หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเอมอร ชูจิตโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุจิรัตน์ ไชยสุภาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุณีย์ รักเมือง ติจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสิรินันท์ จันทร์โสมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางปพิชญา เนื่องเยาว์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ สุทธินุ่นโรงเรียนบ้านแม่โมขก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ โพธิ์ขวางโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางบุญเรือง เพ็งหนูโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
4. นางสาวจิตรา รสเจริญโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
5. นางสุภาพร พินิจโรงเรียนบ้านไสในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พิบูลย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านโฉลกหลำกรรมการ
3. นางปาณิศา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสมนึก อินทรเทพโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ฤกษ์อุไรโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา สุขเจริญโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ รัตนจิตต์โรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
5. นางจินตนา ฮ่งภู่โรงเรียนวัดพ่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางบุบผา จันทร์สงค์โรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางจริยา พรหมมณีโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสมพร วรเวทย์ชลิตโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ สงพรหมโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรภัสสร ศรีทวีลาภสกุลโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ นุ้ยเนตรโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ มุ่งเมืองโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางประดับ บัวนาคโรงเรียนวัดสิงขรประธานกรรมการ
2. นางยุพเยาว์ เมธยะกุลโรงเรียนวัดสมัยคงคากรรมการ
3. นางจารีพร รอดสุขโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
4. นางราศรี วิเศษสรพงษ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สมผลโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ พิมพ์เดชโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๙กรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ยอดแก้วโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
4. นายเมธี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางมาลี กุลวดีวงศ์โรงเรียนบ้านสุชนประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ชูหนูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ภาราทองโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
4. นางเรวดี เมืองแก้วโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
5. นางเรณู บุญนำโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร ชูทองโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ช่วงโชติโรงเรียนวัดสมัยคงคากรรมการ
3. นางนัยนา จันทราโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี ชูแดงโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาว โสรยา ศรีสุบัติโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮั้วเหมิง)กรรมการ
4. นางสาวปณิธิดา มีแต้มโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอธิตยา ศรีสังข์โรงเรียนวัดกลางใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศจี พิทักษ์วงศ์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางรัชนีย์ รอดนิตย์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
4. นางกาญจนา โกละกะโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
5. นางนิลุบล เห่งเส็งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางรัชนี รัตนพันธ์โรงเรียนวัดนทีคมเขตประธานกรรมการ
2. นางจีราพร เพชรคูหาโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางวรรณวิมล สุขเมืองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางรัษฎา วิชัยดิษฐโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกนกรัตน์ ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำประธานกรรมการ
2. นางชนิฎา นาคพินโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
3. นางอุทุมพร ภักดีโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางอริยา รักภู่โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางรมณณัฐกันย์ โยนิโสกลทีป์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ เพชรทองโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญญา พลภักดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางปรารถนา เวชสุวรรณโรงเรียนยุวศึกษากรรมการ
4. นางธนิกานต์ กาฬวัจนะโรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
5. นางศิริวิมล ช่วยรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พินิจโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ รักษานุ่นโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาว จิราวรรณ ไววิจิตรโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางอัมราภรณ์ เดือนจำรูญโรงเรียนบ้้านอ่างทองกรรมการ
5. นายมานะธีร์ วรรณะโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจิราพร โสตรโยมยุวศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ยศถาเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ทองนาคเกาะพลวยกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ภิรมย์มานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุชลี สวัสดีบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประนอม ทิมธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวภารตี บุญยะรัตน์เทพมิตรศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางวลีรักษ์ รุจิระธีพัฒน์บ้านอ่างทอง(วันครู๒๕๐๒)กรรมการ
4. นางจรีรัตน์ กล่อมเอี่ยมธิดาแม่พระกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤดี คูหมาดเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองถึงบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน วงศ์อินทร์เทพมิตรศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐนิช ขจรบุญธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา บัวทองเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาววิภาพร จันสีสอนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุกฤษฎ์ เทพศิริธิดาแม่พระประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ นิยะกิจอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา โต๊ะโซ่ดารุสสลามวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินุช ดาสีมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุกฤษฎ์ เทพศิริธิดาแม่พระประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา โต๊ะโซ่ดารุสสลามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ นิยะกิจอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินุช ดาสีมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางปิยธิดา ทองปลูกเทพมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารยา มินทการวัดสมหวังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สโมสรวัดกงตากกรรมการ
4. นางสาวสุนิศา คงสรรพมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์เทพมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิมุติการดารุสสลามวิทยากรรมการ
3. นางสุธิดา ปานเพชรเทศบาล๕กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนครบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูลบ้านคลองสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวซอฟีย๊ะ มาลินีวัดสว่างอารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ ์สุราษฎร์ธานี๒กรรมการ
4. นางสาวชุติมา สุวรรณศรีสุราษฎร์ธานี๒กรรมการ
