การรายงานตัวเข้าแข่งขันของนักเรียนเรียนรวม
กิจกรรมของนักเรียนเรียนรวม ที่จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และโรงเรียนบ้านโพหวาย ระหว่างวันที่ 6 - 7 ต.ค. 59 ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน และจัดเตรียมเอกสารรายงานตัว ดังแนบ
ดาวน์โหลด เอกสารสำหรับรายงานตัวเข้าแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13:20 น.