สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 28 12 8 48 53 20 10 14 83
2 มานิตานุเคราะห์ 19 20 8 47 51 41 7 7 99
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 16 12 11 39 44 20 19 13 83
4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 10 5 28 30 22 9 14 61
5 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 13 2 6 21 22 11 2 6 35
6 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 12 10 7 29 34 23 8 19 65
7 ชุมชนบ้านนางกำ 11 5 2 18 23 10 8 15 41
8 เทพมิตรศึกษา 10 7 12 29 36 18 8 13 62
9 บ้านบ่อผุด 10 3 3 16 18 10 4 15 32
10 บ้านคลองสระ 9 9 14 32 29 21 18 23 68
11 บ้านโพหวาย 8 10 8 26 25 11 9 19 45
12 นิคมสร้างตนเอง 8 10 5 23 29 8 14 13 51
13 วัดภูเขาทอง 8 6 11 25 32 7 11 12 50
14 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 7 7 6 20 20 6 8 10 34
15 บ้านบางสำโรง 7 4 1 12 17 4 8 5 29
16 วัดบางใบไม้ 6 12 6 24 23 29 12 21 64
17 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 6 9 6 21 19 22 8 11 49
18 บ้านคลองคราม 6 9 3 18 19 6 6 10 31
19 บ้านบางรักษ์ 6 3 5 14 23 5 5 7 33
20 วัดแจ้ง 6 2 4 12 17 4 5 6 26
21 วัดสมัยคงคา 6 2 2 10 15 3 2 3 20
22 วัดสว่างอารมณ์ 5 9 7 21 26 13 7 16 46
23 อุ่นรัก 2 ภาษา 5 5 3 13 13 5 2 4 20
24 บ้านเกาะเต่า 5 4 1 10 18 4 1 2 23
25 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 5 3 4 12 13 5 6 1 24
26 บ้านปากดอนสัก 5 2 3 10 13 2 0 1 15
27 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 4 5 4 13 18 9 7 9 34
28 วัดบุณฑริการาม 4 4 3 11 14 9 3 1 26
29 วัดกาญจนาราม 4 4 2 10 13 6 3 13 22
30 ชุมชนบ้านใต้ 4 4 1 9 10 4 4 4 18
31 บ้านคอกช้าง 4 3 2 9 9 5 5 2 19
32 บ้านหัวหมากบน 4 2 2 8 14 5 3 4 22
33 บ้านดอนสน 4 0 1 5 7 5 6 5 18
34 วัดเขาพระนิ่ม 3 5 2 10 12 7 7 12 26
35 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 3 5 0 8 19 13 9 15 41
36 วัดวังไทร 3 3 6 12 12 7 11 15 30
37 วัดประเดิม 3 3 4 10 17 11 4 5 32
38 ธิดาแม่พระ 3 3 2 8 14 3 5 4 22
39 วัดราษฎร์เจริญ 3 3 1 7 10 5 5 3 20
40 วัดกงตาก 3 2 8 13 16 4 9 17 29
41 บ้านทอนหญ้าปล้อง 3 2 2 7 7 12 9 5 28
42 วัดโพธิ์นิมิต 3 2 1 6 9 11 10 4 30
43 บ้านศรีธนู 3 1 5 9 13 4 0 2 17
44 บ้านดินแดงสามัคคี 3 1 0 4 7 3 3 7 13
45 บ้านดอนธูป 3 0 2 5 10 3 2 1 15
46 จอย 2 7 3 12 18 15 10 13 43
47 บ้านหน้าค่าย 2 5 4 11 15 8 11 6 34
48 บ้านห้วยโศก 2 5 4 11 12 6 9 9 27
49 วัดบ้านใน 2 5 4 11 9 10 8 11 27
50 บ้านหาดริ้น 2 5 3 10 12 6 3 8 21
51 บ้านโฉลกหลำ 2 5 2 9 14 7 1 4 22
52 บ้านควนยูง 2 4 5 11 14 17 15 10 46
53 วัดกลาง 2 3 3 8 14 13 2 2 29
54 บ้านน้ำฉา 2 3 2 7 8 2 2 8 12
55 บ้านแม่โมกข์ 2 3 0 5 9 7 7 10 23
56 บ้านใหม่สามัคคี 2 2 1 5 7 4 6 1 17
57 บ้านศิลางาม 2 2 1 5 3 3 4 12 10
58 บ้านไสตอ 2 1 1 4 5 6 8 12 19
59 บ้านปากกะแดะ 2 1 0 3 3 3 3 7 9
60 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 2 0 1 3 7 7 2 14 16
61 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 2 0 0 2 6 9 3 8 18
62 บ้านหัวหมากล่าง 2 0 0 2 3 5 3 12 11
63 วัดแสงประดิษฐ์ 1 5 1 7 11 3 7 13 21
64 วัดคีรีวง 1 4 7 12 6 12 9 20 27
65 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 4 1 6 16 17 19 15 52
66 บ้านบางใหญ่ 1 3 6 10 17 20 10 8 47
67 บ้านปลายแหลม 1 3 2 6 10 5 1 5 16
68 บ้านดอนหลวง 1 3 0 4 12 7 5 4 24
69 บ้านศรีชัยคราม 1 3 0 4 8 6 9 3 23
70 วัดนิกรประสาท 1 2 4 7 13 11 4 1 28
71 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 1 2 1 4 7 7 7 7 21
72 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1 2 1 4 7 4 12 2 23
73 บ้านท้องนายปาน 1 2 0 3 6 1 1 1 8
74 บ้านมะเดื่อหวาน 1 1 5 7 12 3 2 4 17
75 บ้านเกาะพลวย 1 1 3 5 4 4 1 8 9
76 ยุวศึกษา 1 1 2 4 8 20 9 10 37
