รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทะสอน
 
1. นางนงนุช  ดีทองอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทยาราม 1. เด็กหญิงอริสศรา  พัฒน์ซ้าย
 
1. นางสุภาวดี  กาฬสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุขชาติ
 
1. นางขวัญใจ  มีอุปการ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอย 1. เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองย้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 1. เด็กหญิงศศิประภา  ชูเมฆ
 
1. นางสาวสุดาณี  ทับสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กชายวนานนท์  วุ่นเจริญ
 
1. นางสาวฌาณิดา  แก้วคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีวิหก
 
1. นางราศรี  วิเศษสรพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขปาน
 
1. นางสมนึก  อินทรเทพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสตอ 1. เด็กชายทรงพล  หิรัญเรือง
 
1. นางวนิดา  แก้วพิชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจักรภพ  ช่างปลื้ม
 
1. นางกาญจนา  โกละกะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1. เด็กหญิงชณิตา  ธนภาษ
 
1. นางสาวกชพร  อินทร์ยิ้ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน
2. เด็กหญิงณัฎฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ช่วยคงคา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ยิ้มประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูบดี  รักสะอาด
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญล้ำ
3. เด็กชายวีรภัทร  ชาญเสนาะ
 
1. นางวรรณวิมล  สุขเมือง
2. นางสุพิศ  สังข์ทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุรัสกร  เคลือบทอง
3. เด็กหญิงลพินยา  ตุละภิภาค
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
2. นางสุรีย์  ปานสังข์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงกานต์ศิริ  พรมจันทร์
2. เด็กชายเชาวลิต  ดำเนียม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขอินทร์
2. นางสาวขวัญจิต  แก้วมงคล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายสุทธินันท์  เต็งทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกิดช่วย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พินิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา
 
1. นางสิริพร  วงศ์ธรรม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล
 
1. นางสาววิพารัตน์  ดีพัฒชนะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กะโห้แก้ว
 
1. นายธเนศ  สมาพงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายธนพัฒน์  รักทรง
2. เด็กชายอนุชา   ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงอาภัสรา   สำราญรื่น
 
1. นางสาวอารีรัตน์   ปลอดนคร
2. นายสุนันต์   แย้มแสง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุบรรณ
2. เด็กชายนราธร  คงศรีชาย
3. เด็กหญิงวรัญญา  มีทรัพย์
 
1. นายสุนันต์   แย้มแสง
2. นายณัฐวุฒิ  รอดภัย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แดงบาง
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ   จันทรโชติ
3. เด็กหญิงอานันท์ปภา  ขวัญยืน
 
1. นางอนงค์นาฏ   ทองยวน
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  โพธิ์จันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พึ่งบุญลือ
2. เด็กหญิงวาสนา  เพลงยอดวงษ์
3. เด็กหญิงแก้วตา  ชื่นชม
 
1. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
2. นางสาวจาริยา  มินทการ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายบุรัสกร  ตั้งปอง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเลี้ยง เต็มบุญเกียรติ
 
1. นายพลัฐฎ์  บรรจงวัฒน์ธนา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซึง
2. เด็กชายเอกภาพ  ผิวทอง
 
1. นางสาวบัณฑิตา   สันทาลุนัย
2. นางวราภรณ์  บุญมาก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กชายกษมา  ศรีวรนันท์
 
1. นางถนอมขวัญ  โชคคณาพิทักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง
 
1. นางศรีสมร  ยอดระบำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายปาลี   ชัยวงศ์
 
1. นางณัฎฐนิภา   เสนทองแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา
2. เด็กชายนิติภูมิ  ภูริปัญญานนท์
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  สุดใหม่
 
1. นายสุเชาว์  เรืองภาณุพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ถาวรกันต์
2. เด็กหญิงนันทวัน  คงขันธ์
3. เด็กหญิงภัครมัย  พ้นภัย
 
1. นางนิภา  คนซื่อ
2. นางอณิสรา  พรหมเกิด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กำลังมาก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงโสภิตา  ศิริวุฒิ
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยศรีมาลย์
2. นางนาตยา  มะยะเฉียว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ชูมี
2. เด็กหญิงอทัยกานต์  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงอินทิรา  นะโพธิ์
 
1. นางสาวกนกพร  ปรีชาปัญญากุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายกษิเดช  หนูนิล
2. เด็กชายณฐนนท์  สาระเทพ
3. เด็กชายพงศกร  จันทร์พิทักษ์
 
1. นายยงศักดิ์  เฉิดฉายมณีนิล
2. นางสาวขวัญใจ  ชูโชติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคราม 1. เด็กหญิงนาฎอนงค์  พรหมเดช
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ไพลอย
3. เด็กชายวุฒิพงค์  จันทร์สน
 
