การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ขณะนี้  ปิด!!!  ระบบการแก้ไขเปลี่ยนตัวแล้ว 
โรงเรียนที่มีความประสงค์แก้ไข  เปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อนักเรียน  ให้ดำเนินการได้ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 ณ สนามแข่งขัน 
โดยดำเนินการดังนี้
1.  ขอเปลี่ยนตัว  ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัว ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รักษาการ ยื่นต่อประธานตัดสินการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ณ ห้องแข่งขัน (การเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ไม่จำกัด ไม่ยึดหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด)
2.  ขอแก้ไขชื่อ  ไม่ต้องทำหนังสือขอแก้ไข  หากคำนำหน้านาม หรือตัวสะกดชื่อสกุลไม่ถูกต้อง  ให้ขอแก้ไขในแบบลงทะเบียนของนักเรียน ต่อกรรมการรับรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน
3.  ขอเพิ่มรายชื่อนักเรียน  ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือขอเพิ่มชื่อ  ไปยื่นต่อประธานตัดสินการแข่งขัน  โดยกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มชื่อต้องเป็นกิจกรรมที่เคยสมัครไว้ก่อนแล้ว  และมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจำนวน
...........................................
1.การเข้าร่วมแข่งขัน  ให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต่อกรรมการรับรายงานตัว  หรือกรณีเปลี่ยนตัวให้แสดงหนังสือขอเปลี่ยนตัว
2. ประเภททีมต้องมีผู้เข้าแข่งขันครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์  มิฉะนั้น จะมิได้เข้าร่วมแข่งขัน
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที

ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว  เพิ่มชื่อนักเรียน    
ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:43 น.