5. นายวรรณศักดิ์ บุญชูมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูลบ้านคลองสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา สุวรรรณศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ พฤกษาวานิชชุมชนบ้านนางกำประธานกรรมการ
2. นางวลัยรัตน์ เมฆมีเดชบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัชต์ เกื้อเกียรติวรากรบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางธัญธิดา บุญชุมเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางศิริพรรณ มูสิกะมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายจิตติ เพ็ชรไฝวัดนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญวีณ์ รุจิระธีพัฒน์วัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางภาวิณี จิยาเพชรเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางถ่าวร ดำแก้วบางสำโรงกรรมการ
5. นางศรีสมร ยอดระบำมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ยวนเกิดวัดประสพประธานกรรมการ
2. นางฉะอ้อน วุฒิพงศ์สิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตติยา คงนุกูลวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์เทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ ทองจีนโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไชยศรีมาลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
3. นางอรวรรณ พรหมสอนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาววรรณา เสมรึกโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล สาริขาโรงเรียนบ้านคอองสระประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ อัศวโสวรรณโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
3. นางสาวสาคร เทพทัศน์โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอัญชนา ขวัญยืนโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นางสาวสาคร เทพทัศน์โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ช่วยเกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดาวรัตน์ ศรีภักดีโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีกวางทองโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอณิสรา พรหมเกิดโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางจิรานันต์ แก้วมีศรีโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ช่วยเกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดาวรัตน์ ศรีภักดีโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีกวางทองโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ภิวัฒน์โรงเรียนบ้านวังหวายประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ แก้วโรยโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ภิวัฒน์โรงเรียนบ้านวังหวายประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ แก้วโรยโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนง เพ็งสกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ไชยศรีมาลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนง เพ็งสกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ไชยศรีมาลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายทนุพันธ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี มลไชยโรงเรียนบ้านเกาะนกเภารองประธานกรรมการ
4. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
5. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
7. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
8. นางสาวณัฏชณิธชากร กลิ่นม่วงโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
9. นางสาวนันทินี อรรณพโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการ
11. นางสาวณัฐกานต์ นาควงศ์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
13. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
14. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
16. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
17. นายพินิจ นุราชผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นายสุภณัฐ วีแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
19. นายชัยสิงห์ ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศรี เกตุแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
21. นายสิริวัฒน์ ทองสุกโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 9กรรมการ
22. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
23. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
24. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกรัตน์ เซี่ยนฉินโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
26. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
27. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทนุพันธ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี มลไชยโรงเรียนบ้านเกาะนกเภารองประธานกรรมการ
4. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
5. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
7. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
8. นางสาวณัฏชณิธชากร กลิ่นม่วงโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
9. นางสาวนันทินี อรรณพโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการ
11. นางสาวณัฐกานต์ นาควงศ์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
13. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
14. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
16. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
17. นายพินิจ นุราชผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นายสุภณัฐ วีแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
19. นายชัยสิงห์ ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศรี เกตุแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
21. นายสิริวัฒน์ ทองสุกโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 9กรรมการ
22. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
23. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
24. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกรัตน์ เซี่ยนฉินโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
26. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
27. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทนุพันธ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี มลไชยโรงเรียนบ้านเกาะนกเภารองประธานกรรมการ
4. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
5. นายศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
7. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
8. นางสาวณัฏชณิธชากร กลิ่นม่วงโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
9. นางสาวนันทินี อรรณพโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการ
11. นางสาวณัฐกานต์ นาควงศ์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
13. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
14. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
16. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
17. นายพินิจ นุราชผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นายสุภณัฐ วีแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
19. นายชัยสิงห์ ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศรี เกตุแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
21. นายสิริวัฒน์ ทองสุกโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 9กรรมการ
22. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
23. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
24. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกรัตน์ เซี่ยนฉินโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
26. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
27. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนุพันธ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี มลไชยโรงเรียนบ้านเกาะนกเภารองประธานกรรมการ
4. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
5. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
7. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
8. นางสาวณัฏชณิธชากร กลิ่นม่วงโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
9. นางสาวนันทินี อรรณพโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการ
11. นางสาวณัฐกานต์ นาควงศ์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
13. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
14. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
16. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
17. นายพินิจ นุราชผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นายสุภณัฐ วีแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
19. นายชัยสิงห์ ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศรี เกตุแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
21. นายสิริวัฒน์ ทองสุกโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 9กรรมการ
22. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
23. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
24. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกรัตน์ เซี่ยนฉินโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
26. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
27. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทนุพันธ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี มลไชยโรงเรียนบ้านเกาะนกเภารองประธานกรรมการ
4. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
5. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
7. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
8. นางสาวณัฏชณิธชากร กลิ่นม่วงโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
9. นางสาวนันทินี อรรณพโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการ
11. นางสาวณัฐกานต์ นาควงศ์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกโรงเรียนวัดชลครามกรรมการ
13. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
14. นายเจด็จ หนูแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
16. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
17. นายพินิจ นุราชผู้เชี่ยวชาญ(ด้านการจับเวลา)กรรมการ
18. นายสุภณัฐ วีแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
19. นายชัยสิงห์ ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศรี เกตุแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
21. นายสิริวัฒน์ ทองสุกโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 9กรรมการ
22. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
23. นางศิริพร หนูช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
24. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการและเลขานุการ
25. นายเอกรัตน์ เซี่ยนฉินโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
26. นางดวงมณี ฉิมพลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
27. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิรมล พัฒน์คล้ายโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ รอดภัยโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
3. นางปรีดา พรหมเพชรโรงเรียนกำสนประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกศิมาตย์ ทองเนียมโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)กรรมการ
5. นางสุฎารัตน์ คลล้ำโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. พระครูใบฎีกา มงคล อคคธัมโมวัดโพธาวาสประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ดุษฎีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นายเชาวรัตน์ พัฒน์คล้ายผู้ทรางคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสมจิตต์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สำอางค์กายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมชาย คชไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
4. นางพิชามญช์ สุรียพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เอียดเงินโรงเรียนบ้านศรีชัยครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางจริยา ซึ้งสุนทรโรงเรียนบ้านสุชนประธานกรรมการ
2. นางละออง พรหมมณีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางนวลฉวี ไทรบุรีโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
4. นางปัญจะ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิรมล อนุรักษ์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ หวานดีโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางกรษิรักษ์ พันธุ์นวลโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)กรรมการ
4. นางอรจันทร์ สมทรงโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรัชนีย์ รอดนิตย์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวิรำไพ เพชรยอดโรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางเนาวเรศ สุุขสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
4. นางสาวสุธิสา ศรีกลับโรงเรียนบ้านกงหนิงกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ เฉลิมวิทยากุลโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเสาวรี ชูชำนาญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางอนงค์ หงษ์ทองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวปิยะนารถ เกตุแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมลโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย พิสุทธิโกศลโรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง วีระสมบูรณ์โรงเรียนวัดโพธฺ์นิมิตกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ จัทร์ส่องแสงโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
4. นางวาสนา นวลนุ่มโรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการ
5. นางสาวสุรีพร บุญรอดโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ ยะฝาโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
3. นางบุญพา ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
4. นางมณทิพย์ บุญรัตน์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
5. นางพรพิมล หิรัญเรืองโรงเรียนวัดพุฒกรรมการ
6. นางวนัสนันท์ แก้วโรยโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางอุทิศ ศิริสุขโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ดำดุกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิเชียร สมผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางดวงใจ สุรียพรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางวันดี พรหมเมศโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัย มังกรรัตน์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
2. นางสุปรีดา เกตุประกอบโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรัตติยา เพชรน้อยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายปฐภพ สุคนธจรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุภา สัมทิมกกท. สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายโกเมศ กล่อมเมืองสนง. เขตสุขภาพที่ 11กรรมการ
5. นายเชาวรัช มะสัญโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ หนูจีนเส้งโรงเรียนบ้านซอย 10ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒ อินแพงโรงเรียนวัดพ่วงกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ สาครโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านศรีชัยครามกรรมการ
5. นายธีรศักดื์ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการ
6. นายมานะ วิปุลากรโรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9กรรมการ
8. นายจีรศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
9. นายมนูญ เพชรยอดโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
