หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   28 ก.ย. 2559   29 ก.ย. 2559   30 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 30 ก.ย. 2559 08.30 - 09.30
2 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211,214 30 ก.ย. 2559 08.30 - 09.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123 30 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,126 30 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 30 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2559 9.00-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559 9.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 30 ก.ย. 2559 13.00-16.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
5 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
6 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 4 ห้อง ห้องคอนเฟอเรนท์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
7 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 4 ห้อง ห้องคอนเฟอเรนท์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1, ม1/2, ม.1/3 30 ก.ย. 2559 9.00-10.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1-3 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1-4 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1-3 30 ก.ย. 2559 13.00 - 17.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1-4 30 ก.ย. 2559 13.00 - 17.00
6 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 30 ก.ย. 2559 13.00 - 17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 13.00-17.00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 13.00-17.00
3 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2559 08.00-16.30
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2559 08.30-16.30
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2559 08.30-16.00
13 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 13.00-17.00
14 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง เวทีกลาง 30 ก.ย. 2559 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ห้อง ห้องประชุมไชยชนะวดี 30 ก.ย. 2559 08.30-12.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ห้อง ห้องประชุมไชยชนะวดี 30 ก.ย. 2559 08.30-12.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ห้อง ห้องประชุมไชยชนะวดี 30 ก.ย. 2559 13.00-14.00
4 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ห้อง ห้องประชุมไชยชนะวดี 30 ก.ย. 2559 14.30-15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(ฝั่งศึกษานิเทศก์) ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 30 ก.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา 30 ก.ย. 2559 9.00-16.00
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 4 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 1,2 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง คอมฯ 3 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้อง โสตทัศนศึกษา 30 ก.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559 09.00 - 13.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2559 09.00 - 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม ห้อง อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2559 9.00-11.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารเอนกประสงค์ 30 ก.ย. 2559 09.00-11.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00 น.
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]