สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 61 25 10 14 96
2 มานิตานุเคราะห์ 51 41 7 7 99
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 49 21 19 13 89
4 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 37 28 9 19 74
5 เทพมิตรศึกษา 36 18 8 13 62
6 บ้านคลองสระ 32 26 19 23 77
7 วัดภูเขาทอง 32 9 11 12 52
8 นิคมสร้างตนเอง 31 8 14 13 53
9 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 30 22 9 14 61
10 บ้านโพหวาย 30 12 9 19 51
11 ชุมชนบ้านนางกำ 27 11 9 15 47
12 วัดสว่างอารมณ์ 26 13 7 16 46
13 วัดบางใบไม้ 23 29 13 21 65
14 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 23 8 8 10 39
15 บ้านบางรักษ์ 23 5 5 7 33
16 บ้านบางใหญ่ 22 24 10 8 56
17 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 22 11 2 6 35
18 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 19 22 8 11 49
19 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 19 13 9 15 41
20 บ้านคลองคราม 19 6 6 10 31
21 บ้านเกาะเต่า 19 4 1 2 24
22 จอย 18 15 10 13 43
23 วัดเขาพระนิ่ม 18 10 8 12 36
24 บ้านบ่อผุด 18 10 4 15 32
25 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 9 7 9 34
26 วัดกงตาก 18 5 9 17 32
27 บ้านบางสำโรง 18 4 8 5 30
28 วัดประเดิม 17 11 4 5 32
29 วัดแจ้ง 17 4 5 6 26
30 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 17 19 15 52
31 บ้านปากดอนสัก 16 2 0 1 18
32 วัดวังไทร 15 13 12 15 40
33 บ้านหน้าค่าย 15 8 11 6 34
34 บ้านห้วยโศก 15 6 9 9 30
35 วัดสมัยคงคา 15 3 2 3 20
36 บ้านควนยูง 14 17 15 10 46
37 วัดกลาง 14 13 2 2 29
38 วัดบุณฑริการาม 14 9 3 1 26
39 บ้านโฉลกหลำ 14 7 1 4 22
40 บ้านหัวหมากบน 14 5 3 4 22
41 ธิดาแม่พระ 14 3 5 4 22
42 วัดนิกรประสาท 13 11 4 1 28
43 บ้านแม่โมกข์ 13 10 7 10 30
44 วัดประสพ 13 7 4 6 24
45 วัดกาญจนาราม 13 6 3 13 22
46 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 13 5 6 1 24
47 อุ่นรัก 2 ภาษา 13 5 2 4 20
48 บ้านศรีธนู 13 4 0 2 17
49 บ้านดอนหลวง 12 7 5 4 24
50 วัดปากคู 12 7 4 1 23
51 บ้านหาดริ้น 12 6 3 8 21
52 บ้านมะเดื่อหวาน 12 3 2 4 17
53 ธีราศรมสุราษฎร์ 11 7 12 14 30
54 บ้านคอกช้าง 11 5 5 2 21
55 วัดแสงประดิษฐ์ 11 3 7 13 21
56 บ้านดินแดงสามัคคี 11 3 3 7 17
57 วัดโพธิ์นิมิต 10 11 10 4 31
58 วัดบ้านใน 10 10 8 11 28
59 วัดวชิรประดิษฐ์ 10 9 5 3 24
60 บ้านควนนิมิต 10 7 4 1 21
61 วัดราษฎร์เจริญ 10 5 5 3 20
62 บ้านปลายแหลม 10 5 1 5 16
63 ชุมชนบ้านใต้ 10 4 4 4 18
64 บ้านหาดงาม 10 3 2 7 15
65 บ้านดอนธูป 10 3 2 1 15
66 วัดนอก 9 10 2 1 21
67 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 9 7 7 7 23
68 บ้านท่าเพชร 9 4 3 2 16
69 ยุวศึกษา 8 20 9 10 37
70 บ้านศรีชัยคราม 8 6 9 3 23
71 บ้านซอย 2 8 6 3 5 17
72 บ้านแหลมหอย 8 5 8 4 21
73 บ้านน้ำฉา 8 2 2 8 12
74 วัดคีรีวง 7 12 9 20 28
75 บ้านทอนหญ้าปล้อง 7 12 9 5 28
76 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 7 7 2 14 16