1. นางนาตยา  มะยะเฉียว
2. นางนงลักษณ์  ไชยศรีมาลย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญ์กมล  โสภณ
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  เพ็ชรแบน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คงคาช่วย
 
1. นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
2. นางสาวอัมพวัน  คงสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กหญิงกิตติมา  พึ่งวิริยะตน
2. เด็กหญิงมลินทร์  ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวอัปสรา  ลาพอร์ท
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อัศวโสวรรณ
2. นายสุธีร์  บุณยเลขา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงปานชนก  จิตสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาวิตา  ประดิษฐ์อำไพ
 
1. นางสาววรรณา  เสมรึก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายสุราษฎร์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายสุวนันท์  ถิ่นขนอน
 
1. นายรัฐพงษ์  พงศาปาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายปานรวัฒย์  วันลี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายพันธการ  โต๊ะกลับ
2. เด็กชายอนิรุต  สุริวงศ์
 
1. นางศิริพร  สุวรรณทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายสกลวรรธน์  แซ่ขอ
2. เด็กชายอิศวะ  ขุนอารี
 
1. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กชายธวัชชัย  สงวนพันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เวียงคำ
 
1. นางดวงกมล  เล็กสวาสดิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายบูรณิมา  สีมาเมือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คมขาว
 
1. นางสาวกนกพร  ปรีชาปัญญากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงชนาภา   ปุยคล้าย
2. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งใหม่
3. เด็กหญิงสิรินดา  วิชัยดิษฐ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์รอด
5. เด็กหญิงไอยดา  เมฆอนันต์
 
1. นางเรณู  หีตจันทร์
2. นางนวลทิพา  ชูช่วย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  ฉัตรบรรยงค์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวนวล
3. เด็กหญิงนันท์ธชา  สิริกุล
4. เด็กหญิงวิภาวินี  รอดทิม
5. เด็กหญิงสิระดา  ทาบสุวรรณ
 
1. นางอุษา  บุญทองสังข์
2. นางบุญชุบ  สอนขำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แดงเสนาะ
2. เด็กหญิงปวีณา   เจ๊ะยะหลี
3. เด็กหญิงมาลี  -
4. เด็กหญิงรัตติกาล   สิทธิพงศ์
5. เด็กหญิงเปรมิกา   จันทร์เจริญ
 
1. นางดวงเพ็ญ   อินทร์แก้ว
2. นางนัยนา  ลักขณา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ชาญตะกั่ว
2. เด็กหญิงปิยะดา  คำหงษา
3. เด็กหญิงพันทิพย์  เสทิน
4. เด็กหญิงภาสินี  หิรัญเรือง
5. เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณวาท
 
1. นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร์
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์พ่วง
2. เด็กหญิงชาลิสา  หนูคงนุ้ย
3. เด็กหญิงญานสรณ์  อินทรโอสถ
4. เด็กหญิงสิรามล  มิ้นทอง
5. เด็กหญิงอารยา  เกื้อสกุล
 
1. นางอาภรณ์  อำพันกาญจน์
2. นางกาญจนา  โกละกะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงชลินา  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงชลินี  พลายแก้ว
4. เด็กชายศิขรินทร์  สุวรรณโชติ
5. เด็กหญิงอรชพร  กุมลี
 
1. นายสืบพงศ์  ซ้วนลิ่ม
2. นางทิพย์วรรณ  อมรมณีทิพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  แวทไธสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แจ่ม
3. เด็กชายธนพ  จิยางกูร
4. เด็กชายภูบดี  รักสะอาด
5. เด็กหญิงรวิสรา  เขมานุวงศ์
 
1. นางกรณิศ  หนูสุทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  อักษรทิพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กชายจิรพงษ์  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คุ้มเขต
3. เด็กหญิงมนรดา  เสนลิ้ม
4. เด็กชายวริทธิ์  น้ำตาลพอด
5. เด็กชายศุภณัฐ  ใจเพชร
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  เสมสันต์
2. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงจริยาพร  ปลอดอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  รวยรื่น
3. เด็กชายชัยยะวัฒน์  แถมแก้ว
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  เลื่องคง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มลิ
6. เด็กชายตรีภูมิ  เพชรชู
7. เด็กชายธนชิต  คงกุล
8. เด็กชายธนพล  ขำพล
9. เด็กชายธนพัฒน์  เชาวลิต
10. เด็กชายธีระศักดิ์  นาคแป้น
11. เด็กหญิงนัฐยา  หมื่นแสน
12. เด็กหญิงนุชจนาถ  แดงสวัสดิ์
13. เด็กหญิงรุจินันท์  ชูมี
14. เด็กหญิงวาทินีย์  เกตุแก้ว
15. เด็กหญิงสุชาวดี  กอบวัฒนกุล
16. เด็กชายสุริยันต์  สุริยพันธ์
17. เด็กหญิงอนุสรา  สุวรรณพฤกษ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  สะอาดฤทธิ์
19. เด็กหญิงเกสร  แก้วมุงคุณ
20. เด็กชายเจษฎากร  สุขประเสริฐ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นายสุรวุฒิ  แก้วโรย
3. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
4. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
5. นางสาวสุชลี  สวัสดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอันดา  อิฐกอ
 
