวลดานที  จินดานิมิตร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงกูนาซูฮา  มอหะหมัด
2. เด็กหญิงฟิรดาว  เระสะอะ
3. เด็กหญิงอลิสดา  ปะจูสามะ
 
1. นางวนิดา  บุญมณี
2. นางซ่อฝีย๊ะฮ์  จาปารัต
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซูรายา  ยะโกะ
2. เด็กหญิงตอฮีเราะห์  สุหลงเต๊ะ
3. เด็กหญิงมาวาตี  สีเย๊าะ
 
1. นางวนิดา  บุญมณี
2. นางสาวจิราพร  อ่อนประเสริฐ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายลัภณาฐ  เครือแก้ว
2. เด็กชายลินโทน  -
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะเด็ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายอมัง  เมาะอะ
2. เด็กชายอัมรินทร์  มะนอสะ
 
1. นายมุสเล็ม  และสา
2. นายรุสดี  แวนาแว
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนฤทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  พิมพรภิรมย์
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
2. นางอาอีชะห์  หมัดเลียด
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ทิพย์สุเนตร
2. เด็กชายพิชชานนท์  กุแหก
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชาวนา
2. เด็กหญิงอัจรีย์  ศรีเทพ
 
1. นางสาวปานฤทัย  วรรณชิต
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงฉ่ายหนี  เสอ
2. เด็กหญิงอลิน  ราตรีพฤกษ์
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นางสาวจิตรา  ไชยยศ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงจุลีพร  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ตั้งฤทัยวรรณ
 
1. นางสาวปานฤทัย  วรรณชิต
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงกิ่งสกุล  สุภาพ
2. เด็กหญิงซัยดีนา  แก้วสมุต
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางสาวจำนงค์  พรหมจรรย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. นายมะซูไฮมี  บือแน
2. นายสราวุธ  มาหิงตะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
2. นายอับดุลกานี  กาเดร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงคอตีเยาะ  หมะอะ
2. เด็กหญิงฮันนาน  นิยมเดชา
 
1. นางกอซีย๊ะ  ผอมเขียว
2. นายม่าดน  จันอิ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงมีนา  เมาะอะ
2. เด็กชายอารีฟ  หลำเบ็ลส๊ะ
 
1. นางซูไรยา  หลำเบ็ลส๊ะ
2. นายมุสเล็ม  และสา
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟียัล  ยะโกะ
2. เด็กหญิงนาซีลา  มาดีกาเจ
3. เด็กชายอารีฟ  หลำเบ็ลส๊ะ
 
1. นางซูไรยา  หลำเบ็ลส๊ะ
2. นายมุสเล็ม  และสา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนิพัฒน์  ชุมประยูร
2. เด็กหญิงอรสา   บุญโชติ
3. เด็กชายโรจน์รวี   ดาแม
 
1. นายชาญชัย   ไชยประสิทธิ์
2. นางวิสา   พันธุ์รัตน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซาการียา  มาหิงตะ
2. เด็กชายรุสดี  ขะเร็มดีเย๊าะ
3. เด็กชายอารีฟิน  โสะปนแอ
 
1. นายสิทธิชัย  ตีบยอ
2. นายโกสินทร์  โสภากัณฑ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซุฟเฟียน  ขะเร็มปุ
2. เด็กชายซูพียัน  มะยีดี
3. เด็กชายฟาเอน  ดีสธรรม
 
1. นายนูเซ็น  ดีสะธรรม
2. นายมะกอเส็ม  ดีสธรรม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วดำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีทันต์
3. เด็กชายเอกชาติ  กาละพันธ์
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายบะห์รี  ดีสธรรม
2. เด็กชายอัสรี  เระสะอะ
3. เด็กชายฮานาฟีร์  ระนีสะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
2. นายอับดุลกานี  กาเดร์
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายทีปกร   คงเขียว
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  ไฝจันทอง
3. เด็กชายภูริภัทร   ไทยบูรณ์
 
1. นายฆบฝาด  หีมหวัง
2. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายกัมพล  สุขสังข์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองทั้งสาม
3. เด็กชายเอกราช  เดิมยิริง
 
1. นายปรีชา  พืชนุกุล
2. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายลุกมัน  หมะเยาะ
2. เด็กชายอดุลย์  สะมะแอ
3. เด็กชายโชคชัย  ตะวิลัย
 
1. นางนูราณี  ฮาบู
2. นายอาลีย๊ะ  และสมดี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กหญิงสุภนิช  หมอชื่น
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เจะแม
3. เด็กหญิงไหมสุหรี  จิตรตรง
 
1. นางสุภา  เส็นธนู
2. นางณัฐนันท์  แหละกุบ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงอาตีเกาะห์  เตะเหร็ม
2. นางสาวอิสริยา   หว่าหลำ
3. นางสาวฮายาตี  มะสาแม
 
1. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
2. นางนภาภัส  ลอยทอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายกฤตเมธ   หมวดจันทร์
2. เด็กหญิงกัญฐิมา   พ่อนุ้ย
3. เด็กหญิงชนิษฐา   ศรีจำนงค์
4. เด็กหญิงณัฐนลิน   คงใหม่
5. เด็กหญิงณิชาฎา   สีทอง
6. เด็กหญิงอรัญญา   นิลกาญจน์
 