10. นางสาววัชราภรณ์ พรหมมันโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา รอดดำโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ รอดดำโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางสาววณฐกร รักษ์ธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
4. นายพิสิฐ สวยล้ำโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
5. นายชอบเกียติ พูลสุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนกรรมการ
6. นายศราวุทธ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
7. นางสุธิดา ปันพรมโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ พุ่มนวนโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)กรรมการ
9. นางสาวสุภรัตน์ หาญจิตโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
10. นางสาวประคองขวัญ หนูเอกโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการ
3. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์โรงเรียนวมินทร์วิทยา (หัวเหมิง)กรรมการ
5. นายอัสมิง เจ้ะมูซอโรงเรียนดารุสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชูโรงเรียนบบ้านบ่อผุดกรรมการ
3. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์โรงเรียนวมินทร์วิทยา (หัวเหมิง)กรรมการ
5. นายอัสมิง เจ้ะมูซอโรงเรียนดารุสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ทองสุขโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการ
3. นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายอัสมิง เจ้ะมูซอโรงเรียนดารุสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบุณฑริการามกรรมการ
3. นายวิบูลย์ศักดิ์ วงแหวนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวณัชฎา ลือชาเกียรติศักดื์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ พงศ์สวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรรมการ
3. นายวิบูลย์ศักดิ์ วงแหวนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวณัชฎา ลือชาเกียรติศักดื์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เพชรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านซอย 2กรรมการ
3. นางสาวชาลินี แซ่จ้องโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นายภูษิต วงศ์วานิชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ พงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดบุณฑริการามกรรมการ
3. นายวิบูลย์ศักดิ์ วงแหวนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวณัชฎา ลือชาเกียรติศักดื์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายวัชระชัย สมานวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาววนิดา บูรพาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นายวิศรุต เสืออินโทโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายวัชระชัย สมานวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาววนิดา บูรพาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นายวิศรุต เสืออินโทโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายวัชระชัย สมานวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาววนิดา บูรพาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางศุลีพร ลาดศิลป์โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นายวิศรุต เสืออินโทโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไยชกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางนิดารัตน์ ชุมศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นายญาณวัรรธน์ บัวขาวโรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ มีศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางวันวิสา ทินบุตรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางวันวิสา ทินบุตรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางวันวิสา ทินบุตรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางวันวิสา ทินบุตรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซอย ๒กรรมการ
3. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายฉลองชัย โฉมทองมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
6. นางพุทธชาติ สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ มีศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ มีศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ มีศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ มีศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นายมาโนชย์ ยกเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมาโนชย์ นวลกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
4. นายศรัญญา แก้วอินทร์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นายมาโนชย์ ยกเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมาโนชย์ นวลกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
4. นางศรัญญา แก้วอินทร์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นายมาโนชย์ ยกเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมาโนชย์ นวลกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
4. นางศรัญญา แก้วอินทร์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นายมาโนชย์ ยกเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายมาโนชย์ นวลกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
4. นางศรัญญา แก้วอินทร์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวโสวภา สงขาวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายจรูญ เผือกสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นายสุรชัย ยวงทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ มีศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ช่่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางจินดาภรณ์ ศรีสัมพุทธโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
4. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางจินดาภรณ์ ศรีสัมพุทธโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
4. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางจินดาภรณ์ ศรีสัมพุทธโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
4. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
3. นางจินดาภรณ์ ศรีสัมพุทธโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
4. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี บุญเลืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี บุญเลืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี บุญเลืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนรรณพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี บุญเลืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนรรณพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี บุญเลืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนรรณพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี บุญเลืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
5. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญสิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสาวพิชญา จริงจิตรโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สุริยานนท์โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางวิไล ทองเกตุผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ ทองเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพงษ์ นีลวัฒนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวิมล นาคเพชรพูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ แผ่แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายสุราษฎร์ฺ สุภาวงศ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
8. นายนิวัฒน์ กู้เขียวโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)กรรมการ
9. นางอนงค์นิตย์ นวมเศวตร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
10. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางวัชราภรณ์ คุ้มไทยโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
13. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายราเชนทร์ สังข์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองแดงโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวิชัย มาศศรีโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ์ ทองปลอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนิคม อ่อนเกตพลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายจำเริญ ฤกษ์ตุลาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายนนทกร ชุมเทพโรงเรียนบ้านคล้องไม้แดงกรรมการ
6. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพล ลีแสนโรงเรียนบ้านท้องนายปานประธานกรรมการ
2. นายสมผัส คชฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเยาวภา สารเทพโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
4. นายธนานันท์ เทพรสโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
5. นางรัชนี พาลเสือโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ ราชแป้นโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวนางสาวธนาลักษมี เกตุเอียดโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
4. นายชำนิ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ ราชแป้นโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายชำนิ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
4. นางสาวธนาลักษมี เกตุเอียดโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เหล่ากอผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิชามญชุ์ คนคล่องโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญลี่โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางจิรัฎฐ์ธรณ์ แก้วทองเมืองโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
5. นางอรัญญา อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
6. นางสาวปานจิตร พันธ์เล็กโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านปากกะแดะประธานกรรมการ
2. นายสำเริง วัชรบัณฑูรโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
3. นายอาณัฐ เพชรแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
4. นางจิรวดี ศรีใหม่โรงเรียนบ้านหน้าค่ายกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมากผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจิรยา นุชพานิชโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
3. นางรมณณัฐกันย์ โยนิโสกลทีป์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางเรณู สุทธินุ่นโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมากผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจริยา นุชพานิชโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
3. นางรมณณัฐกันย์ โยนิโสกลทีป์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ลาดศิลป์โรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคนัย ชุมชะนะโรงเรียนบ้านห้วหมากล่างกรรมการ
3. นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์โรงเรียนบ้านหาดริ้นกรรมการ
4. นางสาวญาตา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา สมจิตรโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ไทยถัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ไทยถัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไกรศร กรดมากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางสาวโสภา ไอย์สุวรรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไกรศร กรดมากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางสาวโสภา ไอย์สุวรรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ โกละกะโรงเรียนบ้านมะม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นายกลยุทธ สุทธินุ่นโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ทองแช่มโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการ
5. นางสาวกรกฏ ชูทวดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนประธานกรรมการ
2. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวชุติมา สุประดิษฐโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สมหวังโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการ
5. นางสาววลัยลักษณ์ ทองสารวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
6. นางสาวศิรินาถ ไทรงามโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยวโรงเรียนบ้านไสในประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย คงทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
3. นางสาวภัคนัย ชุมชะนะโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา สมจิตรโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
5. นางวลีรัตน์ สายแก้วโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธฺิ์ ทองพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ หนูรอตโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร ทองแกมแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ หนูรอตโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร ทองแกมแก้ววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
6. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
6. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นายจักราวุธ บุญชูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการ
4. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นายเดชา จิตรมังกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายมะไซดี มะรีเป็งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอิทธิพล เพชรเรียงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนฤมล รณรงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา คงเมืองวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายทรงวุฒ รักสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
4. นายวิศานต์ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
5. นางอังสนา ทรายแก้วโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมนึก คงหนูเกตุโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นิลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยงกรรมการ
3. นายโกศล หนูช่วยโรงเรียนบ้านซอย 10กรรมการ
4. นางสาวอาภาพร ปานนุ่นวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรัญ ปลื้มพัฒน์โรงเรียนวัดประสพประธานกรรมการ
2. นายรัชชา มุสิกโรงเรียนบ้านเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางรัตน์เกล้า จันทรโรงเรียนบ้านบ่อโฉลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ปลื้มพัฒน์โรงเรียนวัดประสพประธานกรรมการ
2. นายรัชชา มุสิกโรงเรียนบ้านเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางรัตน์เกล้า จันทรโรงเรียนบ้านบ่อโฉลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายธีรพันธ์ คงขันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ โสภาพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี วรเวทย์ชลิตโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางประภาพร ทองคงโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
5. นางมุขนารินทร์ งามประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ คงขันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ โสภาพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี วรเวทย์ชลิตโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางประภาพร ทองคงโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการ
5. นางมุขนารินทร์ งามประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ปล้องไหมโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ รอดเกิดวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัชพล ศรีสนิทโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ศิริยงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง พงษ์ประยูรโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย หวังสุดโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นางนิตยา ทองปัสโนว์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางจิรัชยา แดงเกื้อสกุลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย หวังสุดโรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นายศิลปะชัย เผือกเหล็กโรงเรียนบ้านคีรีรอบกรรมการ