1. นางดวงเพ็ญ   อินทร์แก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีแผ้ว
 
1. นางอุษา  บุญทองสังข์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงเมย์ธวดี   แผ่พันธ์
 
1. นางดวงเพ็ญ   อินทร์แก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวศึกษา 1. เด็กหญิงธนิสร  อึ้งสกุลอัครเดช
2. เด็กชายภัทรดนัย  เทพมงคล
 
1. นางสาวศุภสร  แซ่ลิ่ม
2. นางสาววัลธิดา  บินมูสอ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฐญดา  ธนฐานสกุล
2. เด็กชายพีรวัส  ศักดา
 
1. นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ
2. นางราศรี  วิเศษสรพงค์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธิพันธุ์
2. เด็กชายอภิเดช  ชูแทน
 
1. นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี
2. นางอัจฉรากร  เพชรทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  มีสิทธิ์
2. เด็กชายชัยยศ  ทองจีน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วนิคม
4. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงนนิชา  ศรีพิลา
6. เด็กหญิงนุ่มณิชษา  ไชยะวงศ์ษา
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองเกตุ
8. เด็กหญิงสุนันทา  มิสมร
9. เด็กหญิงสุนิสา  มิสมร
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองศรี
 
1. นางกิรณา  อึ้ังสกุล
2. นางรัชนีย์  ทาบสุวรรณ์
3. นางสาวจิตรา  รสเจริญ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับจิตร
2. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์  พรหมจิตร
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขเกิด
4. เด็กชายนพพล  รักษาเมือง
5. เด็กชายพิสิฐ  แสงอรุณ
6. เด็กหญิงฟ้าธิดา  รัตนพล
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทิพย์เกิด
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  พรหมหงษ์
9. เด็กหญิงอนัญญา  รัตนการันต์
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์   ราชจินดา
 
1. นางราตรี  ชูทวด
2. นายมนะธีร์  วรรณะ
3. นางสาวศิราณี  ชูมี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงกนกพร  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กาญจนสันติ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงฐานิตา  บุญเกษม
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ธรฤทธิ์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดมี
7. เด็กหญิงบุษกร  แบนมี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หาญประชุม
9. เด็กหญิงฟรานเซสก้า  บัคเจสต้า
10. เด็กหญิงวิเวียนร่า  เฮนย์ สมิธ
11. เด็กหญิงศมวฤณ  รุ่งเจริญจิต
12. เด็กหญิงอมรพรรณ  จันทร์กำเหนิด
13. เด็กหญิงเมทินี  แสงแก้ว
14. เด็กหญิงเอเซีย  คอรัมย์
15. เด็กหญิงไอศิกา  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร
2. นางสาวอัจฉรา  สมหวัง
3. นางสาวธิดารัตน์  มาตย์สถิตย์
4. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดำสงค์
2. เด็กหญิงอรนลิน  สุขเชื้อ
 
1. นางสาวประครองขวัญ  หนูเอก
2. นายอดุลย์  สุขเจริญ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กหญิงจิราพร  ถาวรศักดิ์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จินดาพล
 
1. นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท์
2. นางสิริเพ็ญ  ปลื้มใจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กชายศิวกร  ชนะปลื้ม
 
1. นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่เจง
 
1. นางสุลีพร  ลาดศิลป์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. นางสาววิยะดา  ทิพวัจนา
 
1. นางสาวนลินี  เศียรประดับ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กหญิงนัธมนพรรณ  พิสุทธิ์กิจการ
 
1. นายอาทินันท์  อนุวัฒน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1. เด็กหญิงไปรยา  น้ำดอกไม้
 
1. นางสาววรรณนิภา  พรหมใจดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กชายณัฐกร  หนูไชยแก้ว
 
1. นายภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กชายทนงค์เดช  พ้นภัย
 
1. นายภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงชาลิษา  ช่วยทอง
 
1. นางมลฤดี  ศรพิชัย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  คินธร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คินธร
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
2. นางมาลินี  เจนจิตรศิลป์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงดุจดาจ  ศรีสูญจีน
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
2. นางสาวอรวี  ทองมาก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงปรีญานุช  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงสุนิษา  การะพงษ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
2. นางสาวจาริยา  มินทการ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นายบัญญพนต์  แนะแก้ว
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กชายกมลวัณ  พรหมสอน
2. เด็กชายพีระพงษ์  คำนะ
3. เด็กชายวัชรวีร์  กามูนี
 