77 วัดนาราเจริญสุข 7 6 3 7 16
78 บ้านดอนสน 7 5 6 5 18
79 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 7 4 12 2 23
80 บ้านใหม่สามัคคี 7 4 6 1 17
81 วัดท่าทอง 7 3 5 2 15
82 บ้านคีรีรอบ 7 2 1 2 10
83 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 6 11 5 8 22
84 บ้านไสตอ 6 9 8 12 23
85 บ้านศิลางาม 6 3 4 12 13
86 วัดพ่วง 6 2 4 5 12
87 บ้านท้องนายปาน 6 1 2 1 9
88 วัดชลคราม 5 5 3 8 13
89 บ้านปากกะแดะ 5 4 4 7 13
90 บ้านสุชน 5 4 2 6 11
91 วัดเขานางเภา 5 4 1 5 10
92 บ้านห้วยด่าน 5 4 1 4 10
93 วัดนทีคมเขต 5 3 0 0 8
94 อุ่นรักเกาะสมุย 5 1 2 7 8
95 นานาชาติ เอส ซี แอล 5 0 2 2 7
96 วัดคงคาล้อม 4 8 5 4 17
97 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 4 7 2 2 13
98 บ้านหัวหมากล่าง 4 6 3 12 13
99 บ้านม่วงลีบ 4 5 4 6 13
100 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 4 4 5 3 13
101 บ้านเกาะพลวย 4 4 1 8 9
102 วัดคุณาราม 4 4 1 5 9
103 วัดสันติวราราม 4 4 0 7 8
104 วัดอุทยาราม 4 3 3 4 10
105 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 4 3 1 1 8
106 บ้านวังทองสามัคคี 4 2 4 1 10
107 อนุบาลชุลีกร 4 2 3 7 9
108 วัดพุฒ 4 2 3 5 9
109 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 4 1 0 6 5
110 บ้านบ่อน้ำร้อน 4 0 4 3 8
111 วัดดอนยาง 3 5 5 3 13
112 วัดคีรีวงการาม 3 4 4 6 11
113 บ้านดอนเสาธง 3 3 3 5 9
114 บ้านท่าเสาเภา 3 2 1 4 6
115 บ้านคลองสุข 3 1 0 0 4
116 บ้านสันติสุข 2 9 5 4 16
117 บ้านทับท้อน 2 5 11 6 18
118 วัดเขาแก้ว 2 4 6 4 12
119 บ้านไสใน 2 4 5 2 11
120 บ้านวังหวาย 2 3 4 6 9
121 เทศบาล ๕ 2 2 2 0 6
122 บ้านมะม่วงหวาน 2 2 0 9 4
123 บ้านเกาะนกเภา 2 1 1 0 4
124 ตวงวิชช์พัฒนา 1 13 5 7 19
125 บ้านกงหนิง 1 5 6 3 12
126 บ้านบางชุมโถ 1 4 1 1 6
127 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 1 3 2 6 6
128 บ้านไสขาม 1 3 0 1 4
129 วัดสิงขร 1 1 0 6 2
130 บ้านซอย 10 1 1 0 5 2
131 บ้านกำสนประชาสรรค์ 1 1 0 3 2
132 บ้านหนองเปล 1 1 0 1 2
133 วัดชลธาร 1 0 0 0 1
134 บ้านท่าโพธิ์ 0 5 1 1 6
135 วัดบุญบันเทิง 0 2 4 1 6
136 วัดแหลมทอง 0 2 3 3 5
137 บ้านคลองกรูด 0 2 2 4 4
138 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 2 0 0 2
139 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 1 3 10 4
140 วัดท้องอ่าว 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยเสียด 0 1 0 1 1
142 วัดบางกล้วย 0 1 0 0 1
143 อนุบาลพัชรพร 0 1 0 0 1
144 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 1 0 0 1
145 อนุบาลเสริมสุข 0 1 0 0 1
146 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 1 7 1
147 บ้านควนราชา 0 0 1 7 1
148 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 1 3 1
149 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 1 3 1
150 วัดประสิทธาราม 0 0 1 1 1
151 บ้านบ่อโฉลก 0 0 1 0 1
152 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 4 0
รวม 1,523 991 691 930 3,205