สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 53 20 10 14 83
2 มานิตานุเคราะห์ 51 41 7 7 99
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 44 20 19 13 83
4 เทพมิตรศึกษา 36 18 8 13 62
5 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 34 23 8 19 65
6 วัดภูเขาทอง 32 7 11 12 50
7 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 22 9 14 61
8 บ้านคลองสระ 29 21 18 23 68
9 นิคมสร้างตนเอง 29 8 14 13 51
10 วัดสว่างอารมณ์ 26 13 7 16 46
11 บ้านโพหวาย 25 11 9 19 45
12 วัดบางใบไม้ 23 29 12 21 64
13 ชุมชนบ้านนางกำ 23 10 8 15 41
14 บ้านบางรักษ์ 23 5 5 7 33
15 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 22 11 2 6 35
16 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 20 6 8 10 34
17 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 19 22 8 11 49
18 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 19 13 9 15 41
19 บ้านคลองคราม 19 6 6 10 31
20 จอย 18 15 10 13 43
21 บ้านบ่อผุด 18 10 4 15 32
22 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 9 7 9 34
23 บ้านเกาะเต่า 18 4 1 2 23
24 บ้านบางใหญ่ 17 20 10 8 47
25 วัดประเดิม 17 11 4 5 32
26 บ้านบางสำโรง 17 4 8 5 29
27 วัดแจ้ง 17 4 5 6 26
28 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 17 19 15 52
29 วัดกงตาก 16 4 9 17 29
30 บ้านหน้าค่าย 15 8 11 6 34
31 วัดสมัยคงคา 15 3 2 3 20
32 บ้านควนยูง 14 17 15 10 46
33 วัดกลาง 14 13 2 2 29
34 วัดบุณฑริการาม 14 9 3 1 26
35 บ้านโฉลกหลำ 14 7 1 4 22
36 บ้านหัวหมากบน 14 5 3 4 22
37 ธิดาแม่พระ 14 3 5 4 22
38 วัดนิกรประสาท 13 11 4 1 28
39 วัดกาญจนาราม 13 6 3 13 22
40 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 13 5 6 1 24
41 อุ่นรัก 2 ภาษา 13 5 2 4 20
42 บ้านศรีธนู 13 4 0 2 17
43 บ้านปากดอนสัก 13 2 0 1 15
44 วัดวังไทร 12 7 11 15 30
45 วัดเขาพระนิ่ม 12 7 7 12 26
46 บ้านดอนหลวง 12 7 5 4 24
47 บ้านห้วยโศก 12 6 9 9 27
48 บ้านหาดริ้น 12 6 3 8 21
49 บ้านมะเดื่อหวาน 12 3 2 4 17
50 ธีราศรมสุราษฎร์ 11 7 12 14 30
51 วัดประสพ 11 5 4 6 20
52 วัดแสงประดิษฐ์ 11 3 7 13 21
53 วัดราษฎร์เจริญ 10 5 5 3 20
54 บ้านปลายแหลม 10 5 1 5 16
55 ชุมชนบ้านใต้ 10 4 4 4 18
56 บ้านหาดงาม 10 3 2 7 15
57 บ้านดอนธูป 10 3 2 1 15
58 วัดโพธิ์นิมิต 9 11 10 4 30
59 วัดบ้านใน 9 10 8 11 27
60 บ้านแม่โมกข์ 9 7 7 10 23
61 บ้านคอกช้าง 9 5 5 2 19
62 บ้านท่าเพชร 9 4 3 2 16
63 ยุวศึกษา 8 20 9 10 37
64 วัดนอก 8 10 1 1 19
65 บ้านศรีชัยคราม 8 6 9 3 23
66 บ้านควนนิมิต 8 6 4 1 18
67 บ้านน้ำฉา 8 2 2 8 12
68 บ้านทอนหญ้าปล้อง 7 12 9 5 28
69 วัดวชิรประดิษฐ์ 7 9 5 3 21
70 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 7 7 7 7 21
71 วัดปากคู 7 7 4 1 18
72 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 7 7 2 14 16
73 วัดนาราเจริญสุข 7 6 3 7 16
74 บ้านแหลมหอย 7 5 8 4 20
75 บ้านดอนสน 7 5 6 5 18