1. นางจิราพรรณ  พุ่มช่วย
2. นางสาววิภา  ชุมกูล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสน 1. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ขันฤทธิ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  รองไฝ
 
1. นางศิริ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสายบัว  ซ้ายพัฒน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ทองนพ
2. เด็กชายสมภพ  ศรีเจริญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มพงษ์
 
1. นางสาวจาริยา  มินทการ
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายจักรินทร์  เลิศชิน
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วนิล
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงมิเชล  บัวนาค มีเดช
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ประดิษฐ์
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายนวชีวัน  เพชรดี
 
1. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอภิสรา  เลาหสกุลงาม
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ปานแก้ว
3. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
4. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
5. เด็กหญิงพัชริดา  ตรีสุข
6. เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร
7. เด็กชายวีรวิชญ์  เอี่ยมวิจารณ์
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
2. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
4. เด็กหญิงธนัญชนก  นามวงค์เนาว์
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
6. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง
8. เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยี่โถ
9. เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร
10. เด็กชายภูดล  ปานเพชร
11. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
12. เด็กชายวีรวิชญ์  เอี่ยมวิจารณ์
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
14. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
15. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ทองรัตน์
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ณ ถลาง
2. เด็กหญิงกัณวรา  พุ่มทรัพย์
3. เด็กชายกิตติพงค์  ศิริวงศ์
4. เด็กหญิงจตุภรณ์  เศรษฐภักดี
5. เด็กหญิงจรรยากร  รวงผึ้ง
6. เด็กชายจักริน  ญาติจันทึก
7. เด็กชายธนพล  วิชัยดิษฐ์
8. เด็กชายธีรวัฒน์  โชติดี
9. เด็กชายประจักษ์  กรุงแก้ว
10. เด็กชายปัณณธร  ชวยชู
11. เด็กหญิงพุธิตา  อะทะจา
12. เด็กชายภูริณัฐ  พรหมอิน
13. เด็กหญิงมธุรดา  มะลิวงศ์
14. เด็กหญิงวิลาสินี  กลางประพันธ์
15. เด็กชายศราวุฒิ  แซ่ฉิน
16. เด็กชายศุภณัฐ  เพชรช่วย
17. เด็กชายสุภัทร  บูชา
18. เด็กหญิงสุภาวี  พัฒนประดิษฐ์
19. เด็กชายอภิลักษณ์  แพงลา
20. เด็กหญิงเอริกา  ขำคล้าย
 
1. นายจตุพร  ท่อนทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กชายธนพล  พุ่มโรย
2. เด็กชายนพรัตน์  เทพแก้ว
3. เด็กชายบงกช  ทัศนสวัสดิ์
4. เด็กชายปภังกร  ปิ่นเพ็ชร
5. เด็กชายปัณณธร  เจียมพูนทรัพย์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินจันทร์
 
1. นายชินธรรม  พรหมมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดริ้น 1. เด็กชายชยุตม์  จันทร์เลื่อน
 
1. นางสาวสร้อยเพชร  แสงศิริ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 1. เด็กชายอมรเทพ  เพ็ญศรี
 
1. นางปนัดดา  เรืองเกิด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนันทิศา  จะรา
 
1. นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงศิรินาถ  หม่อง
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายกาญจนสา  ใจกว้าง
 
1. นายปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 1. เด็กชายคมกริช  สุวรรณแย้ม
 
1. นางศิริพร  ประสิทธิกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พละพึง
 
1. นายปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงอรรถวดี  หวานตะเหล็บ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ชำนาญกิจ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปาณัสม์  ดำศรี
 
1. นายวรทย์  ทองถึง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. นายจอห์นคริสเตียน  ไนเซอริโอ
 
1. นางนิลรัตน์  สนิทไทย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโชติ
 
1. นางเกณิกา  นุ่มนวล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชูใจ
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมพุก
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กชายณัฐพล  แมลงทับ
 
1. นางสาวศิริพร  บุญรักษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนสรณ์  สมชื่่อ
 
1. นางสุกัลยา  วิชิต
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นิลเอี้ยม
 
1. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงอรรถวดี  หวานตะเหล็บ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ชำนาญกิจ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายจิรภัทร  เกตุอำไพ
2. เด็กชายดลธรรม  คงประชุม
3. เด็กหญิงตมิสา  อุไรรัตน์
4. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุวรรณแสง
5. เด็กชายยศภัทร  ปีนนัย
6. เด็กชายสหรัฐ  สาสุธรรม
7. เด็กหญิงสุณัญธนา  ณ สุวรรณ
8. เด็กหญิงอัญชุลี  ทองปรีชา
9. เด็กหญิงอัมพวัน  ประชากูล
10. เด็กชายเกรียงไกร  พัฒน์ระวังด่าน
 
1. นายเทวัญ  วิริวงษ์
2. นายนิรุต  ชูมี
3. นายสุภนัย  ชัยกิจ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายกิตติพัศ  เพชรน้อย
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ปรีชา
3. เด็กชายปาณวัฐ  รักรอดจิต
4. เด็กชายปิยะฉัตร  พานคำ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จงพัฒน์
6. เด็กหญิงวัลภา  บุญรัก
7. เด็กหญิงศรีไพร  ดวงภักดี
8. เด็กชายศุภณัฐ  สุพรรณพงษ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
10. เด็กชายอภิชาต  พรมโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางชันษา  พลายชุม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กหญิงฐิตา  เทพเมือง
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  คำแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีทิพย์
4. เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว
5. เด็กชายภานุวัฒน์  กีรวาที
6. เด็กชายวุฒิชัย  เคนเพ็ชร
7. เด็กชายอนิศร  เพชรนุ้ย
8. เด็กหญิงอรพัทรา  ชุมสังข์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเฉย
10. เด็กชายเอกราช  สยามพันธ์
 
1. นางทัศนีย์พร  นาคมุสิก
2. นางวารยา  ชุติดำรง
3. นางธิดารัตน์  นิตย์นรา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงกัลธิดา  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสวงผล
3. เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะดา  นาเสริฐ
5. เด็กหญิงเพชรลดา  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงโสภิดา  ชูเชิด
 
1. นายวีรพงษ์  กันทัด
2. นายจิรศักดิ์  ทองเพชร
3. นางกิตติยา  ทองหยัด
4. นางสาวดวงเดือน  โกยดุลย์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นกเผือก
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตร์
3. เด็กหญิงศสิกาญจน์  ยอดพงษา
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ถีระแก้ว
5. เด็กชายอนุรักษ์  ปานนก
6. เด็กหญิงเมขลา  แพงมาลา
 
1. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
2. นางอรัญญา  อินทปัน
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  พัฒนราช
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อรัญภาค
3. เด็กหญิงณัฐสิกาญจน์  ทาบสุวรรณ์
4. เด็กหญิงพันธกานต์  พรหมอินทร์
5. เด็กหญิงฤดีมาส  กนกเพ็ชรรัตน์
6. เด็กหญิงวรัชยา  ชุมแก่น
7. เด็กหญิงศุภัคชญา  บุญสุข
8. เด็กหญิงสุรีพร  อุไรโรจน์
 
1. นางจิรารัตน์  บุระชัด
2. นางยุพา  บูรณะสมบัติ
3. นางสาวศรัญญา  แก้วอินทร์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
6. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
8. เด็กหญิงสุนิษา  ทิมทอง
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางอัมพิกา  เพชรมณี
3. นางสาวศรีประภา  คงวิจิตร
4. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  บัตรมาก
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ถือแก้ว
3. เด็กหญิงณัชญา  ชวลิต
4. เด็กหญิงพรธิตา  ชูคงคุณ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรจง
6. เด็กหญิงระลิพัทฒ์  สอนประสม
7. เด็กหญิงสุนิษา  แต้มสีทอง
8. เด็กหญิงเสาวณี  โกละกะ
 
1. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
2. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
3. นางสาวสุพรรณี   เพียรจัด
4. นายวิทยา  บุญชู
5. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
7. เด็กหญิงภัชริฎาภรณ์  พรหมทอง
8. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
9. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
10. เด็กหญิงวันวิสา  เดชจินดา
11. เด็กหญิงสุนิษา  ทิมทอง
12. เด็กชายเอกธาดา  กันกล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวศรีประภา  คงวิจิตร
3. นายธีรพร  จันทรโชตะ
4. นางสาววราภรณ์  คำคง
5. นางอัมพิกา  เพชรมณี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจีรภัทร  กาญจนเสถียร
2. เด็กหญิงทัศริยา  เกิดทองคำ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ขันสุข
4. เด็กชายฤทธิเดช  นามบุตร
5. เด็กชายสุรสิทธ์  สังกุล
 
1. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
2. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายชัชชัย  ปานจินดา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงศรี
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอย 1. เด็กหญิงเมธาวดี  คำดา
 
1. นายSONG  YONG
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กชายพีรภัทร  คงเมือง
 