3. นายเมตตา ชูเพชรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เสียงเพราะโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ทองปัสโนว์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภิญ สาระกูลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
2. นางวิไล เพชรบำรุงโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางชนันณัตถ์ สมิงชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ หนูกล่ำโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สุทธินุ่นโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวชนันณัตถ์ สมิงชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ หนูกลับโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
3. นางสุภิญ สาระกูลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางวิไล เพชรบำรุงโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางสุพรรณี สุทธินุ่นโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจรรยา คงแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวประครองขวัญ หนูเอกโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อาการสโรงเรียนสัมพันธศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุญจิรา อาดหมาดโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวจารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา คงแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวประครองขวัญ หนูเอกโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อาการสโรงเรียนสัมพันธศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุญจิรา อาดหมาดโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวจารีภรณ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนันทา บุญอิ่มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญเรียม แพรกสงฆ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางสายชล ไชยธวัชโรงเรียนบ้านกงหนิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีกัญญา ช่วยเทศน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ จันทร์ทองโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวนริศรา อินทรักษ์โรงเรียนบ้านควนนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรังสิมา บุญมีชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางจิตราพร แสงแก้วโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุขเอกโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
4. นางวีณา รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางศุภรัตน พรมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา บุญมีชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางจิตราพร แสงแก้วโรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุขเอกโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
4. นางวีณา รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางศุภรัตน พรมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตรโรงเรียนวัดนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ มณีโชติโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พิมเสนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201กรรมการ
4. นางเด่นนภา แก้วสีทองโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางสาวอรชร สุวรรณรัตน์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุณีย์ พรมประดิษฐโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
7. นางสาววนิดา เสือทองโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัมภา ทองเผือกโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วศรีมลโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสุนันทิพย์ เรืองศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาววาสนา พัฒนภากรณ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางอรพิน เมืองพรหมโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางนิตยา ศรีภักดีโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
7. นางบุษบา แก้วมหาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายลออ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ร่างใหญ่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล คณาญาติโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญโรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พรหมชิตโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญโรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พรหมชิตโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพุทธชาติ กล่อมเมฆโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ชุมทองโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮ้วเหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพุทธชาติ กล่อมเมฆโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ชุมทองโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮ้วเหมิง)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ปานนุมัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนี คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
4. นางสาวบงกช คงแป้นโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมบุญ บุญแก้วโรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภรณ์ สังข์มาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนิฤมล โสมนรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่มั่นธรรมาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพรรนิภา รอดมาโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิติพนากุลโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิร์ภรนาท ดำชะอมโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล แย้มยมาสุจริตโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวจตุพร วาทีเส้งโรงเรียนวัดชลธารกรรมการ
4. นางณธาอร ทองปรีชาโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิร์ภรนาท ดำชะอมโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล แย้มยมาสุจริตโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวจตุพร วาทีเส้งโรงเรียนวัดชลธารกรรมการ
4. นางณธาอร ทองปรีชาโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่มั่นธรรมาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพรรนิภา รอดมาโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นิติพนากุลโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ดาวเรืองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนันท์มนัส อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ดาวเรืองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนันท์มนัส อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ดาวเรืองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนันท์มนัส อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ดาวเรืองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนันท์มนัส อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางสำโรงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ดาวเรืองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนันท์มนัส อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ เจริญผลโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทุงษณา โคตรมีโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางราศรี วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เมฆเมืองโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ เจริญผลโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทุงษณา โคตรมีโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางราศรี วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]