หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223,224 29 ก.ย. 2559 08.30 - 10.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232,233,234 29 ก.ย. 2559 08.30 -10.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 29 ก.ย. 2559 08.30 - 10.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223 29 ก.ย. 2559 10.30 - 11.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2,3 ห้อง 224,231,232,233 29 ก.ย. 2559 10.30 - 11.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 29 ก.ย. 2559 10.30 - 11.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222 29 ก.ย. 2559 12.30 - 14.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 29 ก.ย. 2559 12.30 - 14.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 29 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 29 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 29 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 29 ก.ย. 2559 12.00 เป็นต้นไป
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 29 ก.ย. 2559 12.00 เป้นต้นไป
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 29 ก.ย. 2559 12.00 เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 30 ก.ย. 2559 08.30 - 09.30
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211,214 30 ก.ย. 2559 08.30 - 09.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]