1. นางสาวพิมกมล  สมบูรณ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงหวันญันนะห์  โสะประจิน
3. เด็กชายอหิงสา  บุญทัน
4. เด็กชายอาโมส  เดหลุ่ม
5. เด็กหญิงอินทร์ทิภา  ศรีอินทร์
6. เด็กชายโช เจริญพร  โยชิดะ
 
1. นายอภิชาติ  นวลฤกษ์
2. นางสาวดวงเดือน  โกยดุลย์
3. นายจิรศักดิ์  ทองเพชร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายดุลยวัต  สนธิจิต
2. เด็กชายปุณณภพ  สัตยาคม
3. เด็กชายพฤทธิ์  หอมกอ
4. เด็กชายรัชชานนท์  คำจันทร์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกอ
6. เด็กชายวิริทธิ์พล  จินดา
 
1. นางสาวนันทิยา  หมวดสีอินทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดสุข
3. นางสาวปิยะวรรณ  คุณแสง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. นายณัฐพล  ช่วยสังข์
2. เด็กชายธีรภัทร  พรหมศรีแก้ว
3. เด็กชายพิเชษฐพงศ์  เสือแก้ว
4. เด็กชายรัชชานนท์  แท่นทอง
5. นายวรวุทธิ์  บัวทอง
6. นายศราวุธ  จิ้วจิ้น
7. นายเขมทัต  เสือแก้ว
8. เด็กชายโยธิกร  รักษ์จันทร์
 
1. นายสมพร  ศรีสุนทร
2. นายมนต์ชัย  คงทรัพย์
3. นางฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เมฆสุข
2. เด็กหญิงชาลิสา  กลิ่นพริก
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมสง
4. เด็กหญิงพรนภา  ประดิษฐมล
5. เด็กหญิงมนัสการ  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงรดามณี  ยาพันธ์
7. เด็กชายศรัทธนิตย์  เพาดำ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาก
9. เด็กหญิงสุภาวดี  นุกูล
 
1. นายชำนิ  เพชรรักษ์
2. นายณรงค์  ศรีทองกุล
3. นางสาวเอมอร  แคล้วคลาด
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาวดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ล่องเลี่ยม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สังข์ประคอง
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  เหล่าแง่ง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พักบรรเลง
6. เด็กหญิงเสาวเรศ  โสมธนทรัพย์
7. เด็กหญิงไชษิตา  ทองบัว
 
1. นางสุภิญ  สาระกูล
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายณัฐชนน  เพชรสุข
2. เด็กชายภัทรนันท์  พรึงพรืด
3. เด็กชายแสนศักดิ์  เกิดกัน
 
1. นางสาวหทัยภัทร  คงแป้น
2. นางเพชรรัตน์  ภู่พัสกร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิวาห์  เพชรเมือง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คงพยัคฆ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสนิท
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   ศึกเสือ
2. เด็กหญิงธารทิพย์   บุญเดช
3. เด็กหญิงลักษิกา   ศึกเสือ
 
1. นางเรณู  สุทธินุ่น
2. นางสาวมยุรา  ขวัญเมือง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐยาวี   โต๊ะหลาง
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ไชยสลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา   แตงทอง
 
1. นางเรณู  สุทธินุ่น
2. นางสาวมยุรา  ขวัญเมือง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กหญิงชนิกาญจน์  ยนต์พิมาย
2. เด็กชายนภดล  วงศ์สุรักษ์
 
1. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงภาศินันท์  เหล่าบุญกล่อม
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เพชรทอง
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นางนิภา  คนซื่อ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กชายจตุรงค์  ใจรังษี
2. เด็กชายภานุมาศ  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวพรพิมล  เบ้าวงศ์สกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรญารัตน์   แก้วหีต
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กชายภาคิน  จันทร์แดง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรมุ่ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สมหวัง
2. นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายสหฤทธิ์  คำสุวรรณ
2. เด็กชายเกษมสันต์  ชัยรัตน์
 
1. นางวลีรัตน์  สายแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจันทมาส   เมืองมี
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์  คงมาก
 
1. นายวรัญญู  ทองถึง
2. นายชัยเดช  บุญสอน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1. นางสาวณิชกานต์  เกิดผล
2. เด็กหญิงวลีภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขุนรัตน์
2. นางพุทธชาด  ทองหวาน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยคงคา 1. เด็กชายชโนดม  รุ่งเรืองศรี
2. เด็กหญิงภูวนิดา  อินทสุวรรณ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ย่องอั้น
2. นายธงชัย  สังข์ฉิม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตะฮ่อ
2. เด็กชายอัธกรณ์  วิฑา
 