76 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 7 4 12 2 23
77 บ้านใหม่สามัคคี 7 4 6 1 17
78 บ้านดินแดงสามัคคี 7 3 3 7 13
79 บ้านคีรีรอบ 7 2 0 2 9
80 วัดคีรีวง 6 12 9 20 27
81 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 6 9 3 8 18
82 บ้านซอย 2 6 5 3 5 14
83 วัดพ่วง 6 2 4 5 12
84 บ้านท้องนายปาน 6 1 1 1 8
85 บ้านไสตอ 5 6 8 12 19
86 บ้านสุชน 5 4 2 6 11
87 บ้านห้วยด่าน 5 4 1 4 10
88 วัดชลคราม 5 3 3 8 11
89 วัดนทีคมเขต 5 3 0 0 8
90 อุ่นรักเกาะสมุย 5 1 2 7 8
91 นานาชาติ เอส ซี แอล 5 0 2 2 7
92 วัดคงคาล้อม 4 8 5 4 17
93 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 4 6 2 2 12
94 บ้านม่วงลีบ 4 5 4 6 13
95 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 4 4 5 3 13
96 บ้านเกาะพลวย 4 4 1 8 9
97 วัดเขานางเภา 4 4 1 5 9
98 วัดสันติวราราม 4 4 0 7 8
99 วัดอุทยาราม 4 3 3 4 10
100 วัดคุณาราม 4 3 1 5 8
101 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 4 3 1 1 8
102 บ้านวังทองสามัคคี 4 2 4 1 10
103 อนุบาลชุลีกร 4 2 3 7 9
104 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 4 1 0 6 5
105 บ้านบ่อน้ำร้อน 4 0 3 3 7
106 วัดดอนยาง 3 5 4 3 12
107 บ้านหัวหมากล่าง 3 5 3 12 11
108 วัดคีรีวงการาม 3 4 4 6 11
109 บ้านศิลางาม 3 3 4 12 10
110 บ้านปากกะแดะ 3 3 3 7 9
111 วัดท่าทอง 3 2 5 2 10
112 บ้านท่าเสาเภา 3 2 1 4 6
113 บ้านคลองสุข 3 1 0 0 4
114 บ้านสันติสุข 2 9 5 4 16
115 บ้านทับท้อน 2 5 11 6 18
116 วัดเขาแก้ว 2 4 6 4 12
117 บ้านไสใน 2 4 5 2 11
118 บ้านวังหวาย 2 3 4 6 9
119 วัดพุฒ 2 2 3 5 7
120 เทศบาล ๕ 2 2 2 0 6
121 บ้านมะม่วงหวาน 2 2 0 9 4
122 บ้านเกาะนกเภา 2 1 1 0 4
123 ตวงวิชช์พัฒนา 1 13 5 7 19
124 บ้านกงหนิง 1 5 6 3 12
125 บ้านบางชุมโถ 1 4 1 1 6
126 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 1 3 2 6 6
127 บ้านดอนเสาธง 1 3 2 5 6
128 บ้านไสขาม 1 3 0 1 4
129 วัดสิงขร 1 1 0 6 2
130 บ้านซอย 10 1 1 0 5 2
131 บ้านกำสนประชาสรรค์ 1 1 0 3 2
132 บ้านหนองเปล 1 1 0 1 2
133 วัดชลธาร 1 0 0 0 1
134 บ้านท่าโพธิ์ 0 5 1 1 6
135 วัดบุญบันเทิง 0 2 4 1 6
136 วัดแหลมทอง 0 2 3 3 5
137 บ้านคลองกรูด 0 2 2 4 4
138 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 2 0 0 2
139 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 1 3 10 4
140 วัดท้องอ่าว 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยเสียด 0 1 0 1 1
142 วัดบางกล้วย 0 1 0 0 1
143 อนุบาลพัชรพร 0 1 0 0 1
144 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 1 0 0 1
145 อนุบาลเสริมสุข 0 1 0 0 1
146 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 1 7 1
147 บ้านควนราชา 0 0 1 7 1
148 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 1 3 1
149 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 1 3 1
150 วัดประสิทธาราม 0 0 1 1 1
151 บ้านบ่อโฉลก 0 0 1 0 1
152 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 4 0
รวม 1,419 936 676 930 3,961