1. นางกมลพรรณ  อินตะมะ
2. นางกุมารี  หนูกุ้ง
3. นางสาวจุฑารัตน์  ปริศวงศ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. นางสาวจิดาภา  ดำแก้ว
2. นางสาวชนาภัทร  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงทันสมัย  รักษาชุม
4. นายมินทดา  เพ็ชรเขียว
5. นางสาววรรณวิสา  สุวรรณ
6. นายสุทธิ  ทองคำ
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงทิพาพร  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงธณัชฌา  วาเซ็ง
3. เด็กหญิงอามีน๊ะ  ชุมอักษร
 
1. นางนิตย์  จันทร์นวล
2. นางสาวสิรินรัตน์  ภารา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวชลธิชา  จันทสะเร
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุญศรีเจริญ
3. นางสาวรัชฎาพร  บัวสมบัว
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยวรรณ
2. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนรมน  อุปมนต์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  จงพินิจจิตเที่ยง
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  รัตนเสถียร
 
1. นางประวิศา  แก้วขาว
2. นายถวัลย์  แก้วขาว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ  บุญรัตนา
2. เด็กชายอรรถพล  อินทระ
3. เด็กชายเอกรินทร์  สมมาตร์
 
1. นายปรีชา  ไชยวงศ์
2. นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงนิติญา  มณีโชติ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญญาศักดิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิรัตน์
 
1. นางสาววิภาดา  สังข์แก้ว
2. นางสาวโสภี  ชูเชิด
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรเจริญ
2. เด็กหญิงดารินทร์  ประทานทรง
3. เด็กหญิงโสภิตา  ปานบัว
 
1. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง
2. นางนุสรา  พรมทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับยาง 1. เด็กหญิงนูรุลเดียนา  บือแน
2. เด็กหญิงอรณี  มหิเละ
3. เด็กหญิงอาลาวียะห์  ดอเฮง
 
1. นางนิรมล  ชัยยศ
2. นางจามรี  เฒ่าแก้้ว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. นางสาวปานไพลิน  มณีรัสยากร
2. นางสาวศิรดา  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางสาวสิริมา  วุ่นซิงซี่
 
1. นางสาวปัณสุกาญจน์  ณัฐฐาพรวรากุล
2. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงวันธิดา  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  นิลอินจันทร์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางวันเพ็ญ  ศรีสว่าง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงญัรญานี  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงนรีมาศ  บูวะ
3. เด็กหญิงรุสนี  หมินสา
 
1. นายนรเชษฐ์  เพชรหัวบัว
2. นางสาวปริศนา  สุขแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป็อง 1. เด็กหญิงจารวี  ร่มสิน
2. เด็กหญิงวีรยา  ตาหงษ์
3. เด็กหญิงสุจิรา  บุญมี
 
1. นางสาวปราณี  แก้วประสม
2. นางสาวเกศิณี   สืบเหม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงซารีต้า  หนิหมัด
2. เด็กหญิงยัสมิน  ดูหมัน
3. เด็กหญิงอามีหน๊ะ  จันทร์รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  กาลสงค์
2. นางอัสนายาตี  นุ้ยสมัน
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายณัฐพล  ปานบัว
2. เด็กชายพฤทธิ์  ดวงพัตรา
3. เด็กหญิงิอภิชนัน  พ่อนก
 
1. นางปราณี  ฐิติกิตติ์
2. นางพรรณี  ตุลยกุล
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงนูรอ   มิหนา
2. เด็กหญิงพิริยากร   คงสกุล
3. เด็กชายวรรณา   ก๊ะสังโรย
 
1. นางเพ็ญศรี   ศรีสุวรรณชนะ
2. ดาบตำรวจวิรัช  ศรีสุวรรณชนะ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงรุสณีย์  ยุดา
 
1. นางสาวป้ทมา  ดอเล๊าะ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนีรชา  ซุ้นจิ้ว
 
1. นายวรวรินทร์  มณีรัตน์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงวรนารี  ซุนสุย
 
1. นางวิมล  จรูญสอน
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายฮาฟิส  เต๊ะจิ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงนาเดียร์  ใบเย็มหมะ
 
1. นางพิมพิศา  วงษ์ขจรเลิศเมธา
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญบำรุง
2. เด็กหญิงภัททิยา  ปานจันทร์
3. เด็กชายภัทรพล  จันทองไฝ
 
1. นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม
2. นางวรรณาพร  สุขเวทย์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงนาเดียร์  หมัดหะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สิรดากรณ์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  หมันเด็น
 
1. นางเกศราภรณ์  สายกิ้มซ้วน
2. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กชายสาธิต  ศิลปะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ถิ่นจะนะ
 
1. นางสุพรรณี  บัวทอง
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกนกพร  มากประเสริฐ
2. เด็กชายปัญญาพนต์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  มณีรัตน์
2. นางปัทมา  แดงแก้ว
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  หัสมัด
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงสวรรยา  หะยอ
 
1. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหรัน 1. เด็กชายมะวี  เจ๊ะและ
 
1. นายซาอูดี  ยะฝาด
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธนากร  หลิกไชย
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงยามีณีย์  มะสาแม
 
1. นางสาวอะมานี  สมาน
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แนลูแล
 
1. นางสาวอาซีซะ  สะอิ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนูรีดา  สาเม๊าะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิมมณี
 
1. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิระศักดิ์   พิลัย
 
1. นายชาญชัย   ไชยประสิทธิ์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงซากีน๊ะ  นาวาเดช
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงรุสณีย์  ยุดา
 
1. นางนฤมล  สุดสายเนตร
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจจารักษ์
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงลลิษา  นาคเทวัญ
 
1. นางณฐกมล  ทองเทียบ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  หนิหลำ
 
1. นางจรรยา  สินน้อย
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอบิด 1. เด็กหญิงวิสา  ดวงสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  ราชหนู
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายดาวเคียงเดือน   หวังเหล็ม
2. เด็กชายธนัท   ช้างแก้ว
3. เด็กชายธันวา   อนันต์
4. เด็กหญิงวิศิณา    เพ็ชรนิล
5. เด็กหญิงสุทธนุช    ฉิวน้อย
6. เด็กหญิงอภิษฎา   อนันต์
7. เด็กหญิงอภิษฐา   อนันต์
 
1. นางจุรีพร   เรืองแก้ว
2. นางวรรณาภรณ์   ศตะวัต
3. นางสาวสรารัตน์   ปลอดทอง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงสีตีอาตีก๊ะ  หวันหมาน
2. เด็กหญิงแวรอฮานี  ดอลำ
3. เด็กหญิงแสงนุรีย์  อิมิง
 
1. นางสมมาตร  พร้อมมูล
2. นางอุทัย  เศษสุวรรณ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กชายฟุรกอน  วามะ
2. เด็กชายอามีน  เหมส๊ะ
3. เด็กหญิงอาแอเส๊าะ  ยาเล๊าะ
 
1. นางพรพรรณ  ถาวร
2. นางสาวเมทาวรรณ  แซ่หลี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กชายฐานิษฐ์  สองประสม
2. เด็กชายสาธิต  ศิลปะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ถิ่นจะนะ
 
1. นางโชคดี  แก้วขวัญ
2. นางสาวสุพรรณี  บัวทอง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูแดง
2. เด็กหญิงสุธิกานณ์  เศรษฐ์ณรงค์
3. เด็กชายอุปโชค  ทองสุข
 
1. นางสาววรานุช  บุญมี
2. นางกัลยา  เส็น
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงพัชรี  สุหลง
2. เด็กหญิงวรัญญา  วาระหัส
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  ยะมาระเด็น
 
1. นางสาวนวพร  หนูแก้ว
2. นางสาวปิยะพร  เกื้อนุ้ย
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายวีรพล  ทองรัตน์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  อินทปัญญา
3. เด็กชายโสภณัฐ  แก้วหนองแสง
 
1. นางไพรัตน์  ศิลป์ภูศักดิ์
2. นางชุติมา  วะนา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายภานุวัตร  ขวัญเพ็ชร์
2. เด็กชายอะลิฟ  หนิแล๊ะ
3. เด็กชายอัสรี  หมันหมาด
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
2. นางปวีณา  ตาเฮร์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายนราธร  อาหน่าย
2. เด็กชายเหมันต์  โต๊ะหมัด
3. เด็กชายเอกวรา  ขยันดี
 
1. นางธงไชย  จันทร์เมือง
2. นายวรวรินทร์  มณีรัตน์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กหญิงนิทาดา  คงระมัด
2. เด็กหญิงมัญชรี  เผือคง
3. เด็กหญิงศศฺิพิมพ์  หามทอง
 
1. นายกีรติ  กองการณ์
2. นางสาวพิมรดา  จันทร์อ่อน
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายซูเฟียต  เมืองมามอง
2. เด็กหญิงรุสนาณี  หมะหนวด
 
1. นางคอดิเย๊าะ  แวโซะ
2. นางสาวโศรยา  เล๊าะและ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วนวล
2. เด็กชายอิสมาแอล  บูละ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  จันเสน
2. เด็กหญิงศศิวรรษ  อุนัยบัน
 
1. นางดรุณี  รุ่งรอด
2. นายวนพงศ์  หนูมาก
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กชายธนดล  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายวรวิทย์  บิลมะหนุด
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายซุฟเฟียน  สะแม
2. เด็กชายนภสินธ์  สุขขวัญ
3. เด็กชายอุสมาน  รองเดช
 
1. นางวรรณา  เพชรเจริญทอง
2. นายสุธน  บางโรย
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยอ่อนแก้ว
2. เด็กชายอภิชัย  ก็ขอศรี
3. เด็กชายอานันดา  โพธิ์เย็น
 
1. นางวนิดา  เกื้อเพชร
2. นางสาวธนพร   จันทร์จิตจริงใจ