1. นางสาวดวงเดือน  โกยดุลย์
2. นายจิรศักดิ์  ทองเพชร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เจ๊ะยะหลี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  หมัดสะดาย
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวชุติมา  สุประดิษฐ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายจิระภาคย์  พรอนันตโรจน์
2. เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
3. เด็กชายธนโชติ  เงยยถิระกุล
 
1. นายพลัฐฏ์  บรรจงวัฒน์ธนา
2. นายวิศิษฐ์  บัวชุม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายธีรยุทธ์  หมัดจุโกบ
2. เด็กชายสมนึก  โต๊ะหลี
3. เด็กชายสมพล  อุดี
 
1. นายภาณุโรจน์  โสตยิ้ม
2. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธนกร  หารสุริย์
2. เด็กชายภัทรชัย  ใจปานแก่น
3. เด็กชายภูพัสสน  ซังขาว
 
1. นางศศิธร  สุขศรี
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายธัชพล  เลาะหนับ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธานามาต
3. เด็กชายศราวุฒิ  กันทุกข์
 
1. นายภาณุโรจน์  โสตยิ้ม
2. นางศิริพร  สุวรรณทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายกฤษฎา  มิ้มทอง
2. เด็กชายวัชระ  สมพงษ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดวงเดชสกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์  คงมาก
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จีนกิ้ม
 
1. นายชัยเดช  บุญสอน
2. นายวรัญญู  ทองถึง
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายธนากร  ชูฉิม
2. เด็กชายรพีภัทร์  โมลี
3. เด็กชายสมจิตร  พิมูลจิตร
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลมูสิก
2. เด็กหญิงร่งนภา  ขันโธ
3. เด็กหญิงอาทิชา  สวัสดี
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยศรีมาลย์
2. นางสารภี  คงเรือง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายซาอูดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายพงศกร  คุ้มสุวรรณ
3. นายอนิรุทธิ์  ศรีหงษา
 
1. นางปิยนาต  วิชัยดิษฐ
2. นางพรพรรณ  ใจซื่อ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดรัก
2. เด็กชายอนุภัทร  ปานนก
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์โพ้น
 
1. นางนิตยา  ถาวรรัตน์
2. นางปิยะนารถ  เกตุแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสรัตน์
2. เด็กชายปาย  แมนโงย
3. เด็กหญิงพรรษชล  จินุกูล
 
1. นางนิตยา  ถาวรรัตน์
2. นางพิศมัย  จินดำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเมฆา
2. เด็กหญิงพิมพิสุทธ์  ชูปาน
3. เด็กหญิงยศวดี   สุขใส
4. เด็กชายสหรัฐ  บุญแห้ง
5. เด็กหญิงสุวภัทร   ขาวขะวงศ์
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  ฤทธี
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
3. นางสาวพรรทิวา    ธรฤทธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงยุวเรศ  สาราณียกิจ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงแก้ว
4. เด็กชายวิสิฐพร  รองเพชร
5. เด็กหญิงอรัญญา  สาราณียกิจ
6. เด็กหญิงไพลิน  พรมเพชร
 
1. นางสาวสุวิดา  นิติไชย
2. นางมานิดา  บ้วนเพชร
3. นางกฤษณี  กาฬจันโท
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกชนุช  สอนมาลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นหลวง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  ทิพย์บุญทอง
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจันทืมา  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงปิยมาศ  สังข์ช่วย
3. เด็กหญิงพรชนก  น้ำตาลพอต
 
1. นางวนิดา  ทิพย์บุญทอง
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงดารณี   พริ้งสกุล
2. เด็กชายวงศ์ระพี   พงษ์พานิช
3. เด็กชายวิษณุ   กลิ่นเมือง
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกัญชพร  จันแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อนุสุริยา
3. เด็กหญิงศศิภา  เพชรประเสริฐ
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมพุก
2. นางจงกล  มะอนันต์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจไว
2. เด็กหญิงศศิภาพร  หนูรุ่น
3. เด็กหญิงเอมิกา  มหาเสนา
 
1. นางวนิดา  ทิพย์บุญทอง
2. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงธีรัชชา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หิมทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขนิรันดร์
 
1. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
2. นางพรพรรณ  พันธุ์วิชาติกุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เพชรชู
2. เด็กหญิงสมฤดี   ภักดี
3. เด็กหญิงอภิญญา   มีพันธุ์
 
1. นางพัชรา  จามพัฒน์
2. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุภัทร   ศรีสอ
2. เด็กหญิงนัสยาวา   กุลกันตี
3. เด็กหญิงอรสา   กำเนิดรักษ์
 
1. นางพัชรา  จามพัฒน์
2. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนทีคมเขต 1. เด็กหญิงพนิดา  พัฒน์มาก
2. เด็กชายวรปกรณ์  คงอินทร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงสว่าง
 
