หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   28 ก.ย. 2559   29 ก.ย. 2559   30 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2559 9.00-16.30
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 28 ก.ย. 2559 13.00-16.30
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 28 ก.ย. 2559 9.00-18.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 28 ก.ย. 2559 9.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
5 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221, 222 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223, 224 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223 28 ก.ย. 2559 13.00 - 17.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232,234,234 28 ก.ย. 2559 13.00 - 17.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 28 ก.ย. 2559 13.00 - 17.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท่าฉาง 28 ก.ย. 2559 08.30-12.00
2 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท่าฉาง 28 ก.ย. 2559 08.30-12.00
3 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท่าฉาง 28 ก.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา 28 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 13.00-14.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 1 28 ก.ย. 2559 09.00 - 14.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 1,2,3 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 4 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 4 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 4 28 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2559 13.00-16.00 น.
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559 13.00-16.00 น.
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2559 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 28 ก.ย. 2559
28 ก.ย. 2559
09.00 เป็นต้นไป
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 28 ก.ย. 2559 09.45 เป็นต้นไป
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 28 ก.ย. 2559 09.45 เป็นต้นไป
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128-129 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128-129 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128-129 28 ก.ย. 2559 09.45 เป็นต้นไป
8 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128-129 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 28 ก.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง เวทีกลาง 28 ก.ย. 2559 10.30
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง เวทีกลาง 28 ก.ย. 2559 10.00 เป็นต้นไป
9 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง เวทีกลาง 28 ก.ย. 2559 10.00 เป็นต้นไป
10 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง เวทีกลาง 28 ก.ย. 2559 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
9 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
11 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
12 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
13 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]