77 วัดนาราเจริญสุข 1 1 2 4 7 6 3 7 16
78 วัดชลคราม 1 1 1 3 5 3 3 8 11
79 นานาชาติ เอส ซี แอล 1 1 0 2 5 0 2 2 7
80 วัดประสพ 1 0 2 3 11 5 4 6 20
81 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1 0 2 3 4 3 1 1 8
82 เทศบาล ๕ 1 0 2 3 2 2 2 0 6
83 บ้านสุชน 1 0 1 2 5 4 2 6 11
84 วัดอุทยาราม 1 0 1 2 4 3 3 4 10
85 บ้านเกาะนกเภา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
86 วัดนทีคมเขต 1 0 0 1 5 3 0 0 8
87 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 0 0 1 4 6 2 2 12
88 บ้านท่าเสาเภา 1 0 0 1 3 2 1 4 6
89 วัดสิงขร 1 0 0 1 1 1 0 6 2
90 บ้านหาดงาม 0 4 1 5 10 3 2 7 15
91 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 3 1 4 11 7 12 14 30
92 บ้านแหลมหอย 0 2 2 4 7 5 8 4 20
93 บ้านควนนิมิต 0 2 1 3 8 6 4 1 18
94 บ้านห้วยด่าน 0 2 1 3 5 4 1 4 10
95 บ้านไสใน 0 2 1 3 2 4 5 2 11
96 วัดพ่วง 0 2 0 2 6 2 4 5 12
97 อุ่นรักเกาะสมุย 0 2 0 2 5 1 2 7 8
98 วัดวชิรประดิษฐ์ 0 1 4 5 7 9 5 3 21
99 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 0 1 1 2 4 4 5 3 13
100 วัดสันติวราราม 0 1 1 2 4 4 0 7 8
101 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 0 1 1 2 4 1 0 6 5
102 วัดคีรีวงการาม 0 1 1 2 3 4 4 6 11
103 บ้านทับท้อน 0 1 1 2 2 5 11 6 18
104 บ้านวังหวาย 0 1 1 2 2 3 4 6 9
105 บ้านกงหนิง 0 1 1 2 1 5 6 3 12
106 บ้านคีรีรอบ 0 1 0 1 7 2 0 2 9
107 วัดคุณาราม 0 1 0 1 4 3 1 5 8
108 อนุบาลชุลีกร 0 1 0 1 4 2 3 7 9
109 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 1 0 1 4 0 3 3 7
110 วัดเขาแก้ว 0 1 0 1 2 4 6 4 12
111 บ้านไสขาม 0 1 0 1 1 3 0 1 4
112 บ้านซอย 10 0 1 0 1 1 1 0 5 2
113 ตวงวิชช์พัฒนา 0 0 3 3 1 13 5 7 19
114 วัดนอก 0 0 2 2 8 10 1 1 19
115 วัดดอนยาง 0 0 2 2 3 5 4 3 12
116 วัดปากคู 0 0 1 1 7 7 4 1 18
117 บ้านซอย 2 0 0 1 1 6 5 3 5 14
118 วัดท่าทอง 0 0 1 1 3 2 5 2 10
119 บ้านคลองสุข 0 0 1 1 3 1 0 0 4
120 วัดพุฒ 0 0 1 1 2 2 3 5 7
121 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 0 1 1 0 1 3 10 4
122 บ้านท่าเพชร 0 0 0 0 9 4 3 2 16
123 วัดคงคาล้อม 0 0 0 0 4 8 5 4 17
124 บ้านม่วงลีบ 0 0 0 0 4 5 4 6 13
125 วัดเขานางเภา 0 0 0 0 4 4 1 5 9
126 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 4 2 4 1 10
127 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 2 9 5 4 16
128 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 2 2 0 9 4
129 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
130 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0 0 1 3 2 6 6
131 บ้านดอนเสาธง 0 0 0 0 1 3 2 5 6
132 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
133 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 วัดชลธาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 5 1 1 6
136 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 0 2 4 1 6
137 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 2 3 3 5
138 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 0 2 2 4 4
139 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยเสียด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 วัดบางกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 อนุบาลพัชรพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 อนุบาลเสริมสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 0 0 0 0 1 7 1
147 บ้านควนราชา 0 0 0 0 0 0 1 7 1
148 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
149 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
150 วัดประสิทธาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
151 บ้านบ่อโฉลก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
รวม 365 363 309 1,037 1,419 936 676 930 3,031