1. นางชุตินันท์  ยิ้มวรรณ
2. นางสาวจิราภรณ์  ใจหาญ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  ผิดชอบ
2. เด็กชายธนะพล  สังกะสี
3. เด็กหญิงวิภา  กลมเกลียว
 
1. นางสาวนันทิชา  สุทธิการ
2. นางสาวบัณฑิตา  สันทาลุนัย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงพิมพิศา   แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสลาสินี   เขียวประชุม
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา   วงค์วรรณ
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรภัสสร  ชูเงิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  หนูรินทร์
 
1. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีแก้วคง
2. เด็กหญิงนภัสกร  อนุรักษ์ลิ้มสกุล
3. เด็กชายพีรวัส  แก้วคงทอง
 
1. นางสาววาสนา  พัฒนภากรณ์
2. นางสาววนิดา  เสือทอง
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัณกนิตย์  สุมาลี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  วุฒิจันทร์
 
1. นางบุษบา  แก้วมหา
2. นางสาวทิพย์ภวรรณ  เยาว์ด้วง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายคงกระพัน  โภคานิตย์
 
1. นางสาวบงกช  คงแป้น
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กชายอรรถพล  สุขเต็ม
 
1. นางสาวกาญจนา  แซ่หยับ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กหญิงสุภาพร  โภคาเดช
 
1. นางสาวอังศิกุล  เฉลิมพิพัฒน์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวฮาสนี  ยาง๊ะ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายวีระพงษ์  เกิดร่วมนาค
 
1. นางสาวเต็มดวง  คงแป้น
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงพัชราพรณ์  มั่งมี
 
1. นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวิทย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วเกิดเถื่อน
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  พูนติ้ม
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มังคราช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
2. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  คล้ายขำ
2. เด็กหญิงพรนภา  ลีตะนา
3. เด็กชายแมน  ไชยะโส
 
1. นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  ทองประดิษฐ์
2. เด็กชายอนาวิน  ธูปหอม
 
1. นายสฤษดิ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา  คมสันต์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. นายณัฐพล  เขียววิชัย
 
1. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 1. เด็กชายอรรถชัย  นาคพิน
 
1. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจารุณี  รองเพชร
 
1. นายธีรพร  จันทรโชตะ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กชายชาณัฐ  แป้นถนอม
 
1. นางศุภจิตรา  รักช่วย
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายธาวิน  เลื่องสุนทร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  คงแก้ว
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงปณต  สุขต้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พุ่มบวบ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยแก้ว
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยจันทร์
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงอนัญญา   เตี้ยพาณิชย์
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงนริศรา  พริกนุ่น
 
1. นางรัชนี  คงสุข
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  ฤทธิ์ค่อม
3. เด็กหญิงปภารดี  ดำเพ็ง
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แก้วศิริ
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  พงค์เตรียง
6. เด็กหญิงสุธินีย์  ศรีโพธิ์งาม
7. เด็กหญิงสุภัชชา  พรหมมาศ
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
3. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ถี่ถ้วน
2. เด็กชายปรกร  แก้วจันทร์แก้ว
3. เด็กชายอนุชา  ทับเกลี้ยง
 
1. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
2. นางวิไล  ใจดี
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจริยา  จำเริญศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  หนูคง
3. เด็กชายวันชัย  บุญมี
 
1. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
2. นางสาวเยาวเรศ  นิสสระ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงปาน
2. เด็กชายนันทพงษ์  เสืออินโท
3. เด็กหญิงพริยาดา  จอมทรักษ์
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
2. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายวรพรต  บริพิศ
2. เด็กชายสิรศักดิ์   คงจูด
3. เด็กชายอรรถพล  นาคประดิษฐ์
 
1. นางสาวจินตนา   เลิศศักดิ์
2. นางจิรัฎฐ์ธรณ์   แก้วทองเมือง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงปภาวดี  วัยวิจิตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   พินิจ
 
1. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
2. นางกมลทิพย์   ทองน้อย
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายกฤษติขจร  เวชสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐพงค์  หีตเพ็ง
 
1. นางสาวคุณัญญา  แก้วมณี
2. นางวลัยรัตน์  เมฆมีเดช
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์  ขจีจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรศิริ
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายทรงพล  ศรีเทพ
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  คงเหล่
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกละ
2. เด็กชายเลิศปัญญา  ศรีลาจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายนภสินธุ์   จารุจารีต
2. เด็กหญิงสุธิตา   วงค์วรรณ
3. เด็กชายเพชรรัตน์   กุฎพา
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายอนันต์  ลาดศิลป์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พริ้งสกุล
2. เด็กหญิงณิชมน   สุขวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันทร์ประสงค์
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายฉัตรชัย  ชูศิริ