ขยายเวลาส่งเอกสารของกิจกรรมโครงงาน
ขยายเวลาส่งเอกสาร ชิ้นงาน ของกิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งล่วงหน้า จากวันที่ 27 กันยายน 2559  เป็นวันที่ 30 กันยายน 2559    หากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขัน
รายการกิจกรรมที่ส่งเอกสารล่วงหน้า
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 12:00 น.