หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพจิตร รักษาสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
2 นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองประธานกรรมการศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
3 นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศิลางาม กรรมการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
4 นายสาธิต สร้างสกุล ผอ.โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม กรรมการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
5 นายนิคม บัวแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดประสพ กรรมการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
6 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ผอ.โรงเรียนวัดนทีคมเขต กรรมการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
7 นายบุนยธร สุนทร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
8 นายพรชัย สุชีวพลานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา กรรมการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
9 นางศิริพร นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ศูนย์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
10 นายสมชาย ทองเฝือ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) ประธานฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
11 นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง รองประธานฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
12 นางอัญชนา ชูเชื้อ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
13 นายสุธรรม กาญจนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
14 นางนิวรัตน์ สนิทไทย ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ประธานฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
15 นางวราภรณ์ บุุญมาก ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง รองประธานฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
16 นางสาวนลินี เศียรประดับ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
17 นางสาวชนิดา คงไข่ศรี ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
18 นางอัมราภรณ์ เดือนจำรูญ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) ประธานฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
19 นางจริยา บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) รองประธานฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
20 นางสาวศิรภัสสร ศรีทวีลาภสกุล ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
21 นางสาวหทัยรัตน์ ชินบุรารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
22 นางผกาวัลย์ สมบัติทอง ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ประธานฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
23 นางสาวนันทิชา สุทธิการ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง รองประธานฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
24 นางศิรา คงคล้าย ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
25 นางสาวกาญจนา รักบำรุง ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
26 นางสาวธิติยา เกาะสมัน ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
27 นางสาวดราทิพย์ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง รองประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
28 นางสาวกรรภิรมย์ ลิ่มสถาพร ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) รองประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
29 นางสาวณิชนันทน์ ยังอุ่น ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
30 นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดกลาง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
31 นางสาวพัณทิตา สันทาลวนัย ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
32 นางสาววณิชกานต์ วัฒนวิถี ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
33 นางอัมราภรณ์ เดือนจำรูญ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
34 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
35 นางวลีรัตน์ สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
36 นายนันทวัฒน์ ชูเชื้อ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
37 นางสาวจิรัฐิติ ช่วยคง ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
38 นายบัญญัติ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) ประธานฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
39 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) รองประธานฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
40 นางอุไรวรรณ พันธุ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) กรรมการฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
41 นางสาวพิจิตรา กลับแดง ครูธุรการโรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเกาะสมุย  
42 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
43 นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
44 นายประสาน บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ ประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
45 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
46 นายประมวล ศรีแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
47 นางจิราภรณ์ รัตนวุฒิขจร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
48 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
49 นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
50 นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย ประธานฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
51 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
52 นางศิริพร นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
53 นางสาวสุพจนีย์ คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
54 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
55 นางเสาวลี พัฒนรักษ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
56 นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
57 นายกรรชนม์ ปิ่นโต ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและพิธีเปิด : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
58 นายนัยนา รำไพ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
59 นางสาวลัดดาวรรณ พรัดวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
60 นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
61 นางสาวนิลุบล กังสุกุล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
62 นางสาวกิ่งกาญจน์ รำไพ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
63 นายประสาน บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ รองประธานฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนมานิตานุเคราะห์  
64 นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
65 นางนัยนา รำไพ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ : ศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
66 สัญญานนท์ พรหมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ : ศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
67 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
68 นายประจวบ ปานดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองประธานฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
69 นายสุนัย ตรียุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ รองประธานฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
70 นางฉวีวรรณ นุ้ยบ้านด่าน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
71 นางเยาวภา ฉิมวารี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
72 นางปาริชาต กลับกลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
73 นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
74 นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
75 นายบัญญัติ สุขขัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
76 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
77 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
78 นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
79 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
80 นายอภินันท์ บัณฑิตพนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
81 นายวสิน หนุนพล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
82 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
83 นางสาวตรงกมล มีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
84 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
85 นางปาริชาต กลับกลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
86 นางศิวพร พันธิ์ลำภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
87 นางพิชญาดา ธราพร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
88 นางรัศมี หอมเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
89 นางพัชราภรณ์ วิชิตเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
90 นางฉายา ลาชโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
91 นางสาวณิชวรรณ ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
92 นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคมและปฐมพยาบาล : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
93 นายประจวบ ปานดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
94 นางนิลุบล เห่งเส็ง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
95 นางปัทมา ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
96 นางมณฑา เลื่องตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
97 นางฉวีวรรณ นุ้ยบ้านด่าน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
98 นางกวิสรา อินทร์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
99 นายอโณทัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย  
100 นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย  
101 นายสมควร ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา คณะกรรมการกำกับการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย  
102 นางสมคิด ชูหนู ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ประธานกรรมการ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3  
103 นางกฤษณา วุฒิจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
104 นายชัยเดช บุญสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
105 นางสาวตรงกมล มีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
106 นายวธัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
107 นางสาวอัญชลี ศรีบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
108 นายวรัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
109 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
110 นางมนธิรา ปันทะวัง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
111 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
112 นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
113 นางสาวจิตรา สัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
114 นางพรรณี วิทย์พิบูลรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
115 นางนิตยา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แข่งขันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]